0

Kategórie

Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost
český

Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost

Ján Holčík - Masarykova Univerzita 2009, EAN: 9788021052390

Předkládaný text shrnuje základní pojmy, připomíná užitečné a ověřené metody péče o zdraví. V neposlední řadě vyzývá ke zvýšení zájmu o zdraví, k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví a k cestě za společným cílem za zdravím. Zdraví se bezesporu týká všech lidí. Přirozeným výchozím pojmem dalšího textu je proto zdraví a jeho determinanty. Péče o zdraví je představena jak v historickém vývoji, tak v návaznosti na zdravotnictví jako systém. Jedním z významných, i když relativně nových pojmů, je zdravotní gramotnost umožňující lidem získávat, hodnotit a využívat informace tak, aby mohli příznivě ovlivnit svůj zdravotní osud. V tomto smyslu se zdravotní gramotnost stává jedním z nepominutelných úkolů výchovy ke zdraví i nespornou prioritou práce školy jako celku. Jakkoli je pojem zdravotní gramotnosti nesporně významný, neméně důležité je zasazení zmíněného pojmu do jeho okolí, do konkrétních sociálních, ekonomických, politických i kulturních souvislostí. V předkládaném textu je proto pojem zdravotní gramotnosti vyložen v návaznosti na zdravotní výchovu edukace pacientů, varování před rizikovými faktory a výchova ke zdraví), podporu zdraví, evropskou zdravotní politiku, zdravotní systémy a sociální determinanty zdraví.

12,22 € Detail
Afázia
slovenský

Afázia

Ingrid Wiedermann, Zsolt Cséfalvay - Ing. Peter Kaminský 2010, EAN: 9788096886722

Publikácia je prvou tohto druhu na Slovensku, má pomôcť lepšie porozumieť pacientovi s afáziou. Príručka ponúka niekoľko základných informácií o afázií, podstatnú časť tvorí veľké množstvo cvičení so širokou paletou úloh, ktoré sú zostavené tak, aby boli zrozumiteľné aj pre širokú verejnosť. Súbor 600 pracovných listov, ktorý sa nachádza na priloženom CD je rozčlenený na 5 častí. Prvé 4 časti obsahujú terapeutické postupy pri poruchách porozumenia slov, poruchách produkcie slov, poruchách písania a čítania na úrovni slov, viet a súvislého textu. 5 časť obsahuje cvičenia na úrovni porozumenia a produkcie viet a krátkych textov. Súčasťou CD sú i prílohy, v ktorých sa nachádzajú pomocné slová k vybraným cvičeniam. Publikácia je určená rodinným príslušníkom, ale aj logopédom, ktorým môže uľahčiť prácu, ale najmä spoluprácu s rodinou pacienta s afáziou.

40,00 € Detail
Základná terminológia pri hodnotení liekov a zoznam najpoužívanejších skratiek
slovenský

Základná terminológia pri hodnotení liekov a zoznam najpoužívanejších skratiek

Milan Kriška, Marián Bernadič, Andrej Dukát - Slovak Academic Press, s.r.o. 2018, EAN: 9788089607754

Samotné termíny používané vo farmakoterapii vychádzajú z historicky prijatých dokumentov na pôde WHO, neskôr na pôde EMA. Základom ich formulovania bola nevyhnutnosť efektívne komunikovať v rámci klinického skúšania liečiv. Osobitne dôležitým sa stáva vymedzenie termínov pre štandardné hodnotenie rizika farmakoterapie...

10,00 € Detail
Dětská mozková obrna / Mezioborový přístup
český

Dětská mozková obrna / Mezioborový přístup

Pavel Kršek; Jan Lebl; Pavel Černý - Galén 2019, EAN: 9788074924767

Sedmý svazek ediční řady Motolské pediatrické semináře shrnuje přednášky tematického setkání pediatrů a neurologů uskutečněného ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Dětská mozková obrna je problematikou na pomezí pediatrie a dětské neurologie, ale i řady dalších lékařských oborů. V současnosti dochází k významným pozitivním posunům v diagnostice i v možnostech léčebného ovlivnění jednotlivých symptomů tohoto závažného onemocnění. Ačkoli není možné úplné vyléčení, daří se významně zlepšovat kvalitu života dětských pacientů. Témata zahrnutá v publikaci ukazují, že klíčová je mezioborová spolupráce: na péči o děti s dětskou mozkovou obrnou se podílí neonatologie, genetika, radiologie, ortopedie, neurochirurgie, rehabilitační lékařství, fyzioterapie, ergoterapie a další specialisté. Úspěšné příklady pokročilé diagnostiky a inovativních terapeutických postupů přináší i předkládaná publikace.

