0
Ypsilon 3 - Pracovný zošit
slovenský

Ypsilon 3 - Pracovný zošit

Anita Halászová, Zuzana KOvácsová - Terra vydavateľstvo, s.r.o. 2018, EAN: 9788080982119

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR

12,00 € Detail
Zbierka úloh z matematiky 7
slovenský

Zbierka úloh z matematiky 7

Zuzana Valášková - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2018, EAN: 9788081207174

Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením. Titul napomáha zautomatizovať počtové operácie, pripraviť žiakov na riešenie bežných úloh v bežnom živote a utvrdiť si získané poznatky z matematiky. Samostatná kapitola s výsledkami na konci zbierky poskytuje priestor žiakom na overenie si správnosti svojho riešenia, resp. výsledky sú pomôckou pre rodičov. Zošit je vhodný pre všetkých žiakov, ale aj pre tých, ktorí chcú vedieť viac. Má malý formát, zmestí sa do vrecka a je prehľadný. Doplnkový materiál k učebniciam matematiky pomôcka pre učiteľov a žiakov je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

4,00 € Detail
Bezdotykové metódy merania geometrických veličín
slovenský

Bezdotykové metódy merania geometrických veličín

Miroslav Dovica, Tatiana Kelemenová, Jakub Palenčár - Elfa Kosice 2019, EAN: 9788055333809

Monografia je venovaná základným princípom optických meracích metód využívaných v priemyselnej metrológií rozmerov a tvarov súčiastok vyrábaných pokročilými výrobnými technológiami a ich aplikáciám...

20,00 € Detail
Materiály a technológie v automobilovej výrobe
slovenský

Materiály a technológie v automobilovej výrobe

kolektív - TU v KOSICIACH 2018, EAN: 9788055332307

Učebnica analyzuje súčasný stav poznania v oblasti materiálov a technológií využívaných v technickej praxi pri výrobe automobilov...

21,00 € Detail
Korózia materiálov a špeciálne technológie povrchových úprav
slovenský

Korózia materiálov a špeciálne technológie povrchových úprav

kolektív - TU v KOSICIACH 2019, EAN: 9788055334547

Monografia sumarizuje Výsledky dlhoročného výskumu povrchových úprav kovových materiálov.

30,00 € Detail
Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov
slovenský

Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov

Ladislav Orosz - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2019, EAN: 9788081528682

Vysokoškolská učebnica pripravená pre štúdium verejnoprávnych disciplín na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorá je využiteľná ako študijná literatúra aj pre študentov právnických fakúlt a politológie. V prvej časti učebnice je predmetom výkladu a analýzy teória ústavy. Autor kladie v tejto časti osobitný zreteľ na dynamicky sa rozvíjajúce časti ústavnej teórie, ku ktorým patrí najmä problematika materiálneho jadra ústavy a súdna kontrola ústavnosti. Druhá časť učebnice má komparatívny charakter. Autor v nej analyzuje genézu a rozbor súčasného stavu ústavných modelov tradičných demokracií (USA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska a SRN), ako štátov zoskupenia V4 (Poľská republika, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika).

29,00 € Detail
Textbook of Practical Physiology. Part I
anglický

Textbook of Practical Physiology. Part I

Mária Pallayová, Soňa Grešová, Pavol Švorc - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2019, EAN: 9788081528859

Adekvátne vedomosti z lekárskej fyziológie sú dôležité pre správne porozumenie funkcií jednotlivých orgánových systémov, ako aj pre diagnostiku a správnu liečbu ochorení. Vysokoškolský učebný text Praktické cvičenia z fyziológie je navrhnutý tak, aby dopĺňal prednášky a semináre z Lekárskej fyziológie. Každá kapitola je rozdelená do niekoľkých častí (Úvod, Princíp, Materiál, Postup, Protokol), aby študentom uľahčila porozumenie jednotlivých tém a bola nápomocná pri vypracovávaní laboratórnych protokolov. Jednotlivé kapitoly zahŕňajú ochranu a bezpečnosť pri práci, úvod do fyziológie, hematológiu, kardiovaskulárny systém, respiračný systém a vylučovací systém. Od študentov sa očakáva, že počas praktických cvičení získajú praktické skúsenosti pri riešení jednotlivých úloh zameraných na oblasť lekárskej fyziológie a budú rozvíjať aj dôležité analytické a komunikačné zručnosti, ktoré im pomôžu analyzovať a prezentovať vedecké dáta.

