0

Kategórie

Potřebujeme filosofii přežití?
český

Potřebujeme filosofii přežití?

Josef Šmajs - Masarykova Univerzita 2010, EAN: 9788021054752

Autor rozšířeného a přepracovaného textu knihy, jejíž první vydání bylo brzy rozebráno, předkládá evolučně ontologickou charakteristiku přírody, kultury, ekonomiky, práce, poznání a popularizace vědy a filosofie. Ústředním tématem knihy zůstává sice existenciální konflikt kultury s přírodou, ale jeho analýza je zde na jedné straně prohloubena o reflexi skrytého duchovního základu kultury, a na druhé straně konkretizována úvahami o vztahu ekonomiky a přírody a o historickém obsahu lidské práce. Autor čtenáři nabízí nový pohled na problém biofilní transformace dnešní protipřírodní kultury, ukazuje na potřebu filosofie přežití, na nutnost obsahové přestavby vzdělání i na nový obsah popularizace vědy a filosofie. Kniha může být inspirací pro filosofické pochopení světa v jeho celku.

8,41 € Detail
Theosofie
český

Theosofie

Rudolf Steiner - nakladatelství Michael 2020, EAN: 9788086340630

7,99 € Detail
Filosofie jako životní cesta
český

Filosofie jako životní cesta

Helena Pavlincová - Masarykova Univerzita 2018, EAN: 9788021094574

Sborník Filosofie jako životní cesta vznikl u příležitosti 70. narozenin profesora PhDr. Jana Zouhara, CSc., vysokoškolského pedagoga, skvělého znalce dějin české filozofie a organizátora univerzitního života. Svazek začíná rozhovorem, v němž profesor Jan Zouhar představuje své filozofické krédo. Jádro sborníku tvoří šest osobně laděných příspěvků a šestnáct dosud nepublikovaných odborných textů jeho kolegů a přátel, kteří se s pozorností upřenou k profesnímu zájmu jubilanta věnují široké škále témat, v nichž je filozofie úzce propojena s historií, literaturou, jazykem, etnografií a kulturou. Součástí sborníku, který k vydání připravila Helena Pavlincová, je rovněž stručný životopis profesora Zouhara, jeho bibliografie, fotografická příloha a seznam autorů (Karel Altman, Ivan Blecha, Radim Brázda, Otakar A. Funda, Jiří Gabriel, Michaela Hashemi, Ivana Holzbachová, Břetislav Horyna, Petr Jemelka, Erika Lalíková, Jiří Malíř, Pavel Materna, Helena Pavlincová, Josef Petrželka, Dagmar Pichová, Zlatica Plašienková, Jana Pleskalová, Ivo Pospíšil, Jiří Pulec, Pavel Spunar, Barbara Szotek, Jan Štěpán, Libor Vykoupil, Josef Zumr).

10,34 € Detail
Pojmy estetiky: analytický přístup
český

Pojmy estetiky: analytický přístup

Rostislav Niederle - Masarykova Univerzita 2013, EAN: 9788021071315

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.

11,75 € Detail
Epistemologie estetična
český

Epistemologie estetična

Dieter Mersch - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024640303

Představa vzájemné metodologické provázanosti výzkumu a umění, která se objevila koncem minulého století, odkrývá nové možnosti bádání a umožňuje nám pojmově uchopit takový výzkum, který by byl na umění založený. Dieter Mersch, profesor Vysoké školy umělecké v Curychu, ve své pronikavé studii dekonstruuje terminologii spojenou s otázkami vztahu estetična a vědecké pravdy, přičemž jeho snahou je odkrýt v uměleckých praktikách způsob myšlení, který nepoužívá jazyk a jehož výpovědi nejsou přeložitelné do diskurzivních forem vědy. Obhajuje tak svébytné estetické myšlení stranou lingvistického obratu, které se nedá ničím jiným nahradit.