12,41 € Detail
Kazuistiky z neonatologie
český

Kazuistiky z neonatologie (Jessenius)

Milena Dokoupilová; Miloš Černý - MAXDORF 2020, EAN: 9788073456498

Se vznikem České neonatologické společnosti je v ČR od r. 1990 neonatologie uznaný specializovaný obor dětského lékařství zaměřený na péči o fyziologické a patologické novorozence. Během těchto posledních 30 let díky lepšímu poznání patofyziologických procesů, technickému pokroku, zlepšené kvalitě intenzivní péče, léčebným a ošetřovatelským postupům došlo k výraznému zlepšení neonatální mortality a morbidity. Na tyto ukazatele můžeme být pyšní a v posledních 10 letech se stále drží na světové špičce. Bohužel, ne každé dítě se narodí zdravé či v termínu porodu. Spektrum novorozeneckých onemocnění je velmi široké, zahrnuje běžné i velmi vzácné choroby, onemocnění související s nezralostí, vrozené vývojové vady, infekce, hypoxická postižení i různé typy dědičných metabolických poruch. Pro zvýšení osvěty v tomto oboru pořádá prim. Milena Dokoupilová od roku 2016 každoročně odborné konference "Dny novorozeneckých kazuistik", které se zabývají širokou problematikou novorozenců od 30. týdne těhotenství. Tato akce, která se tradičně koná v krásném a příjemném prostředí zámku Zbiroh, má vysokou úroveň a je odbornou veřejností velmi kladně hodnocena. Z proběhlých konferencí jsme do prvního dílu publikace vybrali kazuistiky týkající se jak lehce a středně nezralých, tak i donošených novorozenců. Zahrnují diagnózy, se kterými se setkáváme běžně, a také vzácné případy, jejichž diagnostika je velmi složitá a vyžaduje multidisciplinární přístup. Kazuistiky doplňuje teoretická část s diferenciálně diagnostickou rozvahou, dále obsahují obrazovou dokumentaci, schémata, tabulky i krátkou diskuzi a v závěru jsou samozřejmě uvedeny literární odkazy. Věříme, že předkládaná kniha bude dobrým pomocníkem v postgraduálním vzdělávání mladých lékařů a v praxi pomůže k včasné diagnóze i léčbě. V případě pozitivního ohlasu na tuto publikaci je v plánu další vydání dalšího dílu.

19,78 € Detail
První pomoc a jak ji učit
český

První pomoc a jak ji učit

Martina Bernacíková, Zdeňka Kubíková, Barbora Zuchová - Masarykova Univerzita 2008, EAN: 9788021048232

Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, kde je jako povinný předmět první pomoc vyučována od roku 2004. První vydání publikace mělo za cíl podpořit včleňování první pomoci v souladu s RVP na gymnázia. Příručka vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu Pomoz, ale mysli na sebe! Ukázalo se však, že publikace má daleko širší uplatnění, což bylo důvodem k novému přepracovanému vydání. Soubor výukových materiálů obsahuje: metodickou příručku k výuce první pomoci, sadu výukových prezentací v českém a anglickém jazyce (na přiloženém CD) , slovník cizích pojmů , sadu testů k ověření znalostí , anglicko-český slovník nejčastěji používaných pojmů v první pomoci.

11,75 € Detail
Vybrané kapitoly z antropomotoriky
český

Vybrané kapitoly z antropomotoriky

Josef Pavlík - Masarykova Univerzita 2009, EAN: 9788021051447

Učební text pojednává o vývoji a významu pojmu antropomotorika, dále předkládá vysvětlení základních pojmů této vědní disciplíny a seznamuje studenty s její strukturou. Velká pozornost je zde věnována problematice klasifikace, definice a testování motorických schopností a dovedností, stejně jako ontogenezi člověka z pohledu motorických projevů, tělesné stavbě a problematice sportovního výkonu. V závěru autoři předkládají informace o teorii testování motoriky a základních postupech při zpracování výsledků motorických testů. Pro usnadnění přístupu k hlubším vědomostem je přiložen široký referenční seznam literatury.