15,00 € Detail
Ochrana života a zdravia
slovenský

Ochrana života a zdravia

Katarína Dutková - Raabe SK 2017, EAN: 9788081403170

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu takto spracované témy v jednej publikácii pre túto prierezovú tému Ochrana života a zdravia neboli až doteraz dostupné. Vďaka novej pomôcke už viac nemusia učitelia informácie pracne vyhľadávať z rôznych zdrojov. Odborná publikácia ich zorientuje v danej problematike a na svojom vyučovacom predmete: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, prírodoveda, geografia, vlastiveda, občianska náuka, fyzika, etická výchova, chémia, matematika, biológia, informatika, pracovné vyučovanie, informatická výchova, telesná a športová výchova, technika a výtvarná výchova.

15,00 € Detail
Ochrana života a zdravia
slovenský

Ochrana života a zdravia

Katarína Dutková - Raabe SK 2017, EAN: 9788081403392

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak na 2. stupni základnej školy: Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; Vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; Mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách; Orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. Pracovný zošit pre žiakov 5. - 9. ročníka: obsahuje kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia k problematike potrebnej na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, prináša množstvo praktických cvičení na získanie nevyhnutných vedomostí, zručností a návykov potrebných pri poskytovaní prvej pomoci a záchrany života, je podkladom k opakovaniu a upevňovaniu teoretického učiva prierezovej témy Ochrana života a zdravia a jeho precvičovaniu v praxi, ktoré potom môžu žiaci využívať v rámci didaktických hier a účelových cvičení. Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu a taktiež do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu pracovné zošity k prierezovej téme Ochrana života a zdravia nie sú. Nie len pre žiakov, ale aj pre učiteľov je to výborná pomôcka, nakoľko dopĺňa odbornú publikáciu Ochrana života a zdravia o pracovný zošit pre žiakov 5.-9. ročníka. Učitelia tak nemusia pripravovať a vyhľadávať z rôznych zdrojov úlohy, informácie a praktické cvičenia k tejto téme.

5,00 € Detail
Ochrana života a zdravia
slovenský

Ochrana života a zdravia

Katarína Dutková - Raabe SK 2017, EAN: 9788081403385

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak 1. stupňa základnej školy: Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; Vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; Osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; Rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

5,00 € Detail
Matematika pre prvákov 1
Novinka slovenský

Matematika pre prvákov 1

Eva Dienerová - AKTUELL 2019, EAN: 9788081720598

Pracovný zošit pre prvákov je výborným doplnkovým materiálom nielen pre učiteľov matematiky v prvom ročníku základných škôl a rodičov, ale aj pre samotných žiakov. Obsahuje vyše 300 matematických úloh, pomocou ktorých sa rozvíja pozornosť, pohotovosť, predstavivosť, sústredenosť a logické myslenie. Slúži na dôkladné precvičenie získaných vedomostí a overenie úrovne už osvojených matematických zručností. Atraktívna podoba, veselé obrázky, jednoduché zadania, stručný krátky jednoznačný pokyn pri všetkých úlohách zaručuje, že žiaci budú schopní jednotlivé úlohy vypracovávať aj samostatne. Svoje riešenia si môžu overiť v závere pracovného zošita v Kľúči správnosti ako aj v podobe testov s možnosťami správnej odpovede. Riešením jednotlivých úloh si žiak zlepšuje svoju pozornosť a sústredenosť. Plnofarebnosť tohto pracovného zošita vhodne dopĺňa jednotlivé úlohy.

8,00 € Detail
Moje prvé čiary
slovenský

Moje prvé čiary

Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081207136

Moje prvé čiary prichádzajú s inovovaným vydaním. Prvou zásadnou úpravou bola filozofia práce s pracovným zošitom. Jeho orientácia ostáva vodorovne, no listovanie a otváranie je dohora. Vydavateľstvo tak chcelo predísť problémom, ktoré vznikajú v prváckych laviciach, keď si žiaci navzájom prekrývajú zošity. Zošit je určený na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj nápovedné obrázky, ktoré z neho robia príťažlivú publikáciu pre prvákov. Moje prvé čiary je ideálnou pomôckou učiteľa 1. ročníka počas prípravného obdobia písania.