8,93 € Detail
Playstation  Svet snov
slovenský

Playstation Svet snov

Alfie Bown - Apart, Display, Kapitál (KPTL) 2019, EAN: 9788097347710

Počítačové hry nepochopíme pomocou analýzy našej spoločenskej reality, práve naopak: ak chceme pochopiť, ako funguje naša spoločnosť, musíme poznať hry. A Alfie Bown to robí na takej vysokej úrovni, že stvoril okamžitú klasiku, knihu, ktorú si musí prečítať každý, kto sa chce vyznať v našom zmätenom spoločenskom svete. Playstation Svet snov sa nedá pustiť z ruky. Keď ju raz začnete čítať, stanete sa na nej závislý... tak ako na dobrej počítačovej hre! Slavoj Žižek.

11,90 € Detail
Korespondence
český

Korespondence

Hannah Arendtová, Gershom Scholem - OIKOYMENH 2019, EAN: 9788072981700

Korespondence s významným religionistou, filosofem Gerhardem (Gershomem) Scholemem začíná v době, kdy Hannah Arendtová zápasí ve francouzském exilu o holou existenci. Spojovacím článkem mezi nimi je osud Scholemova přítele Waltera Benjamina, s nímž se Arendtová seznámila v emigraci v Paříži a který jí před jejím odjezdem do USA svěřil své rukopisy. Benjaminovi se však z Evropy uniknout nepodařilo roku 1940 spáchal sebevraždu na francouzsko-španělské hranici. V jednom z prvních dopisů informuje Scholema, který v té době žije už skoro dvě desetiletí v Palestině, o jeho tragickém osudu. Rozbíhá se tak dlouholetý dialog mezi New Yorkem a Jeruzalémem a mezi dvěma protichůdnými osobnostmi nezávislou politickou teoretičkou Arendtovou a přesvědčeným sionistou Scholemem, profesorem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a autorem zásadního díla o židovské mystice a kabale (Major Trends in Jewish Mysticism).

28,11 € Detail
Proroctví o Nadčlověku
český

Proroctví o Nadčlověku

Jean de Mazac - JdM Publisher 2017, EAN: 9781387578962

Proroctví o Nadčlověku je epicko-filosofické dílo opisující poslední dny Proroka sedícího před branami Zlatého města a ohlašujícího člověka nového věku - Nadčlověka, jenž se má zrodit skrze VŮLI K POZNÁNÍ. Vůle k poznání je stavěna do ostrého protikladu k slepé víře a nevědomosti, díky nimž se člověk stává otrokem svého každodenního žití, svých nízkých vášní, svých vládců, a v neposlední řadě svého strachu ze smrti. Prorok však hlásá zrození nového člověka, jenž bude svobodnější od bohů, jenž bude schopen té nejopravdivější lásky a schopen dosáhnout skutečnou nesmrtelnost, čeho nelze dosáhnout bez vůle-k-poznání. - - - - - VŮLE K POZNÁNÍ to je to, co nás osvobozuje! VŮLE K POZNÁNÍ - toť cesta člověka k jeho nesmrtelnosti! VŮLE K POZNÁNÍ - toť nesmrtelnost Nadčlověka! Proto, mí drazí, nemějte strach ze smrti, ale ze života prožitého bez poznání. Neboť smrt se nás netýká avšak bytí ano!

6,20 € Detail
Pojednání o dějinách náboženství
český

Pojednání o dějinách náboženství (CapriCorn)

Mircea Eliade - ARGO spol. s r.o. 2020, EAN: 9788025731475

Jedna z nejvýznamnějších prací známého rumunského badatele, pojednává o základních pojmech historie náboženství. Autor se v této knize zabývá povahou posvátna, různými typy božstev, stěžejními náboženskými symboly a jevy, posvátným prostorem i časem a morfologií a funkcí mýtů. MEDAILON AUTORA: Mircea Eliade (1907 - 1986), rumunský religionista, historik a filosof náboženství, spisovatel, esejista, kritik, profesor a diplomat. Tři roky pobýval v Indii, kde se učil sanskrt a jógu; toto období je považováno za jedno z nejdůležitějších v jeho životě. Učitelem se mu stává indický filozof Surendranáth Dasgupta. Nejprve pobývá u něho, později odchází meditovat do himálajského kláštera. Po návratu z Indie vydává své vzpomínky a v roce 1933 román Maitreyi, který ho okamžitě v Rumunsku proslaví. Ve svém díle o dějinách náboženství je nejvíce ceněn pro spisy o šamanismu, józe a kosmologických mýtech. Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. Ve svých autobiografických a fantasy titulech se věnoval především osobní náboženské zkušenosti pravoslavného věřícího. Mircea Eliade své myšlenky zakládá především na termínu posvátna. To se podle něj může projevovat například v nějakém předmětu či rostlině.