5,17 € Detail
Praktikum lékařské mikrobiologie
český

Praktikum lékařské mikrobiologie

Helena Žemličková - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024643786

Skripta seznamují studenty lékařských fakult s principy laboratorní diagnostiky v oboru lékařská mikrobiologie. Jednotlivé kapitoly stručně popisují témata praktických cvičení, metody přímého i nepřímého průkazu klinicky významných mikroorganismů, součástí textu jsou i návody na provedení a hodnocení jednotlivých testů či metod. Poskytují studentům informace o nejvýznamnějších původcích bakteriálních infekčních onemocnění a jejich identifikaci. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení časové náročnosti metod užívaných v mikrobiologické laboratoři, indikaci mikrobiologického vyšetření a jeho interpretaci. Tento přehled by měl studentům umožnit osvojit si základní principy mikrobiologické diagnostiky.

4,70 € Detail
Speciální neurologie (2 svazky)
český

Speciální neurologie (2 svazky)

Petr Kaňovský, Andrea Bártková - Univerzita Palackého v Olomouci 2018, EAN: 9788024456119

Dvousvazková Speciální neurologie je základní pregraduální i postgraduální učebnicí speciální neurologie, která shrnuje současné poznatky o patologii, patofyziologii, klinických projevech, diagnostice a léčbě onemocnění nervové soustavy člověka. Projevy onemocnění jednotlivých systémů periferní a centrální nervové soustavy, jejich klinciké projevy, klinická a paraklinická diagnostika a současné léčebné postupy jsou pospány v celkem 25 kapitolách. Kniha je bohatě ilustrována jak diagnostickými a klasifikačními schématy, tak zobrazením patologických, zobrazovacích a neurofyziologických nálezů. Kniha navazuje na učebnici Obecná neurologie, která byla stejným autorským kolektivem vydána na jaře 2019.

70,03 € Detail
Čas psychopatů (1x Audio na CD - MP3)
český

Čas psychopatů (1x Audio na CD - MP3)

František Honzák, Radkin Honzák - Galén, spol. s r.o. -0001, EAN: 8594042901767

Psychopatů tedy správně lidí trpících disociální poruchou osobnosti je ve společnosti odjakživa vždy stabilní procento. Ať se pohybujeme kdekoli, je prakticky nemožné se těmto antisociálním parazitům zcela vyhnout je možné, že mezi ně patří náš soused, nadřízený, volený politik nebo v horším případě rodinný příslušník. Text, v němž spojili síly bratři Radkin a František Honzákovi, pojímá problematiku psychopatie opravdu důsledně. Z Radkinova pojednání se dozvíme, co vlastně psychopatie je, jaké jsou její projevy a příčiny a proč je vhodné při kontaktu s tímto člověkem bez pocitu strachu vzít nohy na ramena. Oba pak v symbióze lékaře a historika v zevrubném dějinném exkurzu čtenáře podrobně seznamují s dobrými i zlými psychopaty, kteří se svým jednáním dokázali zapsat do dějin, a to od doby antických božstev po žhavou současnost. Interpret: Vondráček Jan Délka nahrávky: 8h 40min

13,53 € Detail
Bezpečnost a etika v perioperační péči
český

Bezpečnost a etika v perioperační péči (Sestra)