2,00 € Detail
English for Business and Economics
anglický

English for Business and Economics

kolektív - Nakladatelství Oeconomica 2016, EAN: 9788024522104

English for Business and Economics is a tailored course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. The material is based on the results of language needs analysis research carried out by the authors among the university graduates and their major employers in 2015. It contains twelve units, eight of which cover business related topics and four aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the coursebook topics. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing and speaking) necessary for successful language acquisition.Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR) Učebnice je vytvořená pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Obsah knihy je založen na výsledcích výzkumu analýzy jazykových potřeb, který autoři provedli v roce 2015 mezi absolventy VŠE a jejich hlavními zaměstnavateli. Učebnice obsahuje dvanáct lekcí, z nichž osm pokrývá vybraná ekonomická témata a čtyři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky.

23,00 € Detail
Angličtina pro číšníky, kuchaře a gastronomii
anglický

Angličtina pro číšníky, kuchaře a gastronomii

Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová - Ekopress 2019, EAN: 9788087865644

Nové vydání této učebnice je určeno především učebním oborům kuchař a číšník na středních odborných učilištích, studentům středních hotelových škol, ale i dalším zájemcům o obor kuchař a číšník, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti profesní angličtiny. Učebnice je koncipována do 20 lekcí, které jsou zpracovány přehlednou a logickou formou umožňující studentovi snadnou orientaci. Jednotlivé lekce se zaměřují především na získání a rozvíjení komunikativních schopností, porozumění obecnému i odbornému textu a práci s odbornou slovní zásobou. Volba mluvnického učiva je výběrová, protože je podřízena sledovanému cíli, tedy naučit studenty správně anglicky komunikovat v praxi číšníka nebo kuchaře a použít přitom odpovídající terminologii a vhodnou mluvnickou strukturu Jednotlivé lekce obsahují úvodní část, zpravidla typu Čtení nebo Poslech, následuje část ROZŠIŘUJEME SI SLOVNÍ ZÁSOBU, ve které se postupně buduje znalost odborných výrazů z oboru gastronomie, částečně i hotelnictví. Toto další rozšíření slovní zásoby o strukturovanou anglicko-českou odbornou slovní zásobu má sloužit jako cenný zdroj informací jak pro studenty, tak pro další zájemce o obor. Velká pozornost je věnována popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy. Část mluvnice obsahuje nezbytný gramatický výklad včetně cvičení, která slouží k upevnění a nácviku vysvětleného mluvnického učiva. Gramatický výklad je podán srozumitelnou formou, student je veden nenásilnou a motivační formou k pochopení nových mluvnických struktur, jejichž výběr je pragmatický a zaměřený na praxi. Před vysvětlením některých nových gramatických jevů je zařazeno opakování předchozího učiva pro jejich snazší pochopení a postoupení k vyšší obtížnosti. Na konci učebnice je zařazen Stručný mluvnický přehled. Část mluvnice obsahuje nezbytný gramatický výklad včetně cvičení, která slouží k upevnění a nácviku vysvětleného mluvnického učiva. Gramatický výklad je podán srozumitelnou formou, student je veden nenásilnou a motivační formou k pochopení nových mluvnických struktur, jejichž výběr je pragmatický a zaměřený na praxi. Před vysvětlením některých nových gramatických jevů je zařazeno opakování předchozího učiva pro jejich snazší pochopení a postoupení k vyšší obtížnosti. Na konci učebnice je zařazen Stručný mluvnický přehled. Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit, kam student může psát a zpracovávat písemně zadané úkoly. Součástí každé lekce je v závěrečné části anglicko-český slovníček nových výrazů z dané lekce. Slovní zásoba z lekcí je zpracována souhrnně v příloze formou anglicko-českého a česko-anglického slovníku, který tvoří součást učebnice. Pozornost je věnována i interkulturní složce, především odlišným zvyklostem ve stravovacích návycích a příslušných reáliích anglicky mluvících zemí a České republiky. K jednotlivým lekcím jsou zařazena i poslechová cvičení ve formátu MP3 (která je možné si stáhnout ze stránky titulu) pro prověření porozumění a procvičení příslušné slovní zásoby.