20,60 € Detail
O svobodě myšlení a slova
český

O svobodě myšlení a slova

Mill John Stuart - Institute H21 2020, EAN: 9788090782006

John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme druhou kapitolu O svobodě myšlení a slova. Toto nově přeložené vydání chce dostát Millovu původnímu úmyslu a předložit jeho myšlenky modernímu čtenáři tak, aby byly přístupné a srozumitelné. Text je citlivě upravený, aby logika a smysl Millovy argumentace zůstaly zachovány a zároveň čtenáře nezatěžovaly příklady z dobového kontextu.

5,01 € Detail
Od subjektu k projektu
český

Od subjektu k projektu

Vilém Flusser - Přestupní stanice 2020, EAN: 9788090762718

Dílo Od subjektu k projektu zachycuje Flusserovo uvažování z posledního období jeho tvorby. Také z tohoto důvodu se jedná o vrcholné formulování jeho celoživotního tématu, kterým je hledání východiska z civilizační krize. Autor z rozličných hledisek sleduje jednotlivé kroky novověkého rozpouštění subjektu i objektu. Moderní člověk ztrácí jakoukoliv oporu v něčem uchopitelném, což dle Flussera může ospravedlňovat pocit dějinné katastrofy. Proti tomuto pochopitelnému stanovisku však vykřesává jiskru naděje, kterou spojuje s projektováním. Tato naděje však nemůže zapřít svou křehkost, kterou doprovází nejednoznačnost Flusserova smyslu pro ironii.

7,44 € Detail
Základy logiky přesvědčení
český

Základy logiky přesvědčení

Jiří Raclavský - Pavel Mervart 2020, EAN: 9788074653629

Kniha Základy logiky přesvědčení přináší nový a doširoka rozvinutý přístup k postojům přesvědčení (znalosti, domnívání se atd.). Autor v několika kapitolách úspěšně provede čtenáře úskalími Fregeho paradoxy identity, Cresswellova paradoxu hyperintenzionálních kontextů, Hintikkova paradoxu logické vševědoucnosti, několika epistemických paradoxů (např. poznatelnosti) i souvisejících paradoxů sémantických. Centrální část knihy se opírá o adekvátně navržené pravidlo substituce, neboť to je v teoriích typů (tj. v logikách vyššího řádu) jedním z klíčových pravidel.

9,95 € Detail
Tomáš a jeho sumy
český

Tomáš a jeho sumy

Tomáš Machula - Jihočeská univerzita 2019, EAN: 9788073947798

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Je to jedno z velkých děl, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících. Přestože se slovo Suma stalo skoro synonymem Sumy teologie, ve středověku bylo různými autory sepsáno sum více. Sám Tomáš Akvinský je autorem hned dvou: vedle Sumy teologie je to Suma proti pohanům. Kniha Tomáš a jeho sumy je koncipována jako výklad těchto dvou Tomášových sum. Jejím cílem je čtenářsky přijatelný text nezatížený poznámkovým aparátem, ale doplněný o schematická či tabulková vyjádření Tomášových úvah, exkurzy objasňující některé v textu zmíněné pojmy, osobnosti či události, a především o co nejvíce úryvků, které čtenáře vedou od četby o Tomášovi k četbě Tomáše. Důležitým rozměrem knihy je rovněž obrazový doprovod, který jako by dával do souvislosti pravdu a dobro (o které v Sumách jde) s krásou, která je vždy, ať už viditelně, či skrytě, doprovází.

21,15 € Detail
Novověká filosofie II
český

Novověká filosofie II

Rod Wolfgang - OIKOYMENH 2019, EAN: 9788072982547

Dějiny filosofie od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další).

