0
Zahrada plná života
český

Zahrada plná života

Ursula Koppová - GRADA 2020, EAN: 9788027129010

Živá a kvetoucí zahrada s různými keři, trvalkami a přirozenými úkryty dokáže přilákat užitečný hmyz a drobné živočichy včetně ptáků, ježků a ještěrek. Když se u vás usídlí, brzy získáte pomocníky, kteří pro vás připraví půdu, opylí květiny a pomůžou bojovat se škůdci.

8,09 € Detail
Vybrané úlohy z matematické analýzy
český

Vybrané úlohy z matematické analýzy

Luděk Zajíček - Vydavatelství MatfyzPress 2012, EAN: 9788073782146

8,90 € Detail
Matematická analýza nejen pro fyziky II.
český

Matematická analýza nejen pro fyziky II.

Jiří Kopáček - Vydavatelství MatfyzPress 2014, EAN: 9788073782825

7,37 € Detail
Border Kolie pod lupou
český

Border Kolie pod lupou

Carol Priceová - Pavel Jerabek - PLOT 2020, EAN: 9788074283789

Border kolie ve vzorci: vysoká inteligence + složitá mentalita = problémy s chováním Majitelé mohou narazit na mnoho problémů s chováním od obsedantních aktivit po nejrůznější úzkosti, fobie nebo neurózy související s vysokooktanovým psím mozkem. Čím to je, že se jednotlivé borderky navzájem tolik liší myšlením a chováním? Je jejich chování ovlivněno domácím prostředím, výchovou v nejranějším věku, způsobem života, majitelem, nebo je naprogramováno v individuálních genech? Závěrečná kniha trilogie Border kolie pod lupou která následuje po knihách Povaha a Výchova a výcvik se zaměřuje na chování border kolií, na to, čím je chování určováno u vašeho konkrétního psa a proč. Carol Priceová, světově uznávaná autorita na toto plemeno, je přesvědčena, že základem všeho, co borderka dělá, je autistický typ psí mentality. Když pochopíte autistické rysy, které má možná i váš pes od zvýšené smyslové citlivosti a obsedantně kompulzivního chování po sníženou sociální způsobilost a zvýšenou potřebu stejnosti a kontroly , umožní vám to zastavit potenciální eskalaci problémů nebo možná zabránit jejich vzniku. Problémy související se strachem, agresivitou a úzkostí, možnosti jejich řešení i to, do jaké míry může být chování psa ovládáno spíše podvědomím než vědomím, to vše tato kniha probírá do velké hloubky. Velká pozornost je věnována i důvodům, proč někteří psi příliš dobře nereagují na výcvik nebo se nedokážou vyrovnat se samotou.

17,93 € Detail
Horizont poznání
český

Horizont poznání

Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma - Dimenze 2+2 2019, EAN: 9788085238631

Horizont poznání je výsledkem poenesení Zezulkovy filosofie Bytí do oblasti zdánlivi vzdálené, tedy fyziky. Nabízí tak zcela nový a neeekaný pohled na oadu jevu pozorovaných v experimentech soueasné fyziky a nejen jí. Myšlenka Horizontu poznání se dotýká mnoha dalších oboru, to už ale ponecháme na posouzení etenáoe samotného.

6,06 € Detail
Soukromé jazyky: čítanka
český

Soukromé jazyky: čítanka

Ondřej Beran - Filosofia 2012, EAN: 9788070073957

Sborník překladů představuje výběr textů analyzujících nejcharakterističtější příklady soukromých jazyků nejen z úzké obecně analytické perspektivy filosofie, ale především z hlediska speciálních věd, zvláště lingvistiky. Antologii, která je doplňkem k monografii Soukromé jazyky, doprovází překladatelova úvodní studie.