Jana Wichsová - GRADA 2020, EAN: 9788027110292

8,03 € Detail
Úzkostný pacient
český

Úzkostný pacient

Radkin Honzák - Galén 2020, EAN: 9788074924750

Pocity úzkosti a strachu nás provázejí celým životem, někdy však mohou nabýt podoby nemoci. Chorobné úzkostné stavy se vyskytují v populaci mnohem častěji, než lékaři předpokládají. Nejenže zhoršují kvalitu života nemocných, ale nepříznivě ovlivňují i průběh ostatních chorob a celkový zdravotní stav. Jejich terapie není proto etickou otázkou, ale kategorickým imperativem. Úzkost není projevem nedostatku vůle či jiné morální slabosti, chorobná úzkost je nemoc jako každá jiná. Jejími příčinami mohou být nejrůznější rizikové faktory, počínaje genetickými přes nepříznivé vlivy během vývoje a závažné životní události až po diskrétní poruchy "mozkové chemie". Jeden z našich předních odborníků-psychiatrů v této knížce předkládá své letité zkušenosti z praxe. Uvádí, s jakými různorodými příznaky přicházejí úzkostní pacienti nejčastěji k praktickému lékaři, jak lze rozpoznat poruchu hypochondrickou, fobii, úzkostnou poruchu, depresi, obsedantně-kompulzivní a panickou poruchu. Již druhé vydání úspěšné publikace je primárně určeno lékařům, kniha je však napsána stylem, jakým lze tuto problematiku přiblížit i pacientům. Měla by přispět ke vzájemnému porozumění mezi těmi, kteří trpí úzkostí a hledají pomoc v medicínském rámci, a těmi, kteří by jim tuto pomoc chtěli poskytnout. Nechce být ani učebnicí, ani "populárkou", ale mostem mezi těmi, kteří pomoc hledají, a těmi, kteří ji nabízejí.

12,41 € Detail
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce (2.přepracované a doplněné vydání)
český

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce (2.přepracované a doplněné vydání) (Jessenius)

Zdenka Ulčová-Gallová; Jindřich Madar - MAXDORF 2020, EAN: 9788073456481

Důvodem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Dnes se odhaduje, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce. Obor reprodukční imunologie tak zahrnuje diagnostiku imunologicky podmíněné snížené plodnosti, ale i způsoby imunologické terapie. Monografie shrnuje dosavadní poznatky o funkci imunity ve vztahu k reprodukci. Stručně popisuje fyziologické imunologické procesy při tvorbě a zrání gamet, při oplození a nidaci zárodku. Hlavní náplní je pak popis jednotlivých poruch souvisejících s imunitou v oblasti reprodukce, jejich diagnostiky a léčebných postupů. Kniha je určena v prvé řadě lékařům zabývajícím se poruchami plodnosti, tj. gynekologům a specialistům na reprodukční medicínu, dále klinickým imunologům, ale i dalším odborníkům setkávajícím se s partnerskými dvojicemi trpícími sníženou plodností, opakovaným potrácením a poruchami či imunologickými riziky v průběhu těhotenství. Měla by napomoci k uvážlivému rozhodnutí ohledně terapeutického postupu imunologickou cestou u párů, které řeší svoji sníženou plodnost.

15,78 € Detail
Inhalační systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí (2. rozšířené vydání)
český

Inhalační systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí (2. rozšířené vydání) (Jessenius)

Eva Kašáková; Viktor Kašák - MAXDORF 2020, EAN: 9788073456504

Inhalační cesta podání léků pro pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí (CBO), kam se řadí průduškové astma (astma), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a přesah astmatu a CHOPN (ACOS), je metodou první volby. Inhalačně podané léky působí přímo v dýchacích cestách, kde ve srovnání s perorálním podáním dosahují vyšších koncentrací, s významně nižším rizikem nežádoucích účinků a rychlejším nástupem účinku úlevových léků. Pro daného pacienta je nutno individuálně zvolit lék (molekulu či kombinace molekul - dvojkombinace, v brzké době i trojkombinace), inhalační systém (IS) a dávkovací režim (podávání 1x či 2x denně). Inhalační léky jsou dostupné v různých IS, které mají odlišné charakteristiky i odlišnou inhalační techniku. Nesprávná inhalační technika generuje kritické chyby a vede k selhání léčby, resp. ke ztrátě kontroly nad nemocí. První vydání této knihy sklidilo velký úspěch mezi pneumology, ale i mezi lékaři dalších oborů. Šlo o první publikaci na českém trhu, která přehledně a srozumitelně seznamuje s celým spektrem dostupných inhalačních přípravků s podrobným vysvětlením výhod a nevýhod pro jednotlivé indikace a typy pacientů. Pro druhé vydání autoři doplnili všechny další novinky, které mezitím přišly na český trh.