28,15 € Detail
Transcendentálne hodnoty, reflexie o zle a dráme slobody v ruskej filozofii 19. a 20. storočia
slovenský

Transcendentálne hodnoty, reflexie o zle a dráme slobody v ruskej filozofii 19. a 20. storočia

Helena Hrehová - PostScriptum, s.r.o. 2019, EAN: 9788082180100

Monografia v zrozumiteľnej podobe predstavuje slovenskému čitateľovi zložitý dejinný vývoj ruskej filozofie ruského myslenia o človeku a zmysle jeho života vo svetle hľadania pravdy, dobra a krásy. V centre autorkinej pozornosti sú ruskí filozofi, ale aj literárni géniovia, ktorí oslovili nielen ľudí svojej doby, ale majú čo povedať aj ľuďom 21. storočia. Prvá časť monografie podáva prehľad ruského filozofického myslenia v dejinnom priereze od najstarších čias po koniec 19. storočia. Druhá časť sa venuje ruskej náboženskej a personalistickej filozofii 20. storočia. V tomto chronologickom rámci sa systematicky predkladajú idey jednotlivých autorov s poukazom na bohato zastúpené filozoficko-etické aspekty. Prvoradým cieľom publikácie je vzbudiť hlbší záujem o ruskú filozofickú tradíciu 19. a 20. storočia, a to aj vzhľadom na súčasnú dobu a v nej sa prejavujúcu duchovnu sterilitu, všadeprítomný morálny chaos, stratu slovanskej identity v multikultúrnom prostredí, ale aj aktuálnu rusofóbiu, či slovanofóbiu. Pohľad na ruskú náboženskú a personalistickú filozofiu sa zdá byť dôležitým aj ako východisko, ktoré môže ponúknuť hlboký obsah z pokladnice univerzálnej kultúry, keďže akcentom na hľadanie pravdy a dobra, radostný úžas z krasy, ale i odvekú drámu ľudskej slobody poukazuje na dôstojnosť človeka, ale tiež aj na kontinuálnu prítomnosť reálneho zla vo svete. To, čo je špecifické pre Rusov, môže čitateľ objaviť práve cez hĺbku myslenia a autentickú originálnosť náboženských mysliteľov, ktorí aj v pohnutých osudových časoch nepohody svedčili o tom, že Rusi, ale aj Slovania v širšom slova zmysle, sú pútnikmi Absolútna a hľadačmi ideálu dobra, ktoré sa konfrontuje s pravdou a nachádza svoj vrchol v kráse.

15,50 € Detail
Z Homérova světa a díla
český

Z Homérova světa a díla

Wolfgang Schadewaldt - OIKOYMENH 2018, EAN: 9788072982554

Kniha je souborem statí, pojednání a přednášek vydaných při různých příležitostech od poloviny třicátých, ale hlavně během čtyřicátých let, poslední příspěvky jsou z konce let padesátých. O jejím významu svědčí už jen ta skutečnost, že vyšla ve čtyřech vydáních, z nichž předposlední a poslední bylo vždy rozšířeno. Kniha je rozdělena na dvě části. První se zabývá tzv. homérskou otázkou, a to z různých úhlů pohledu (historický přehled bádání, geneze textu, postava Homéra, resp. postava homérského pěvce, Homérova doba, odrazy krétsko-mykénského umění v Iliadě apod.). Druhá část, kterou doporučujeme číst s Homérovým textem u ruky, pojednává o vybraných scénách z Iliady i Odysseii (Hektor a Andromaché, Achilleovo rozhodnutí, Hektorova smrt, Odysseův návrat apod.; sem je zařazena i široce citovaná studie o Achilleově štítu), text ilustrují vyobrazení, většinou vázová, ale i drobných bronzových předmětů a zbraní. Zájemce o hlubší vhled do bádání o homérské otázce a homérských básních zde nalezne obsáhlý seznam odborné literatury, doplněný o literaturu současnou v ediční poznámce (S. Fischerová).