8,46 € Detail
Lesný vinič
slovenský

Lesný vinič

Dorota Pospíšilová, Rastislav Šimora - VEDA vydavatelstvo 2018, EAN: 9788022417358

Monografia pojednáva o málo známej rastline lužných lesov, ktorá je prarodičom všetkých pestovaných ušľachtilých odrôd viniča na svete. V prvej z deviatich kapitol knihy sa dozvedáme o jej taxonomickom zatriedení, počiatkoch siahajúcich do 150 miliónov rokov pr. Kr., jej vývoji a domestikácii v kontexte archeologických nálezov. Prevratný vývoj nukleárnej genetiky zasiahol výrazne aj túto rastlinu, umožnil pomocou SSR markerov nielen jej exaktnú identifikáciu, ale zmenil aj názory na jej domestikačné centrá. Ďalšie state pojednávajú o existenčnom prostredí Vitis silvestris, jeho fytocenózach, ale aj o príčinách ohrozenia jeho existencie. Najrozsiahlejšia je kapitola 8, ktorá sa zameriava na výskyt a štúdium lesného viniča na Slovensku. Odhaľujú sa miesta 325 krov Vitis silvestris, prieskumom nájdených v lužných lesoch, podrobne sa analyzujú ich orgány najmä z hľadiska morfologických znakov. Na základe vytvorenia klasifikačných skupín týchto znakov sa stanovuje ich percentuálne zastúpenie v našich populáciách Vitis silvestris a porovnáva sa k výsledkom autorov z iných krajín. V poslednej stati sa podáva návod na pokračovanie vo výskume lesného viniča na Slovensku s akcentom na rozpracovanie genetického štúdia a záchranu pred uhynutím. Kniha je bohato ilustrovanou prvotinou svojho druhu nielen na Slovensku, najmä svojou ucelenou koncepciou o stave a vedeckom bádaní tejto plodiny.

20,00 € Detail
Meze darwinismu
český

Meze darwinismu

Jiří Vácha - Masarykova Univerzita 2020, EAN: 9788021095311

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své jedinečné knize shrnuje nejen současnou vědeckou kritiku darwinismu, ale celý problém rozšiřuje ještě o vědomí, jako nejspecifičtější vlastnost živých bytostí. Kromě fyzické stránky organismů se vyvíjela i jejich stránka prožitková, která není v darwinismu jako taková dostatečně brána v úvahu. Moderní přírodní věda kráčející ve stopách Descartova mechanismu si přístup k řešení tohoto zásadního problému už a priori uzavřela a je nucena přepustit jistou část úkolu filosofii. I přes poměrně široký vědecký záběr je kniha až překvapivě čtivá, autor vysvětluje složité věci jasným a jednoduchým jazykem.

21,57 € Detail
Návrat metafyziky?
český

Návrat metafyziky?

Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Martin Nitsche - Filosofia 2009, EAN: 9788070073278

Cílem autorů, kteří předkládají čtenářům knihu Návrat metafyziky?, je diskutovat o problému metafyziky v současném filosofickém myšlení z hlediska analytické a kontinentální filosofie. Jelikož alternativu analytický versus kontinentální v sobě zahrnuje snad každý filosofický směr, zúčastnili se na přípravě knihy zástupci většiny u nás aktuálních filosofických proudů. Předností knihy je proto zcela nepochybně její různorodost a střet protichůdných postojů. Pro lepší orientaci čtenáře byla kniha rozdělena na čtyři tematické části, které sledují otázku metafyziky vždy z určitého předem vymezeného hlediska. V první části autoři sledují kritiku metafyziky u Kanta a v pokantovské filosofii; ve druhé přemýšlejí nad otázkou konce metafyziky ve fenomenologii a v heideggerovském myšlení; ve třetí se probírá vztah mezi metafyzikou a analytickou filosofií a konečně ve čtvrté části metafyzické momenty v současném postmetafyzickém myšlení.

15,75 € Detail
Planéta vírusov
Novinka slovenský

Planéta vírusov (Príroda)

Carl Zimmer - IKAR 2020, EAN: 9788055174518

Boli tu pred nami, sú tu s nami a budú tu, aj keď my nebudeme... vírusy. Slovo, ktorého význam sa definitívne ustálil až s vedeckým napredovaním modernej doby, označujúci látku, o ktorej existencii sa vedelo už v dávnej histórii bez toho, že by ju niekto videl. Jej zničujúce dôsledky nikto nebral na ľahkú váhu, ale tohto nepriateľa umožnilo zazrieť až objavenie a skonštruovanie elektrónového mikroskopu. A odvtedy sú vírusy neutíchajúcim zdrojom tých najneočakávanejších prekvapení. Aj pre vedcov.