15,78 € Detail
Klinická biochémia
slovenský

Klinická biochémia

Eva Ďurovcová; Mária Mareková; Angela Molčányiová; Ladislav Turecký - OSVETA 2020, EAN: 9788080634896

Predkladaná publikácia vznikla na základe požiadavky tak študentov medicíny, ako aj mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z vnútorného lekárstva, respektíve klinickej biochémie. Jej osnovou boli prednášky z predmetu klinická biochémia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, ktorý sa tu vyučuje už viac ako desať rokov. Keďže rozsah predmetu je limitovaný, ani učebnica nepokrýva celú problematiku klinickobiochemickej diagnostiky, ale sústreďuje sa na poruchy iónovej a acidobázickej rovnováhy a základnú diagnostiku ochorení vybraných orgánov. Učebnica klinickej biochémie má ambíciu stať sa praktickou pomôckou pre študentov vyšších ročníkov medicíny a začínajúcich lekárov pri štúdiu základov laboratórnej medicíny. Mala by im uľahčiť zorientovanie sa v rutinne používaných klinicko-biochemických vyšetreniach, ktoré vyplývajú z dostupných odborných odporúčaní aj z medicínskej praxe. Pre lekárov a laboratórnych diagnostikov v špecializačnej príprave v odbore klinická biochémia by táto kniha mohla tvoriť odrazový mostík k podrobnejšiemu štúdiu laboratórnych metód a ich použitiu v rámci diagnostických a monitorovacích algoritmov. Ako každý medicínsky odbor, aj klinická biochémia sa rýchlo vyvíja a postupne sa integruje s ďalšími odbormi laboratórnej medicíny. Nové diagnostické metódy prenikajú hlbšie do podstaty biochemických mechanizmov ľudského organizmu, o slovo sa hlásia "omické" metódy. Nie je vylúčené, že laboratórne vyšetrenie budú o pár rokov výrazne odlišné od tých dnešných, kapitoly budú musieť byť aktualizované a nové dopísané v súlade so stavom "up-to date". Nateraz by sme boli radi, ak by predkladaná kniha motivovala a inšpirovala novú generáciu lekárov k tomu, aby vstúpili do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti medicíny. Zásluhou správne indikovaných laboratórnych vyšetrení budú mať lekári viac relevantných informácií o ochorení, z čoho bude profitovať predovšetkým pacient, ale i spoločnosť. S pozdravom Farkašová

22,00 € Detail
Onemocnění slinivky břišní
český

Onemocnění slinivky břišní (Albertova sbírka)

Zdeněk Krška - We Make Media 2018, EAN: 9788087339596

První komplexní monografie Albertovy sbírky, jak určuje její název, je věnována onemocněním slinivky břišní. Kniha, jejíž vzhled napovídá, jak budou vypadat i další připravované díly sbírky, zahrnuje anatomii, fyziologii, patologickou fyziologii, patologii tohoto orgánu; dále zobrazovací metody a interdisciplinární pohled na hlavní onemocnění (záněty, nádory, úrazy). Kapitoly připravili přední odborníci z ČR a jednu i zahraniční centrum. Kniha je určena lékařům napříč obory. Kromě nejmodernějších poznatků, klasifikací a guidelines jsou zdůrazněny výstupy nejen pro praxi, ze kterých profitují lékaři ve své každodenní praxi, ale i pro vědecké bádání.

27,92 € Detail
Od diagnózy rakoviny k uzdravení
český

Od diagnózy rakoviny k uzdravení

Miloš Pešek, Petr Novotný - DIALOG knižní velkoobchod a nakladatelství 2019, EAN: 9788074241178

Tato knížka poslouží onkologicky diagnostikovaným jako průvodce na cestě k uzdravení a zdravým poskytne informace jak rakovině předcházet. Onkolog prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., je přednostou Plicní kliniky a přednáší na Lékařské fakultě UK a ovlivnil vývoj onkologie doma i v zahraničí. Klinický psycholog a psychofyziolog PhDr. Petr Novotný zkoumá sociální a osobnostní nezaměnitelnosti onkologicky nemocných.