22,94 € Detail
Prvá kapitola Tao Te Ťingu z pohľadu alchymistickej symboliky
slovenský

Prvá kapitola Tao Te Ťingu z pohľadu alchymistickej symboliky

Ján Štvrtina - Slovak Academic Press, s.r.o. 2019, EAN: 9788089607846

Tradičná čínština spája v sebe krásu a účelnosť poézie s účelnosťou a krásou matematiky, vytvárajúc tak vynikajúcu pomôcku pre myslenie, ktoré preniká a presahuje samo seba. V predkladanej knihe porovnávame symboliku čínskych znakov samostatne ako aj v súvislostiach v prvej kapitole Tao Te Ťingu s taoistickou, ale aj európskou alchymistickou symbolikou, v snahe o ich uchopenie a aspoň čiastočné pochopenie pochopiteľnej hranice nepochopiteľného, ako nutného predpokladu takéhoto presahovania.

12,00 € Detail
Dějiny filosofie V.
český

Dějiny filosofie V.

Frederick Copleston - Refugium Velehrad-Roma 2019, EAN: 9788074123504

Pátý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Hobbese k Humovi se zabývá britskými empirickými systémy filosofie v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

26,79 € Detail
Imaginace, a priori, hloubka
český

Imaginace, a priori, hloubka

Felix Borecký - Malvern 2020, EAN: 9788075302120

Kniha si klade za cíl představit Dufrennovu originální koncepci imaginace a imaginárna a poukázat na její význam pro filosofickou estetiku. Dufrenne obhajuje stanovisko, že imaginace je produktivní, realizující aktivita, jež se formativním způsobem podílí na poznávání apriorních pravd lidského bytí ve světě. Takové poznání se nejplněji uskutečňuje v estetické zkušenosti. Jedině v ní se podle Dufrenna člověk otevírá vnějšímu světu a přitom s tímto světem udržuje vztah původní tělesnosti, která je jim oběma – jak člověku, tak světu – společná. Právě imaginace a její korelát imaginárno se v estetické zkušenosti vzájemně podněcují k rozezvučování nejvlastnějších možností lidského bytí ve světě a umožňují člověku, aby se dostal z povrchní empirické roviny do hlubinné roviny a priori, v níž lze zakoušet původní tělesnou jednotu, jež je stejného rodu jak pro subjekt, tak pro objekt. Přidruženou, avšak stejně tak důležitou ambicí přítomné monografie je uvést Dufrenna jakožto významnou osobnost francouzského myšlení 20. století do obecnějšího kontextu filosofické estetiky a seznámit s jeho originálním myšlením i české zájemce o tuto problematiku.

10,22 € Detail
True Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší
český

True Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší

Martin Charvát - Metropolitní univerzita Praha 2020, EAN: 9788074761805

Louisiana. Bažiny. Napůl opuštěné aglomerace. Zátoky. Dálnice. Cesty, které nikam nevedou. Polorozbořené kostely. Pustina. Benzínová čerpadla. Dálniční odpočívadla. Prach. Rafinérie. Třtinová pole. Ztracené osoby a děti. Prostitutky. Potulní kazatelé. Dva detektivové projíždějící automobilem svět, o jehož existenci je možné pochybovat, a ve kterém se nikdy nic nevyřeší. Předložená kniha se snaží předložit filosoficko-motivickou interpretaci televizní show True Detective. Největší pozornost je věnována první řadě seriálu a to na základě přesvědčení o tenzní významové pregnantnosti první řadou nastíněných témat a motivů. První dvě hlavní kapitoly, kdy každá kapitola je pojednává o jedné z řad, se zrcadlí - od popisu prostředí přes strukturu fikčního světa až k váhavě nakročeným epilogům. Kapitola třetí (a tedy závěrečná) se po úvodních poznámkách zaměřuje na motiv jediný: na vztah paměti a života, na téma konstrukce minulosti, která je vždy nesena určitým biasem, tendenčností, zatemněností interpretačních mechanismů; jinými slovy paměť a vědomí vždy zaostávají za „děním“ světa; „ať uděláme cokoliv, vždy je příliš pozdě“.

8,69 € Detail