0

Knihy

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o právach a povinnostiach pri odstúpení od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práva a povinnosti spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky a následne v termíne 14 dní zaslať tovar späť (bez dobierky) alebo ho osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby odovzdať predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je možné nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy napríklad aj záväzným vyhlásením (formulár na odstúpenie zmluvy nájdete tu) na adresu:

KNIHOMOL, s.r.o.
Vajanského 27
90301 Senec 

Vyplnený formulár, prosím, zašlite (môžete aj spolu s tovarom a dokladom - fotokópia faktúry alebo kópia pokladničného bloku) na uvedenú adresu. (odporúčame vrátený tovar poslať doporučene, aby ste mali podacie číslo k zásielke a odsledovali si svoju zásielku, nakoľko za nedoručenie zo strany prepravcu nezodpovedáme). 

Spotrebiteľ ale môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 

Vrátiť možno len nepoškodený tovar (nedoškriabaný, nepopísaný, nepokrčené strany - v pôvodnom neporušenom stave a obale).

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (poštovné) podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a odchodných podmienok predávajúceho zverejnených na internetovej stránke www.knihomol.sk.
V prípade, pri objednávke s poštovným zdarma, ak pri vracaní tovaru klesne hodnota celkovej objednávky pod 65,00 €, bude zo strany predávajúceho požadované vrátenie sumy poštovného, teda hodnota poštovného podľa nášho aktuálneho cenníka.

Práva a povinnosti predávajúceho

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy okrem nákladov na dodanie tovaru (poštovného a iných nákladov a poplatkov).