13,90 € Detail
Matematika 4. pre prvý stupeň základných škôl
slovenský

Matematika 4. pre prvý stupeň základných škôl

Miroslav Belic, Janka Striežovská - Aitec spol. s.r.o. 2012, EAN: 9788081460906

Pracovný zošit zo súboru alternatívnych učebníc matematiky pre 4. ročník základných škôl, rešpektujúceho moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátoch. Súbor zahŕňa učebnicu a 1. a 2. časť pracovného zošitu.- Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, rozširujú si vedomosti o násobení a delení v obore čísel 100.- Neskôr sa učia sčítať a odčítať do 10 000. Najprv analogicky s počítaním do 1 000 bez prechodu, potom i s prechodom. Žiaci riešia aj matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom.- V geometrii sa oboznamujú s geometrickými útvarmi, postupom ich rysovania v sieti i bez nej. Propedeuticky sa pripravujú na výpočet obvodu.- Systém práce predpokladá, že žiaci sa s matematickou problematikou oboznámia najprv v pracovnom zošite a v tejto učebnici si učivo precvičia, resp. rozšíria o ďalšie súvislosti. Učebnica obsahuje aritmetickú časť, ktorá radením učiva a farebne korešponduje s pracovnými zošitmi. Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších žiakov i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

1,54 € Detail
Život 3.0
český

Život 3.0

Max Tegmark - Dokořán Argo 2019, EAN: 9788025731734

Co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské? Max Tegmark nepochybuje, že k tomu jednou dojde, neboť už současný vývoj soustavně boří hranice, jež byly dříve považovány za nepřekonatelné. Autor považuje za prakticky jisté, že začne docházet k prudkému a nekontrolovatelnému růstu kapacity AI, který se záhy ocitne mimo naši představivost. Dojde totiž ke třetí fázi vývoje života, který si kromě softwaru začne navrhovat i svůj hardware. Jaká může být v nové situaci role člověka? Pokud lidé ovládají tygry nikoli proto, že jsou silnější, ale proto, že jsou inteligentnější, co je čeká tváří v tvář entitě s řádově vyšší kognitivní kapacitou? Mohou vymřít, v lepším případě se stát jakýmisi domácími mazlíčky v zoo spravované superinteligencí. Nebo snad mají ještě jinou šanci?

22,47 € Detail
Od krevní msty k postsocialismu
český

Od krevní msty k postsocialismu

Lenka Budilová - Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2018, EAN: 9788073254902

Kniha sleduje antropologický zájem o Balkán od prvních výzkumů jihoslovanské zádruhy přes poválečná zkoumání urbanizace a kolektivizace až po studium postsocialismu či komunistické nostalgie. Autorka se zaměřuje na to, jaké otázky si antropologové zabývající se Balkánem kladli, jak byl Balkán konstruován v antropologické imaginaci a čím výzkumy na Balkáně přispěly k rozvoji antropologické teorie. Zároveň se snaží odpovědět na otázku, čím se antropologický přístup liší od lokálních badatelských tradic a jak antropologie přispěla k poznání Balkánu. Řada fenoménů a institucí, jež byly popsány na Balkáně, se stala součástí širšího antropologického vědění. Patří mezi ně například transhumantní pastevectví Karakačanů či Vlachů, duchovní příbuzenství (kumstvo) v Srbsku a Bulharsku, krevní msta popsaná na počátku 20. století v severní Albánii a Černé Hoře či koncept cti a studu analyzovaný v oblasti Středomoří. Balkán byl také jednou z oblastí, kde se realizoval návrat antropologie domů. Byly to právě výzkumy na Balkáně, které přispěly k diskusím o možnostech antropologie Evropy, o terénním výzkumu ve vlastní společnosti či obecně o antropologickém zkoumání moderních komplexních společností. Všem těmto tématům se autorka mj. na základě vlastních terénních výzkumů v knize věnuje.