18,00 € Detail
Slovenčina v kocke
Novinka slovenský

Slovenčina v kocke

Viera Huliačková - EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2019, EAN: 9788080916909

Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a prírodoveda: prehlbujú záujem o dianie okolo nás, podporujú vzájomnú komunikáciu, radosť zo spoznávania, pomáhajú pri aplikácii získaných vedomostí. Pracovný zošit výborne poslúži najmä na systematické štartovacie opakovanie pre všetkých žiakov 5. ročníka ZŠ. S pomocou zošita si žiaci precvičia učivo 4. ročníka v kocke" na všetkých zložkách SLJ. Obsah zošita zabezpečí systematickú prípravu na 5. ročník a vyplní prípadné medzery v učive. Pracovný zošit zjednoduší prácu učiteľovi - umožňuje mu rôznorodo organizovať žiakov a pomôže aj pri individuálnom prístupe podľa ich potrieb a schopností. Rovnako ho môžu používať žiaci aj pri domácom upevnení učiva a príprave na vyučovanie. Učitelia štvrtého ročníka ho môžu začleniť do vyučovania v druhom polroku v rámci opakovania učiva na hodinách alebo docvičenia pre žiakov doma.

5,00 € Detail
Geografia 6
slovenský

Geografia 6

Patrik Bubelíny - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081208584

Pracovný zošit Geografia 6 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom. Pri niektorých úlohách sa nachádzajú QR kódy, pod ktorými sa skrývajú internetové stránky súvisiace s úlohu, ktorú dopĺňajú alebo rozvíjajú. Pracovný zošit je súčasťou ucelenej sady, experimentálne overenej v praxi na pilotných školách. Do ich koncepcie sú zapracované postrehy a pripomienky učiteľov. V pracovnom zošite nájdete aj prvky učebnice vo forme poučky alebo doplnkového vysvetlenia. Ikonou Lupa sú označené nadstavbové úlohy určené pre šikovnejších žiakov alebo na prípravu na Geografickú olympiádu. Pre učiteľa je v ponuke k titulu pracovný zošit s riešeniami - zošit pre učiteľa. Geografia 5 je v súlade s inovovaným ŠVP.

6,00 € Detail
Základy konstruování (8. vydání)
český

Základy konstruování (8. vydání)

Pavel Svoboda, Jan Brandejs - CERM, s r.o. 2019, EAN: 9788076230347

Učební text pro FSI.

15,00 € Detail
Turbínový motor I.
slovenský

Turbínový motor I.

Jozef Čerňan, Marian Hocko - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055416731

