0

Knihy

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

   

  KNIHOMOL s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava, IČO: 47 437 731 zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92710/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

   

  Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

   

  Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.knihomol.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

   

 2. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ
  Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:
  1. E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvoreniu prostredníctvom www.knihomol.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E–mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

    

   Na váš e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky, a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky.

    

   Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

    

  2. Marketing– na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt in. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Ak, si kupujúci neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási a to odkliknutím opt out

    

   Právnym základom na spracúvanie OÚ je súhlas kupujúceho (čl. 6 /1/a GDPR a ZÁKONA).

    

  3. Nákup je možné zrealizovať aj v kamenných predajniach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva OÚ - získané z kamerového záznamu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

    

   Tieto oprávnené záujmy prevádzkovateľa môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi.

    

   Nakoľko medzi prevádzkovateľom a kupujúcim existuje oprávnený záujem a to napríklad vtedy, keď medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom existuje relevantný a primeraný vzťah, napríklad keď dotknutá osoba je voči prevádzkovateľovi v postavení kupujúceho alebo návštevníka (budúceho kupujúceho) a pod.

    

   Spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebné na účely ochrana majetku, ochranu zdravia zamestnancov prevádzkovateľa tiež predstavuje oprávnený záujem príslušného prevádzkovateľa údajov.

    

 3. REGISTRÁCIA

   

  Kupujúci má možnosť sa na stránke www.knihomol.sk registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

   

  V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto: Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

   

  Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na www.knihomol.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

   

 4. TRETIE STRANY

   

  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú spracovávane, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 6. Doba spracúvania.

   

  V prípade účelu uvedeného v bode 2.3 môžu byť poskytnuté o veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a v trestných činoch sa OÚ poskytujú príslušníkom Policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný údaj týka.

   

  Chcete vedieť, kto sú tretie strany?

   

  Atlantis Systems s.r.o.
  /web hosting/
  Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35844230
  zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.27398/B
  www.atlantis.sk

   

  LITAS, s.r.o.
  /web vývojár/
  J. Donča 7, 96001 Zvolen, IČO: 36046973
  zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, vl.č.6964/S

   

  SEO Guru s.r.o.
  /web vývojár/
  Pluhová12, 831 03 Bratislava, IČO: 46225218
  zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.75803/B
  www.seoguru.sk

   

  adamSoft, s.r.o.
  /vývojár ERP/
  Vajnorská 84/22 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47201428
  zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.89968/B

   

  VULS, s.r.o.
  /vedenie účtovníctva/
  Chalupkova 1670/16, 90301 Senec, IČO: 47201703
  zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.89855/B
  www.uctovnictvo-vuls.sk

   

  Slovenská pošta a.s.
  /doručovateľ zásielok/
  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
  www.posta.sk

   

 5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

   

  Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

   

  Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

   

 6. DOBA SPRACÚVANIA

   

  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1.

   

  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

   

  OÚ podľa ods. 2.3 sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia OÚ získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená automaticky, programovou činnosťou systému.

   

  Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou systému v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

   

 7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

   

  Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

   

 8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

   

  Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

   

 9. IP ADRESA

   

  Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

   

  IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

   

  IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
  • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
  • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
  • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
  V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

   

 10. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

   

  Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

   

  V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.knihomol.sk prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte na to aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

   

 11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

   

  Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

   

  • Právo na opravu.

    

   Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

    

  • Právo na výmaz.

    

   Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
  • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

    

   Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

    

  • Právo na prenosnosť údajov.

    

   Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:
  • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

    

  • Právo namietať

    

   Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

    

  • Odvolanie súhlasu

    

   Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

    

  • Právo na prístup k informáciám.

    

   Kupujúci má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:
   • účele spracúvania OÚ,
   • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
   • práve podať návrh na začatie konania,
   • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

    

   Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

    

   Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

    

   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

    

  • Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

    

   Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

    

   Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

   

 12. COOKIES

   

  1. V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

    

   Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

    

  2. Čo sú cookies?

    

   Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

    

  3. Druhy cookies.

    

   Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
   Na stránke www.knihomol.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

    

   • Základné súbory cookies

     

    Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

     

   • Prevádzkové súbory cookies

     

    Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

     

   • Súbory cookies tretích strán

     

    Na stránkach www.knihomol.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.knihomol.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

    

  4. Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

    

   Cookies, ktoré sa na www.knihomol.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

    

   Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

    

   Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

   

  Domain Cookie name Cookie value CookieExpires  
  .knihomol.sk __utmc 126011735   Delete
  .knihomol.sk __utmz 126011735.1526973395.1.1.utmcsr=
  (direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)

  2018-10-21 1:59:19

   Delete
  .knihomol.sk _ga GA1.2.1535480575.1526973395 2020-4-21 14:59:19  Delete
  .knihomol.sk _gid GA1.2.376334937.1526973396 2018-4-23 14:59:19  Delete
  www.knihomol.sk 6cfc19e6cdd8b8f
  76d14e1ca27456b44
  aqqjanavbchqean894b5hbnbs6    Delete
  .knihomol.sk __utma 126011735.1535480575.1526973395.
  1526973395.1526993959.2
  2020-4-21 14:59:19  Delete
  .knihomol.sk __utmt 1 2018-4-22 15:9:19  Delete
  .knihomol.sk __utmb 126011735.2.10.1526993959 2018-4-22 15:29:19  Delete
  .knihomol.sk _gat 1 2018-4-22 15:0:19  Delete

   

 13. MÁTE OTÁZKY ?

   

  V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

   

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

   

  KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 82106 Bratislava
  Miesto podnikania: Slovenská republika
  IČO: 47437731
  e – mail: knihomol@knihomol.sk
  Kontakt: 00421 2 52968772

   

 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   

  Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.