14,01 € Detail
Celoročná ochrana záhradných plodín
slovenský

Celoročná ochrana záhradných plodín

Juraj Matlák - Ing. Juraj Matlák, M-EDIT-OR 2019, EAN: 9788089457144

Celoročná ochrana záhradných plodín je ročenka, vychádzajúca už 26 rokov. Je určená predovšetkým záhradkárom, ale dobre poslúži aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín. Každoročne sa aktualizuje podľa zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Podstatnú časť publikácie tvoria tzv. plodinové tabuľky, v ktorých sú uvedené účinné látky prípravkov, spôsob ich účinku, škodlivosť pre včely, ako aj koncentrácia a dávka na 10 litrov vody. V ďalších častiach publikácie je uvedený rozsah povolenia prípravkov v záhradníctve, prostriedky biologickej ochrany záhradných plodín a herbicídy v malospotrebiteľskom balení, použiteľné na ničenie burín v záhradách. Vo farebnej prílohe sú uvedené aktuálne ochranné zásahy v jednotlivých mesiacoch a okrem škodlivých organizmov sú vyobrazené aj najdôležitejšie vývojové štádiá ošetrovaných rastlín, v ktorých treba proti chorobám a škodcom zasahovať.

7,99 € Detail
Československá jaderná a částicová fyzika
český

Československá jaderná a částicová fyzika

Emílie Těšínská - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2018, EAN: 9788072852314

Kniha je jedinečným příspěvkem k poznání mezioborové a internacionální problematiky dějin vědy na příkladu vývoje jaderné fyziky a je tvořena 35 zcela unikátními pamětnickými ohlédnutími za počátky české a slovenské spolupráce s mezinárodními vědeckými ústavy Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (Rusko) a Evropskou organizací jaderných výzkumů (CERN) v Ženevě (Švýcarsko). Autory ohlédnutí jsou renomovaní čeští a slovenští odborníci v jaderné a částicové fyzice, někteří trvale působí v zahraničních prestižních vědeckých institucích. Většina příspěvků byla napsána přímo oslovenými pamětníky, v několika případech byly příspěvky připraveny editorkou Emílií Těšínskou na základě životopisného rozhovoru a souvisejících písemných pramenů.

23,03 € Detail
Matematická slovní úloha
český

Matematická slovní úloha

Naďa Vondrová, kolektiv - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645162

Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů. Matematická slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako textový útvar, který má svá vlastní specifika. Výzkumně bohatá data dovolila identifikovat hlavní kritická místa žákovských řešení z hlediska lingvistiky a matematiky, ale také v jejich vzájemném synergickém působení. Autoři přinášejí řadu nových odpovědí na otázky, které si učitelé kladou při konfrontaci s obavami žáků ze slovních úloh a s neúspěšností jejich řešení. Kniha je určena nejen pro badatele v didaktice matematiky, ale také pro učitele matematiky a jejich vzdělavatele. Výsledky předloženého výzkumu budou užitečné i pro tvůrce matematických testů a autory učebnic.

