0
Proximální resekce žaludku
český

Proximální resekce žaludku

Petr Lochman - MAXDORF s.r.o. 2019, EAN: 9788073455750

I přes celosvětově klesající incidenci karcinomu žaludku dochází k nárůstu počtu nádorů ezofagogastrické junkce a proximální třetiny žaludku. Příčinou je na jedné straně rostoucí výskyt refluxní ezofagitidy s Barrettovou metaplazií a na straně druhé úspěšná eradikace infekce H. pylori. Pro proximální resekci žaludku existuje řada rekonstrukčních metod, jejichž cílem je zlepšit schopnost příjmu potravy, funkční výsledky a celkovou kvalitu života. Mezi tři základní patří přímá ezofagogastroanastomóza, interpozice jejuna a tzv. double-tract rekonstrukce. Pacienti po proximální resekci mají v dlouhodobém výhledu nižší ztrátu tělesné hmotnosti a lepší ukazatele nutričního stavu. V poslední době je kladen důraz na hodnocení kvality života onkologických pacientů.Dosud publikované výsledky ukazují na možný prospěch proximální resekce oproti totální gastrektomii z hlediska dlouhodobě zlepšené kvality života, minimálně u pacientů s časným karcinomem.

11,00 € Detail
Diferenciální diagnostika v interní medicíně
Novinka český

Diferenciální diagnostika v interní medicíně

Jaroslav Čermák, Marcela Dvořáková, Ivana Hadačová, Petr Herle, Jan Kábrt, Zdislava Kasalová, Zdisla - Raabe CZ 2019, EAN: 9788081404382

Tretia brožúra z edičnej rady Diferenciálna diagnostika je publikáciou určenou lekárom všetkých špecializácií. Na jej vytvorení spolupracovali špecialisti z odboru endokrinológia, hematológia, angiológia, hepatológia, biochémia a všeobecné lekárstvo. Publikácia sa zameriava na príznaky: anémia, opuch dolných končatín, splenomegália, zväčšená štítna žľaza, zvýšené hodnoty pečeňových testov, poruchy koagulácie a potenie.

20,00 € Detail
Alzheimerova nemoc
Novinka český

Alzheimerova nemoc (Jessenius)

Jan Korábečný; Ondřej Soukup; Martin Vališ - MAXDORF 2020, EAN: 9788073456436

23,00 € Detail
Rýchle fakty-Zlyhanie srdca
Novinka slovenský

Rýchle fakty-Zlyhanie srdca

Dariusz Korczyk, Gerry Kaye - Raabe SK 2019, EAN: 9788081404412

20,00 € Detail
Antikoncepce
Novinka český

Antikoncepce

Daniel Driák - Galén 2020, EAN: 9788074924880

Evoluce lidstva je podmíněna jeho kontinuální reprodukcí. Celou historii člověka provázejí náhodné či záměrné zásahy, které růst populace tlumí. Nejstarší písemný doklad uvádějící antikoncepční doporučení je staroegyptský papyrus z Kahúnu věnovaný onemocněním ženských orgánů (kolem roku 1900 př. n. l.). Jak se měnila společenská poptávka, rozvíjely se i poznatky o antikoncepčních metodách. Autor v rozsáhlé monografii podrobně mapuje, jak se v průběhu staletí radikálně mění vzorec lidského reprodukčního chování, jaké antikoncepční metody a s jakým úspěchem se v historii používaly a dodnes používají, a nechybí ani výhled perspektiv antikoncepce v 21. století. Metody zábrany početí přestaly být tabu pro laickou i odbornou veřejnost. Problematika antikoncepce tvoří dnes jednu z hlavních součástí gynekologické ambulantní praxe, základní informace se postupně dostávají i do povědomí odborníků jiných specializací. Antikoncepce se stává vědním oborem a orientace ve velkém množství metod může činit obtíže i specialistům. Publikace je určena gynekologům, praktickým lékařům a ostatním specialistům, studentům medicíny a všem těm, kterým nejsou lhostejné možné následky sexu.