Cieľom učebnice je vhodnou formou naplniť všetky požiadavky na úspešné zvládnutie rovnomenného predmetu, ktorý tvorí jednu z podstatných častí nosných vedomostí, ktoré musia budúci absolventi v rámci svojho inžinierskeho štúdia obsiahnuť a pripraviť ich po teoretickej stránke na výkon budúceho povolania v letectve. Učebnica môže byť použitá aj pre potreby odborníkov, ktorí pracujú v oblasti vývoja, výroby alebo opráv leteckých turbokompresorových motorov alebo turbokompresorových strojov. Po obsahovej stránke sa táto učebnica zaoberá základnými parametrami turbínových motorov, ich základnými konštrukčnými a funkčnými celkami naprieč každým typom turbínového motora a požadovanou teóriou, ktorá popisuje ich funkciu. Ako už názov učebnice naznačuje, učebnica má aj pripravované pokračovanie s názvom Turbínový motor 2, ktorá sa bude po obsahovej stránke zaoberať prevádzkovými charakteristikami, systémami a príslušenstvom jednotlivých turbínových motorov, potrebných pre ich bezporuchovú prevádzku. Z obsahu Úvod 1. VŠEOBECNE O TURBÍNOVÝCH MOTOROCH 1.1 Rozdelenie leteckých motorov 1.2 Základná teória 1.3 Kvantitatívne a špecifické parametre turbínových motorov 1.4 Princíp činnosti jednoprúdového a dvojprúdového motora 2. VSTUPNÉ ÚSTROJENSTVO 2.1 Účel 2.2 Požiadavky na vstupné sústavy turbínových motorov 2.3 Rozdelenie vstupných sústav turbínových motorov 2.4 Konštrukcia podzvukových vstupných sústav turbínových motorov 2.5 Materiály a výroba 3. KOMPRESORY LETECKÝCH TURBÍNOVÝCH MOTOROV 3.1 Rozdelenie lopatkových kompresorov 3.2 Základné parametre kompresorov 3.3 Odstredivé (radiálne) kompresory 3.4 Osové (axiálne) kompresory 3.5 Materiály a výroba 4. SPAĽOVACIE KOMORY TURBÍNOVÝCH MOTOROV 4.1 Požiadavky na hlavné spaľovacie komory 4.2 Spaľovací proces v spaľovacej komore 4.3 Princíp činnosti spaľovacej komory 4.4 Základné schémy hlavných spaľovacích komôr 4.5 Časti hlavných spaľovacích komôr 4.6 Spaľovacie komory turbínových motorov pre stacionárne použitie 4.7 Ekologické dôsledky činnosti spaľovacích komôr 4.8 Materiály a výroba 5. PLYNOVÉ TURBÍNY 5.1 Základné parametre plynových turbín 5.2 Stupeň osovej plynovej turbíny 5.3 Straty v plynovej turbíne 5.4 Materiály a výroba 6. VÝSTUPNÉ ÚSTROJENSTVO 6.1 Podzvuková výstupná dýza 6.2 Nadzvuková výstupná dýza 6.3 Regulácia výstupných dýz 6.4 Charakteristika výstupnej dýzy 6.5 Reverzácia ťahu 6.6 Vektorovanie ťahu 6.7 Vznik ťahu 6.8 Znižovanie hluku výstupných sústav 6.9 Materiály výstupných sústav 7. REDUKTORY TURBÍNOVÝCH MOTOROV 7.1 Reduktory turbovrtuľových motorov 7.2 Výpočet reduktorov 7.3 Konštrukcia reduktorov 7.4 Merače krútiaceho momentu 7.5 Vrtuľníkové reduktory 8. SKRINE POHONOV AGREGÁTOV 9. POMOCNÉ ENERGETICKÉ JEDNOTKY 9.1 Rozdelenie pomocných energetických jednotiek lietadiel 10. VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY Zoznam použitej literatúry

