0

Knihy

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.knihomol.sk (ďalej len „VOP")

 


I.
Predmet úpravy1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Objednávateľa (ďalej aj ako „kupujúci") a Spoločnosti, Obchodné meno: KNIHOMOL, s.r.o., so sídlom Lotyšská 24, 821 06, Bratislava, IČO: 47437731, DIČ: 2023874380, IČ DPH: SK2023874380 (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo „Knihomol.sk“ alebo ,,predávajúci"), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom web stránky www.knihomol.sk a cez e-shop umiestnený na internetovej stránke (ďalej aj ako „VOP"). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.


II.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá Objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len ako „kúpna zmluva", alebo aj „zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Objednávateľa adresovaná Spoločnosti prostredníctvom internetovej webovej stránky www.knihomol.sk

2. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.knihomol.sk a jeho odoslaním cez e-shop..

3. Po zaslaní objednávky je Objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Spoločnosť potvrdzuje, že objednávku prijíma.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že :

a) sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
b) bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany Spoločnosti.
d) v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Spoločnosti kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať.
e) vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

III.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho


1. Knihomol. sk sa Objednávateľovi zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. V prípade, pokiaľ nebude možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je Spoločnosť povinná o tomto informovať Objednávateľa a to ihneď, ako to bude možné.

3. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad kontaktovať Predávajúceho, ako aj zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

IV.

Kúpna cena za tovar1. Pre Objednávateľov Knihomol.sk platia ceny po zľave. Pri všetkých tituloch je uvedená aj "Bežná cena" (v našom obchode je zobrazená ako prečiarknutá) ‐ je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne daný titul predávajú ostatné obchody.

2. Tieto ceny Knihomol.sk aktualizuje na základe informácií od dodávateľov a vydavateľov. Pre objednávateľa platí "cena" aktuálna pri záväznom objednávaní. Knihomol.sk si však vyhradzuje právo zmeniť cenu ak dôjde po záväznom objednaní titulu k radikálnemu zvýšeniu ceny zo strany dodávateľa respektíve vydavateľa. Spoločnosť je povinná o tomto ihneď informovať Objednávateľa za účelom odsúhlasenia novej ceny Objednávateľom.

3. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri jednotlivých položkách samostatne, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presná sadzba je uvedená vždy vo faktúre).

4. Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.

5. Konečná kúpna cena nezahŕňa náklady za prepravu tovaru prípadne poštovné do miesta určeného Objednávateľom. Náklady za dopravu budú kupujúcemu účtované zvlášť. K cene tovaru je pripočítané poštovné v prípade, ak celková objednávka neprekročila sumu 64,99 €. Pri objednávke tovaru zo zahraničia sa vypočítava poštovné osobitne a závisí do hmotnosti zásielky a štátu do ktorého je zásielka odosielaná.

6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

V.

Spôsob platby

 

1. Spôsob platby je možný v hotovosti na predajniach, platba na faktúru so splatnosťou alebo formou dobierky. Platba aj ceny sú uvádzané v eurách (€). Súčasťou každej zásielky je faktúra s vyčíslenou DPH alebo pri osobnom odbere vystavíme pokladničný blok.

 

VI.

Dodacie podmienky1. Dodacie podmienky sú uvedené pri každom titule osobitne a uvádzajú, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul Knihomol.sk odosiela. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebude Spoločnosť schopná dodržať, Objednávateľa informuje telefonicky prípadne e-mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby.

2. Knihomol.sk objednávky vybavuje priebežne každý pracovný deň. Po vybavení objednávky je vždy zákazník informovaný, že tovar na základe jeho objednávka bol zaslaný, v ozname sa vždy uvádza podacie číslo. Stav objednávky si môže zákazník pozrieť aj po prihlásení sa do systému. V prípade vypredania objednaného titulu si Spoločnosť vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky Spoločnosť vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo emailom.

3. Miestom dodanie je adresa, ktorú Objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Knihomol.sk ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

VII.

Spôsob doručenia1. Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Cenník poštovného.

Pre Slovenskú republiku: poštovné a balné pri objednávke nad 64,99 € je bezplatné.

Pri odosielaní tovaru do zahraničia sa vypočítava poštovné osobitne a závisí od hmotnosti zásielky a štátu do ktorého je zásielka odosielaná. Cenník do zahraničia nájdete tu.

 

VIII.

Osobný odber1. Po objednaní tovaru cez internetovú stránku www.knihomol.sk je možné si tovar vyzdvihnúť aj osobne v našich kamenných kníhkupectvách ACADEMIA na Štúrovej 9, 811 02 Bratislava a PERGAMEN na Vajanského 27, 903 01 Senec. Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti alebo aj platobnou kartou.

IX.

Zodpovednosť za vady

 

1. Podrobnosti o právach Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady zo strany Spoločnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasť týchto VOP.

X.

Záručná doba

 

1. Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

2. Knihomol.sk ručí a zodpovedá zákazníkovi za:
a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom;
b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
c) dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke;
d) priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

3. Knihomol.sk nenesie zodpovednosť za:
a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta);
b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
c) obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom.

 

XI.

Zrušenie a odvolanie objednávky
Odstúpenie od zmluvy1. Dokiaľ nebola objednávka Objednávateľovi expedovaná, môže Objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.


2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku") je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to napríklad vyplnením a zaslaním formulára Odstúpenie od zmluvy na adresu prevádzky: KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 90301 Senec. Formulár nájdete tu.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

 3. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy v súlade s predchádzajúcim bodom, je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť Spoločnosti tovar, ktorý nesmie niesť znaky používania, t.j. takého zaobchádzania s tovarom, ktoré by bolo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar je možné zaslať poštou (doporučene) na adresu výdajného miesta KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 90301 Senec, tovar neposielajte dobierkou. Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorá Vám bola doručená s tovarom, prípadne kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na uvedenej adrese výdajného miesta. Náklady na odoslanie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ.

XII.

Reklamačný poriadok1. Reklamácie prijíma a vybavuje Knihomol.sk v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu
(reklamácie@knihomol.sk), telefonicky (00421 910 142 806), písomne alebo osobne v našich kamenný obchodoch ACADEMIA na Štúrovej 9, 811 02 Bratislava a PERGAMEN na Vajanského 27, 903 01 Senec v pracovných dňoch, od 10:00 do 16:00 hod.

2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Spoločnosťou a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Objednávateľovi.

3. O oprávnenosti reklamácie Spoločnosť rozhodne najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku Spoločnosť informuje prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne s Objednávateľom inak.

4. Oprávnená reklamácia, vrátane odstránenia prípadnej chyby či vykonania opravy, bude vybavená na náklady Spoločnosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom (reklamačný protokol).

 5. V prípade, že si Objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, Spoločnosť ju môže vybaviť zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Náklady spojené s odborným posúdením znáša Spoločnosť v plnom rozsahu.

 6. Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

• odovzdaním opraveného tovaru
• výmenou tovaru
• vrátením kúpnej ceny tovaru
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
• písomnou výzvou na prevzatie plnenia
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7. Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť na jeho predchádzajúcu žiadosť o nápravu vybavenia reklamácie odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od Objednávateľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 € s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na online platforme, ktorá bola zriadená Európskou komisiou a je dostupná na:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Orgánom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z.

XIII.

Záverečné ustanovenie1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.1.2019

 

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.knihomol.sk.

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

XIV.

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Viac informácií nájdete v sekcii Ochrana súkromia

 

 

XV.

Orgán dozoru

 

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58 272 172
e-mail: ba@soi.skVOP vydané a prijaté dňa: 1.1.2019