21,88 € Detail
Základy anatomie 4a. (Druhé, přepracované a rozšířené vydání)
český

Základy anatomie 4a. (Druhé, přepracované a rozšířené vydání)

Miloš Grim, Rastislav Druga - Galén, spol. s r.o. 2020, EAN: 9788074924958

Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává tradiční přístup a členění - jednotlivé struktury jsou popisovány jako součásti větších celků (mícha, mozkový kmen, diencephalon, hemisféra). Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že neurologická diagnostika je ve většině případů topická a student by se měl seznámit nejprve se stavbou a rozložením šedé a bílé hmoty jednotlivých oddílů CNS a používat těchto znalostí k interpretaci patologických změn v rámci neurologické diagnostiky. Významnou složkou tohoto textu jsou údaje o spojích jednotlivých struktur a etáží CNS (tzv. mozkové dráhy). Tyto údaje se na mnoha místech opírají o výsledky dlouholeté experimentální práce pracovníků pražských anatomických ústavů, zaměřené na studium struktur a spojů mozkového kmene, bazálních ganglií a na organizaci korových projekcí. Text je doplněn řadou ilustrací centrálního nervového systému a vychází v novém, rozšířeném vydání.

22,32 € Detail
Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi
slovenský

Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi

Zuzana Slezáková, Jarmila Kristová, Emília Miklovičová - OSVETA 2019, EAN: 9788080634926

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je komplexne a prehľadne prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu vedomosti z oblasti legislatívy v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi. Učebný text vychádza zo súčasného stavu poznatkov o modernom ošetrovateľstve, zo súčasného legislatívneho prostredia v slovenskom ošetrovateľstve a tiež zo súčasného stavu vnímania ošetrovateľstva spoločnosťou ako celku. Publikácia je určená pedagógom, výskumníkom v oblasti ošetrovateľstva, sestrám v klinickej praxi na rôznych stupňoch riadenia, ako aj študentom ošetrovateľstva pregraduálneho, doktorandského, špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a sústavného vzdelávania.

12,00 € Detail
Obecná a klinická mikrobiologie
český

Obecná a klinická mikrobiologie

Libuše Kolářová - Galén, spol. s r.o. 2019, EAN: 9788074924774

Mikrobiologie svými specifickými metodami identifikuje a charakterizuje mimo jiné zdroj infekce, získané výsledky pak sdělují, o jaké původce se jedná, zdali jsou citliví vůči indikovaným antimikrobním látkám a jak zabránit jejich šíření. Ke stanovení konečné diagnózy je pak nezbytná správná interpretace získaných výsledků, tedy podrobná analýza klinických a anamnestických údajů, výsledků základních a speciálních laboratorních vyšetření. Monografie Obecná a klinická mikrobiologie předkládá přehled mikroorganismů, tj. virů a subvirálních částic, bakterií, mikromycet a prvoků, a některých mnohobuněčných, makroskopicky viditelných helmintů a členovců, kteří mohou vyvolávat onemocnění člověka. Uvádí základní charakteristiky etiologie infekčních nemocí, vysvětluje příčiny některých zdravotních komplikací včetně typických imunopatologických stavů. Zároveň se zabývá charakterizací základních nozologických jednotek a způsoby, jakými je lze prokázat. Jako učební text klade důraz na správný postup při hledání zdroje onemocnění a konečnou interpretaci získaných výsledků. Cílem autorského kolektivu je, aby odborná veřejnost získala přehled nejen o nejdůležitějších původcích infekčních onemocnění, ale zároveň, aby jí základní informace o průběhu onemocnění poskytly prvotní informace, které povedou k rychlé a správné volbě diagnostických metod i k adekvátní terapii. OBSAH: Zkratky * Poděkování * 1. Úvod * 2. Přenos infekčních mikroorganismů (Přenos agens * Fyziologická mikrobiální flóra, kolonizace mikroorganismy * Zoonotické infekce * Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče) * 3. Vztah mezi patogenem a hostitelem (Imunitní reakce hostitele * Infekce u imunosuprimovaných pacientů * Infekce u pacientů po transplantaci * Protilátková odpověď) * 4. Přehled patogenních agens (Virologie * Bakteriologie * Mykologie * Parazitologie) * 5. Mikrobiologické vyšetření (Základní informace k mikrobiologickému vyšetření * Indikace, riziko a účelnost mikrobiologického vyšetření * Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření * Metody mikrobiologického průkazu infekčního agens a interpretace výsledků) * 6. Terapie (Virostatika * Antibiotika * Antimykotika * Antiparazitika) * Příloha * Doporučená literatura * Rejstřík