20,68 € Detail
Jezdectví na Olympijských hrách
český

Jezdectví na Olympijských hrách

Drahoslav Misař, Eva Sobotková - Hipologická společnost 2018, EAN: 9788075096678

Na 270 stranách dokumentuje kniha atmosféru a výsledky jezdeckých soutěží všech dosud pořádaných Olympijských her s jezdeckým programem. Její text je rozdělen do osmi kapitol. Posláním úvodní je přiblížit vzájemnou vazbu člověka a koně danou společenským klimatem v jednotlivých historických etapách. Druhá popisuje tvorbu jezdecké doktríny od nejstarších písemných zpráv o jezdectví ( Xenophon) až po vznik sportovního jezdectví. Náplní třetí jsou výsledky jednotlivců a ekip v jezdeckých soutěžích moderních OH. V jejím úvodu figuruje zmínka o podobě jezdeckých soutěží v řecké Olympii. Převládající text kapitoly naopak ilustruje podobu jezdeckých soutěží a výsledky soutěží novodobých OH. Komentované výsledky doplňují přehledy finalistů všech jezdeckých soutěží na OH. Čtvrtá kapitola je zasvěcena účasti koní v olympijských soutěžích. Popisuje šlechtění prvých výkonných jezdeckých plemen i závěrečnou globalizaci šlechtění na sportovní výkony, která dominuje současnému jezdectví. Text doplňují původy reprezentantů nejvýznamnějších plemen. Obsah páté kapitoly je věnován protagonistům olympijského jezdectví. S jedinou výjimkou v ní figurují dvoj případně trojnásobní individuální olympijští šampióni. H. Saint Cyr, N.Uphoff, A.van Grunsven, Ch. Dujardin, F. P. de Mortagnes, M. J. Todd, M. Jung a P. J. d´Oriola. Náplní šesté je účast československých a českých olympioniků v programu jezdeckých soutěží olympijských her. Jsou v ní uvedeni všichni čs. případně čeští jezdci, kteří startovali alespoň v jedné olympijské jezdecké soutěži. Součástí kapitoly je pozitivní vliv předmnichovského vojenského školství, zejména Vyššího jezdeckého kurzu Jezdeckého učiliště v Pardubicích na výkonnost čs. jezdecké reprezentace. Kapitolu doplňuje fotokopie dosud jediného medailového úspěchu čs. jezdectví. Sedmá je věnována koním s nimiž hájili čs. a český olympionik pověst čs. a českého jezdectví na OH. Obsahem závěrečné, osmé kapitoly je úvaha o olympijské perspektivě českého jezdectví. Texty doplňují přehledné souhrny výsledků jednotlivých OH. Přehledy udávají jména jezdců a koní finalistů do šestého finálového místa včetně. Textovou část doplňuje fotodokumentace, obrazové přílohy, původy reprezentantů zmíněných plemen a fotokopie dokumentů Ústředního vojenského archivu.

18,33 € Detail
Úlohy z chémie 1 pre gymnáziá
slovenský

Úlohy z chémie 1 pre gymnáziá

Jarmila Kmeťová; Marek Skoršepa; Peter Silný - EXPOL PEDAGOGIKA 2020, EAN: 9788080915469

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie. Podľa formy zadania ide o typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Na konci je zaradená kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh. Žiaci môžu pracovať s publikáciou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády. Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

8,55 € Detail
Úlohy z chémie 2 pre gymnáziá
slovenský

Úlohy z chémie 2 pre gymnáziá

Jarmila Kmeťová; Marek Skoršepa; Peter Silný - EXPOL PEDAGOGIKA 2020, EAN: 9788080915476

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou. Podľa formy zadania ide o typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Na konci je zaradená kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh. Žiaci môžu pracovať s publikáciou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády. Zbierka úloh predstavuje dobrú pomôcku aj pre žiakov stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. A využiť ju môžu aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

8,55 € Detail
Modrý zázrak
český

Modrý zázrak

Frauke Baguscheová - Knihy Kazda 2020, EAN: 9788088316466

Pod vodou se dějí úžasné věci: moře v noci podivuhodně září a světélkuje, ty nejmenší organismy tvořící plankton ovlivňují celý koloběh života nejen pod hladinou a ryby nejsou vůbec němé, naopak navzájem pěkně nahlas komunikují. Mořská bioložka Frauke Baguscheová vypráví fascinující příběhy těch nejmenších i největších tvorů na naší planetě, vysvětluje, kde má původ ona charakteristická vůně, která nás doprovází při procházkách po pláži, a proč na nás moře tak silně působí a ovlivňuje nás i celou Zemi. Přestože oceány pokrývají dvě třetiny naší planety a tvoří tak největší ekosystém na Zemi, o tom, co se v nich děje, toho zatím víme jen překvapivě málo. Nedlužíme jim za nic menšího než za vlastní život, neboť kyslík pro každý náš druhý nádech pochází z mořských mikrořas - a je jedno, jestli dýcháte vzduch v Brně, Praze nebo třeba Boce Kotorské. Moře, jeho teplé a studené proudy, řasy podílející se na formování mraků a mořský cyklus odpařování zásadně ovlivňují také podnebí u nás. Získáváme z něj rovněž jídlo, poskytuje nám ochranu a nabízí pracovní místa i atraktivní lokality, kde můžeme strávit dovolenou. Šumění vln, mořský vánek a široširá rozlehlost, to vše nás uklidňuje i inspiruje. Ale teprve když se do mořských hlubin ponoříme, zažijeme na vlastní kůži svůj "modrý zázrak", protože pod mořskou hladinou to překypuje životem. Ten barevný, neustále se proměňující svět vás naprosto okouzlí.

14,74 € Detail