41,00 € Detail
Aditívne technológie
slovenský

Aditívne technológie

Rudolf Madaj, Róbert Kohár - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055416854

Publikácia si dáva za cieľ priblížiť princípy výroby prototypov a technických systémov pomocou aditívnych technológií od ich vzniku až po súčasnosť. Už niekoľko desaťročí sa s týmito zariadeniami stretáva viac a viac ľudí. Ich použitie je veľmi rozmanité, a niekedy už nie je možné s istotou tvrdiť, aká technológia bola pri výrobe použitá. Napriek tomu drvivá väčšina aktuálne dostupných zariadení využíva procesy a postupy popísané v kapitolách tejto publikácie. Preto je potrebné pre maximálne využitie ich predností sa s nimi oboznámiť. Prinášajú totiž nielen benefity, ale aj materiálové a technické obmedzenia, ktoré sa pri ich prezentácii verejnosti často nespomínajú. Publikácia sa venuje popisu využitia týchto technológií v rámci laboratória RP technológií, ktoré počas posledných pätnástich rokov vzniklo ako súčasť Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Z obsahu 1 ÚVOD 2 HISTÓRIA VÝVOJA ADITÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ 3 MODERNÉ METÓDY TVORBY PROTOTYPOV TECHNICKÝCH SYSTÉMOV 3.1. REVERSE ENGINEERING 3.2. RAPID PROTOTYPING 3.3. RAPID TOOLING 3.4. RAPID MANUFACTURING 4 ADITÍVNE TECHNOLÓGIE 4.1. STEREOLITHOGRAPHY APPARATUS (SLA) 4.2. DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) 4.3. LAMINATED OBJECT MANUFAKTURING (LOM) 4.4. SELECTIVE LASER SINTERING (SLS) 4.5. DIRECT LASER MELTIG (DLM) 4.6. FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) 4.7. 3D PRINTING (3DP) 4.8. MULTI JET MODELING (MJM) 4.9. ELECTRON BEAM MELTING (EBM) 4.10. BIOADITÍVNA VÝROBA 4.11. VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLÓGIÍ RP 4.12. POROVNANIE PROTOTYPOV VYROBENÝCH KLASICKÝMI TECHNOLÓGIAMI A METÓDAMI RAPID PROTOTYPING [3] 4.13. POSTUP VÝROBY PROTOTYPU VEKA PREVODOVKY METÓDOU RP FDM NA ZARIADENÍ STRATASYS 3D DIMENSION [1] 4.14. TENDENCIE VÝVOJA A PERSPEKTÍVY POUŽITIA METÓD RAPID PROTOTYPING 5. POTENCIÁL ADITÍVNEJ VÝROBY 5.1. KOMPLEXNÁ GEOMETRIA MODELOV 5.2. INŽINIERSKE ZÁSADY DIZAJNU PRE ADITÍVNE METÓDY VÝROBY 5.3. TOLERANCIE 5.4. HMOTNOSTNÁ OPTIMALIZÁCIA OPTIMALIZÁCIA KONŠTRUKCIE A NÁVRHU 5.5. TVORBA 3D MODELOV S POUŽITÝM CAD SYSTÉMOV 5.6. NÁVRH METODIKY PRE ADITÍVNU VÝROBU 5.7. PRÍPRAVA MODELOV PRE 3D TLAČ 5.8. TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSÚDENIE 6. MATERIÁLY PRE POUŽITIE ADITÍVNOU TECHNOLÓGIOU 6.1. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V TECHNOLÓGII SLA 6.2. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V TECHNOLÓGII SLS 6.3. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V TECHNOLÓGII POLYJET [29, 54] 6.4. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V TECHNOLÓGII FDM 6.5. MATERIÁLY PRE TLAČENIE KOVOVÝCH SÚČASTÍ DMLS/DMLM 6.6. RECYKLOVANIE MATERIÁLOV PRE ÚČELY RAPID PROTOTYPING [29] 6.7. MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI RP MATERIÁLOV [29, 62, 63] 4 6.8. VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO MATERIÁLU PRE 3D TLAČ, V ZÁVISLOSTI OD POUŽITIA VÝROBKU [29] 6.9. VERIFIKÁCIA VLASTNOSTÍ MATERIÁLOV [29] 7. ZARIADENIE AM250 NA VÝROBU KOVOVÝCH PROTOTYPOV METÓDOU SLM [21] 7.1. SOFTVÉR PRE STROJE AM250 LASER MELTING 7.2. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRI VÝROBE STROJOM AM250 7.3. POSTPROCESSINGOVÉ ÚPRAVY HLINÍKOVÝCH PROTOTYPOV 7.4. PEVNOSTNÉ UKAZOVATELE PROTOTYPOV VYROBENÝCH NA STROJI AM250 7.5. DIZAJN PROTOTYPOV PRE 3D TLAČ 9.6. POROVNANIE PRESNOSTI VYROBENÉHO PROTOTYPU S NAVRHNUTÝM CAD MODELOM 9.7. PRAKTICKÉ UKÁŽKY PROTOTYPOV VYROBENÝCH NA STROJI AM250 A ICH POSTPROCESSINGOVÁ FINALIZÁCIA 7.9. VÝROBA VLOŽKY DO FORIEM - KONFORMNÉ CHLADENIE 7.10 ŠKRUPINOVÁ METÓDA 7.11 KOMBINOVANÁ METÓDA 7.12 VÝROBA FORIEM PRE VÝROBU VOSKOVÝCH MODELOV ZÁVER LITERATÚRA

37,00 € Detail
Výpočet prevodov pre pohon dopravných a mobilných strojov
slovenský

Výpočet prevodov pre pohon dopravných a mobilných strojov

Ladislav Málik, Slavomír Hrček, Róbert Kohár - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055416915