89,30 € Detail
Ortodoncie
český

Ortodoncie

Milan Kamínek - Galén 2019, EAN: 9788074924903

66,97 € Detail
Pracovné lekárstvo
slovenský

Pracovné lekárstvo

Ľubomír Legáth; Janka Buchancová - OSVETA 2019, EAN: 9788080634933

30,80 € Detail
Můj bylinkový svět
český

Můj bylinkový svět

Vláďa Vytásek - EMINENT 2020, EAN: 9788072815593

Knihu napsal známý bylinář s přáním, aby ti z vás, kteří chtějí poznat svět bylin a jejich léčivých vlastností, získali do začátku svého bádání co nejvíc znalostí, které vám otevřou další cestu. V bylinkovém světě najdete velké množství pomocníků, protože rostliny jsou naši přátelé. Autor učí vnímat bylinky a snaží se, aby si lidé recepty vytvářeli podle vlastní intuice a příliš je nekopírovali. Každý je totiž jedinečná bytost.

16,50 € Detail
Léčení bylinkami z boží lékárny
český

Léčení bylinkami z boží lékárny

Maria Treben - Fontána 2020, EAN: 9788076510210

Recepty a léčebné úspěchy Marie Treben Mám velkou radost, že se ke mně po vydání knihy o léčivých bylinkách dostalo tolik zpráv o léčebných úspěších. Výběr několika z nich bych vám chtěla představit v této knize, a zároveň také poukázat na to, že se tyto úspěchy nedějí jen mým přičiněním, ale skrze dobro Všemohoucího, který nám tyto léčebné byliny už před dávnými časy sám daroval. Lidstvo je doceňuje až teprve dnes, kdy se hojně rozšiřují neléčitelné nemoci. Pro nemocné trpící rakovinou či roztroušenou sklerózou, pro paraplegiky, ochrnuté či jinak postižené děti jsou tyto byliny opravdovým požehnáním! Našemu Stvořiteli bychom měli děkovat nejen za to, že nás v časech nouze a nemoci nenechal na holičkách, ale také, že nám skrze ně nabízí útěchu, odvahu a naději. Požehnání a zvláštní milosrdenství Matky Boží na nás zároveň doléhá ve své hloubce a svátosti pokaždé, když léčivé byliny sbíráme. Tato kniha obsahuje část dopisů, které autorce zaslali vděční čtenáři všech společenských vrstev. Děkovné dopisy a zprávy o léčebných úspěších podněcují k tomu obrátit pozornost zpět k původní formě léčitelství a ukazují, že vůle v mnoha případech dokáže člověka vyléčit.

15,10 € Detail
Základy biofyziky a zdravotnické techniky
český

Základy biofyziky a zdravotnické techniky

Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein, Jiřina Škorpíková - NEPTUN 2005, EAN: 9788086850016

Kniha je určena pro všechny zdravotnické bakalářské obory, střední zdravotní personál (sestra, laborant, optometr, fyzioterapeut atd.),. Z obsahu: 1. Biofyzika a její význam pro zdravotnické obory 2. Struktura živé hmoty 3. Úvod do termodynamiky a bioenergetiky 4. Mechanické vlastnosti živých systémů 5. Elektrické jevy a živé systémy 6. Obecná charakteristika smyslového vnímání 7. Biofyzika vnímání akustických podmětů 8. Příjem a zpracování optických podmětů 9. Účinky fyzikálních faktorů na živé systémy 10. Diagnostické metody a přístroje 11. Principy léčebných metod