11,70 € Detail
Přehled anatomie centrálního nervového systému
český

Přehled anatomie centrálního nervového systému

Pavel Fiala, Jiří Valenta - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024644776

Kniha představuje ucelený přehled informací o základních strukturách centrálního nervového systému a jejich funkčního spojení. Text je členěn do 11 kapitol a je určen především pro studenty pregraduálního studia medicíny. Každá kapitola obsahuje textovou část, originální schématické obrázky a přehledné tabulky, které umožňují lépe se orientovat ve složité stavbě mozku a míchy člověka. Součástí textu jsou klinické poznámky, které vhodným způsobem zdůrazňují význam znalosti stavby centrálního nervstva pro lepší pochopení jeho funkce a jeho poruch.

9,87 € Detail
Parodontológia I.
slovenský

Parodontológia I.

Tomáš Siebert - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2019, EAN: 9788081870774

MUDr. Tomáš Siebert, PhD., je renomovaný slovenský stomatológ a certifikovaný dentoalveolárny chirurg, parodontológ a implantológ. Je členom implantologickej spoločnosti ICOI v USA a členom Európskej parodontologickej asociácie EFP. Profesionálnu erudíciu si zvyšoval i pobytom a štúdiom na 13 európskych pracoviskách, ako aj v USA. Je autorom početných odborných publikácií v slovenských aj zahraničných periodikách a je akceptovaným prednášateľom na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí. Parodontológia je jeden z nosných odborov stomatológie a je aj jeden zo samostatných predmetov štúdia zubného lekárstva na našich lekárskych fakultách. Je známe, že ide o veľmi dôležitý vedný odbor, ktorého náplň, výsledky diagnostiky, prevencie a liečby nezastupiteľne ovplyvňujú stav dentície, a tým aj zdravie človeka a kvalitu jeho života. Vo vývoji v medicíne vrátane stomatológie a nota bene v parodontológii, do ktorej dnes možno zahrnúť aj implantológiu, nastali v posledných decéniách zásadné zmeny. Do praxe boli zavedené moderné technologické možnosti, ktoré modifikujú diagnostické postupy, dopĺňajú, resp. diametrálne menia doteraz poznanú etiopatogenézu ochorení, ako aj ich terapiu. Z tohto dôvodu je zrejmé, že aj bývalé celoštátne učebnice, ktoré sa dlhé roky používali vo výučbe parodontológie, napriek ich nespochybniteľnej dobovej kvalite sú dnes už obsolétne a v praxi nepoužiteľné. Aktivita autora poskytnúť učebný text z parodontológie študentom stomatológie, s presahom k ďalším záujemcom, prišla v hodine dvanástej. Učebný text Parodontológia I. má 195 strán. Do textu je zaradených 15 tabuliek a 45 veľmi kvalitných obrázkov s názorným pedagogickým účinkom. Vlastný učebný text je rozdelený do šiestich základných kapitol s početnými hierarchizovanými podkapitolami. V prvej kapitole autor uvádza študentov do problematiky normálnej anatómie a histológie tkanív ústnej dutiny, s dôrazom na epitelové aj mezenchýmové štruktúry. V druhej kapitole sa rozoberá pojem biologická šírka zuba. V tretej kapitole sa zoširoka hovorí o parodontálnom zdraví. Vychádzajúc z tohto pojmu, sa vo štvrtej kapitole obsah zameriava na mikrobiálne prostredie ústnej dutiny. Zubnému kameňu sa v celej pestrosti poznatkov o tomto patogénnom produkte venuje obsah piatej kapitoly. Posledná, šiesta kapitola je najrozsiahlejšia a sumarizuje klasifikačné systémy stavov a ochorení závesného systému zubov. Tu autor odhaľuje a vysvetľuje nedostatky predchádzajúcich početných klasifikácií a navrhuje upravenú verziu najnovšej platnej klasifikácie stavov a ochorení parodontu z roku 1999. Učebné texty vychádzajú a sú napísané z bohatého prameňa vedomostí a skúseností naslovovzatého odborníka v celej obsiahlej parodontologickej problematike. Obsah je vyvážený a primeraný, čo sa týka hĺbky aj šírky uvedených informácií. Texty veľmi vhodne a pôsobivo dopĺňajú početné a mimoriadne názorné ilustrácie. Možno konštatovať, že prezentovaná učebnica je modernou, a napriek tomu na základe klasických princípov odboru konštruovanou pomôckou na zvládnutie komplikovanej, ale nezastupiteľnej stomatologickej disciplíny parodontológie.

52,00 € Detail