Tematika predkladaná v tejto publikácii je zameraná na návrh všeobecného výpočtového modelu pre návrh základných parametrov prevodového mechanizmu postaveného na báze mechanického, hydraulického, hydromechanického a kombinované prenosové systémy, od ktorých sa vyžaduje zabezpečenie prenosu a transformácie mechanickej energie motora k pojazdu alebo k pracovnému orgánu stroja tak, aby sa dosiahli priaznivé technické a ekonomické ukazovatele pri dodržaní ekologických a iných kritérií. Publikácia obsahuje základné teoretické a praktické poznatky pre efektívne navrhovanie a konštruovanie prevodových mechanizmov. Jeho koncepcia je založená na využití fyzikálno-matematického modelovania prechodových procesov, v ktorých sa prevodový mechanizmus v prevádzke nachádza. Uvedené matematické modely a výpočtové postupy umožňujú výpočet, kinematických, dynamických a energetických parametrov. Obsah publikácie je určený konštruktérom v strojárskych podnikoch a odborným pracovníkom v aplikovanom výskume rozšíriť si poznatky o výpočte, o koncepčnom a konštrukčnom riešení mechanických, hydraulických, hydromechanických a kombinovaných prevodoviek a o súčasných vývojových trendoch v tomto odbore. Publikácia je ďalej určená študentom strojníckych fakúlt vysokých škôl, hlavne študentom študijného zamerania dopravná a manipulačná technika a konštruktérom prenosových systémov automobilov a mobilných pracovných strojov. Z obsahu PREDHOVOR POUŽITÉ OZNAČENIA A VELIČINY 1 PREVODOVÉ MECHANIZMY DOPRAVNÝCH MOBILNÝCH A PRACOVNÝCH STROJOV, ICH ROZDELENIE A TEÓRIA PRENOSU ENERGIE 1.1 Zdroje mechanickej energie 1.2 Základné prvky prevodového mechanizmu 1.3 Základné charakteristiky prevodových mechanizmov 1.4 Zaťaž mobilných pracovných strojov 1.5 Maximálny prevodový pomer 1.6 Minimálny prevodový pomer 1.7 Celkový kinematický rozsah prevodovky 1.8 Charakteristiky pracovných strojov 1.9 Spolupráca hnacieho agregátu so záťažou 2. PREVODOVKY S TUHOU A TRECOU VÄZBOU PRENOSU ENERGIE 2.1 Klasifikácia prevodových mechanizmov s tuhou kinematickou väzbou 2.2 Prevody s trecou väzbou 3 VYBRANÉ STATE Z JEDNODUCHÝCH A DIFERENCIÁLNYCH MECHANICKÝCH PREVODOV 3.1 Stupňové prevodovky SP 3.2 Hriadeľové stupňové prevodovky HStP 3.3 Planétové stupňové prevodovky PSP 3.4 Dvojtokové stupňové prevodovky v stavbe mobilných strojov 3.5 Transmisie strojov so skupinovým pohonom 3.6 Porovnanie hriadeľových a planétových stupňových prevodoviek 3.7 Prevody s plynulou zmenou prevodového pomeru variátory 4 HYDRODYNAMICKÉ PREVODY HDP 4.1 Všeobecná teória prenosu energie v HDP 4.2 Hydrodynamická spojka HDS 4.3 Hydrodynamická brzda HDB 4.4 Priestupnosť HDP a jej kritéria 4.5 Hydromechanické prevodovky s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu - HMPsHDM 5 HYDROSTATICKÉ PREVODY HSP 5.1 Základné typy HSP a vzťahy pre prenos energie hydrostatickou cestou 5.2 Hydrostatický prenos výkonu a základné princípy jeho riadenia 5.3 Riadenie výstupných parametrov HSP 5.4 Riadenie ďalších parametrov HSP 5.5 Charakteristické hydrostatické obvody 5.6 Hydraulické servomechanizmy 6 DIFERENCIÁLNE PREVODY S PLYNULOU ALEBO STUPŇOVOU ZMENOU PREVODOVÉHO POMERU 6.1 Štruktúra a základné parametre diferenciálov 6.2 Všeobecná teória prenosu energie v jednotokových a diferenciálnych prevodoch s plynulou a stupňovou zmenou prevodového pomeru 6.3 Diferenciálne prevody s mechanickým variátorom DPsMV 6.4 Diferenciálne prevody s hydrodynamickým prevodom DPsHDP 6.5 Hydrostaticko-mechanické prevody - HSMP 7 DYNAMICKÝ VÝPOČET TRANSMISIE S PLYNULOU A STUPŇOVOU ZMENOU PREVODOVÉHO POMERU 7.1 Všeobecný matematicko-fyzikálny model transmisie 7.2 Brzdenie s kombinovaným hydromechanickým prevodom KHMVP 8 VŠEOBECNÝ VÝPOČTOVÝ MODEL JEDNO A VIAC TOKOVÝCH A DIFERENCIÁLNYCH PREVODOV SO STUPŇOVOU A PLYNULOU ZMENOU PREVODOVÉHO POMERU 8.1 Analýza prevodov s plynulou zmenou prevodového pomeru z pohľadu všeobecného modelu prenosu 8.2 Analýza prevodových mechanizmov s vetvením výkonom 8.3 Návrh všeobecného modelu transmisie s postupným a vetveným tokom výkonu 8.4 Všeobecný model prevodu s postupným a deleným tokom výkonu s plynulou alebo stupňovou zmenou prevodového pomeru Literatúra

45,00 € Detail