28,00 € Detail
Staré, dobré, vyskúšané
slovenský

Staré, dobré, vyskúšané

Agátka Sedliačková - Hladohlas 2019, EAN: 9788089711994

Dnes už legendárna kniha slovenských receptov, rád a návodov na liečenie chorôb, zozbieraná medzi ľudom obdarenou, no už zosnulou liečiteľkou z Cigľa, Agátkou Sedliačkovou. Oproti samizdatovému vydaniu ide o rozšírené vydanie. Liečiteľka Agátka Sedliačková sa narodila 5.2.1933 rodičom Helene a Melicherovi v Cigli. O ľudové liečiteľstvo sa začala zaujímať už ako šestnásťročná. Okrem pitia čajov sa začala orientovať na liečbu lokálnu, teda obkladovú liečbu zvonku. Najlepším jej učiteľom bola pôrodná asistentka, pani Kotianová z Jalovca, ktorá dokonalo ovládala anatómiu ľudského tela a Agátku viedla. Jej vďačila za veľa a jej recepty používala celú svoju prax. Pani Agáta mala zbierku medicínskych kníh, samizdatov od liečiteľov, ale mnoho zozbierala a aplikovala hlavne z ústneho podania. Zaznamenala obrovský počet liečiteľských úspechov, okrem iných aj početných uzdravení onkologických chorôb. Preto niet divu, že za ňou chodili za čias socializmu aj vysokopostavené osoby. Chorí sa k nej utiekali nielen z celého Československa, ale aj z iných krajín a jej čakáreň bola permanentne plná. Zúčastňovala sa odborných seminárov v oblasti ľudového liečiteľstva, kde aj vystupovala a rozprávala o svojich skúsenostiach a poznatkoch, ktorých mala za tie dlhé roky neúrekom. Stala sa aj členkou Slovenskej psychotronickej spoločnosti. Svoje bohaté skúsenosti a dobré rady zozbierala do útlej knižočky Staré, dobré, vyskúšané, ktorá vyšla v niekoľkých vydaniach a po vypredaní sa stala raritou. Rozšírené vydanie, ktoré autorka stihla doplniť tesne pred svojou smrťou, práve držíte v rukách. Množstvo receptov z tejto knihy je aplikovateľných aj dnes, no naopak, veľa z tých zastaraných (autorkou v texte označených ako historické), by dnes vyvolalo na tvárach odbornej verejnosti úsmev, ba až hnev. Napriek tomu neboli z tejto knihy vymazané, pretože historikom môžu slúžiť ako zápis dejín. Lebo takto sa sto rokov nazad liečil bežný ľud pozorovaním prírody, hľadaním súvislostí, dôkladným analyzovaním následkov aplikovanej liečby a večným hľadaním cesty liečenia prostriedkami, ktoré mal k dispozícii. Agátka Sedliačková však neliečila iba bylinkami a inými prírodnými látkami, ale aj srdcom, humorom, nadhľadom a jej neochvejnou vierou v Krista. Umrela 6.10.2018 na prvú fatimskú sobotu vo svojich nedožitých osemdesiatichšiestich rokoch. Na jej pohreb do Cigľa prišiel obrovský počet ľudí, nebolo kde parkovať. Rovnako, ako na pohrebe pani Kotianovej, aj teraz museli odkloniť dopravu.

12,00 € Detail
Miniinvazívne prístupy v chirurgii pažeráka
slovenský

Miniinvazívne prístupy v chirurgii pažeráka

Miroslav Janík - Slovak Academic Press, s.r.o. 2019, EAN: 9788089607877

22,00 € Detail
Rakovina jako dar
český

Rakovina jako dar

Jitka Valentová - Kampe 2019, EAN: 9788076060166

Tato knížka je určena pro onkologické pacientky, které se léčí po částečné či úplné ablaci prsu. V knize jsou nastíněny možnosti estetických rekonstrukcí, následná péče, péče o jizvu, rady pro pacientky v různých prostředích, komplikace spojené s tímto onemocněním a možnosti jejich řešení. Zabývá se i stránkou psychoterapeutickou, otázkami sexuálních praktik a sebelásky. Kniha je psána tak, aby oslovila co nejvíce čtenářů a byla srozumitelná. Odborné výrazy, kterým nebylo možné se vyhnout, jsou vždy vysvětleny. Publikace záměrně není příliš obsáhlá. Autorce šlo o věcné a stručné informace a rady, podložené 20letou praxí v oboru. Malá knížka o velkých věcech Tato útlá a hutná příručka zkušené fyzioterapeutky a dobré pedagožky, shrnuje podstatné prvky péče při tomto onemocnění. Název vyznívá provokativně, když si však uvědomíme, že po šoku, smlouvání, vzteku a depresi, nakonec musíme skutečnost přijmout, abychom se s ní mohli vypořádat, má to svoji logiku. Jednoznačně mohu knížku doporučit, je skutečně kvalitní, informativní a užitečná. MUDr. Radkin Honzák CSc.

9,00 € Detail
Nemocné rozhovory
český

Nemocné rozhovory

Ladislav Kabelka - GRADA 2020, EAN: 9788027116881

13,90 € Detail