0
Patologické hráčství
český

Patologické hráčství (Zdravotně-sociální pracovník)

Michaela Dávidová - GRADA 2020, EAN: 9788024727585

Teoreticko-metodologické souvislosti spojila autorka do kategorií, v nichž popisuje patologické hráčství jako poruchu kontroly impulzů; patologické hráčství jako nelátkovou, behaviorální závislost; patologické hráčství v kontextu sociální patologie v rodině; patologické hráčství v kontextu obsedantně-kompulzivní poruchy a patologické hráčství v souvislosti s látkovými závislostmi. Dále jsou uváděny jednotlivé vlivy rodinného systému v kontextu hráčské patologie, a to funkčnost rodiny, vztahové vazby v dětství i v dospělosti a rodičovské chování a výchovné styly.

14,19 € Detail
Angličtina pro studenty MFF UK
český

Angličtina pro studenty MFF UK

Alexandra Křepinská, Miluša Bubeníková, Martin Mikuláš - Vydavatelství MatfyzPress 2018, EAN: 9788073783839

11,38 € Detail
Nový pomocník z matematiky 5 - 1. zošit
slovenský

Nový pomocník z matematiky 5 - 1. zošit

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2018, EAN: 9788081207457

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva. V tejto časti Nového pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete: Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000; Základné pravidlá rysovania; Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000; Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice; Čísla väčšie ako 10 000.

5,10 € Detail
Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě
český

Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě

Jiří Březina - Systemconsult 2017, EAN: 9788073294359

Nejúplnější publikace předpisů silniční nákladní dopravy České republiky s výkladem.

14,10 € Detail
Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
slovenský

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková - EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2019, EAN: 9788080915384

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učivo je doplnené množstvom názorných ilustrácií, zaujímavostí, otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní i námetmi na praktické aktivity.

16,00 € Detail
Mama, otec, pripravte ma do prímy: matematika
slovenský

Mama, otec, pripravte ma do prímy: matematika

Ľudovít Hrdina, Milan Maxian - ENIGMA 2019, EAN: 9788081330865

NOVÉ, AKTUALIZOVANÉ VYDANIE PODĽA PLATNÝCH UČEBNÝCH OSNOV Pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre rodičov. Najťažšie úlohy sú označené. Obsah 1. Numerické úlohy 2. Slovné úlohy I 3. Teória čísel 4. Slovné úlohy II 5. Obvody útvarov 6. Jednoduché konštrukcie 7. Stavebnice 8. Vlastnosti geometrických útvarov 9. Premeny jednotiek 10. Slovné úlohy III 11. Kombinatorika 12. Logika 13. Postupnosti TESTY SEBAHODNOTENIE Výsledky a komentáre k riešeniam pracovných listov a testov sú v samostatnej brožúre.

9,00 € Detail
Hluk a chvění
český

Hluk a chvění

Richard Nový - CVUT Praha 2018, EAN: 9788001065549

Kniha se zabývá vyzařováním zvuku z hypotetických a konkrétních zdrojů, šířením zvuku v ideálním a reálném prostředí a hlukovou expozicí člověka ve vztahu k hygienicky únosným akustickým limitům. Je zde uveden ucelený přehled o příčinách vyzařování zvuku a současně je předkládán soubor konkrétních protihlukových opatření, která lze uplatnit při konstruování strojních zařízení. Kapitoly jsou doplněny příklady, na kterých je dokumentován nejenom výpočetní postup, ale i vztah k platným legislativním opatřením na ochranu proti hluku a vibracím. Svým srozumitelným zpracováním je monografie určena technikům, konstruktérům a projektantům strojních zařízení a dobře poslouží i pracovníkům v oblasti stavebnictví, komunální hygieny a bezpečnosti práce. Jistě ji využijí i studenti strojních fakult vysokých škol.

17,81 € Detail
Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi
český

Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi

Jan Kožíšek, Barbora Stieberová, Miroslav Žilka - CVUT Praha 2019, EAN: 9788001066980

Rozhodování představuje jednu z klíčových úloh manažera. Některé rozhodovací problémy jsou ovšem natolik složité a komplexní, že při jejich řešení již nelze spoléhat pouze na vlastní intuici. Tato monografie proto přináší soubor metod, nástrojů, postupů a zásad pro tvorbu modelů, které tento proces dokáží usnadnit a snížit riziko a nejistotu, které vždy manažerské rozhodování doprovázejí. Kniha obsahuje celou řadu příkladů aplikace statistických metod pro podporu rozhodovacích procesů ve výrobních i nevýrobních podnicích. Jednotlivé příklady i komplexní případové studie jsou zpracovány s podporou široce dostupného softwaru MS Excel. Publikace tak bude jak užitečným rádcem manažerům v podnikové praxi, tak průvodcem studentů primárně technických a technicko-ekonomických studijních programů v oblasti rozhodovacích analýz.

21,71 € Detail
Hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů
český

Hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů

Karel Jung, kolektiv - CVUT Praha 2018, EAN: 9788001065167

Síť rychlostních komunikací a silnic první třídy má mimořádný význam pro ekonomiku České republiky i Evropské unie. Klíčovými prvky těchto sítí jsou důležité mosty a tunely, které jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu klasifikovány jako objekty kritické infrastruktury. Rozhodování o bezpečnostních opatřeních týkajících se kritické infrastruktury by mělo vycházet z analýzy všech relevantních hrozeb, teroristický útok by pak měl být uvažován jako hlavní hrozba. Monografie se proto zaměřuje na popis metodiky hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů. Zahrnuje identifikaci nebezpečí včetně teroristických útoků, pravděpodobnostní rozbory mimořádných zatížení a jejich následků a metodický návrh zajišťující prevenci a ochranu proti mimořádným zatížením. Publikace zaměřená na stavební objekty kritických dopravních infrastruktur přináší nové poznatky, které umožní navrhovat stavební konstrukce tak, aby se zvýšila odolnost dopravní infrastruktury proti antropogenním hrozbám a přírodním katastrofám. Metodika vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o mimořádných zatíženích a je v souladu s evropskými normami pro navrhování konstrukcí Eurokódy. Detailně popisuje zásady uvedené v ?Metodice hodnocení spolehlivosti silničních mostů a tunelů v mimořádných situacích? certifikované Ministerstvem dopravy ČR. Hlavním cílem popisovaných postupů je zvýšení bezpečnosti klíčových dopravních staveb sítě rychlostních komunikací a silnic první třídy. Uplatnění těchto postupů je ukázáno na vybraných případových studiích betonových a ocelových mostů a tunelů. Cílem autorů je poskytnout operativní návody pro praktické aplikace a seznámit odbornou veřejnost s problémem identifikace a ochrany kritické dopravní infrastruktury. Proto je monografie určena především bezpečnostním expertům a odborné stavební veřejnosti ? projektantům dopravních staveb, vědeckým pracovníkům, ale i studentům vysokých škol. V České republice není dosud publikace zaměřená na podobné téma dostupná.

23,03 € Detail
Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence
český

Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence

Bohumír Garlík - CVUT Praha 2019, EAN: 9788001066249

Monografie se zabývá různými algoritmy a aplikacemi založenými na teorii optimalizace, optimalizačními metodami s cílem dosažení předpokládaných závěrů a funkcí komponent v systému chytrých sítí. Snaží se ukázat optimální výhodu sítě energetických zdrojů, které splňují zatížení, minimalizují náklady na energii a zajišťují robustní a spolehlivý provoz energetické sítě s více možnostmi, které mohou být formovány nelineárním omezením problému multiobjektivní optimalizace. Inteligentní sítě a inteligentní měření umožňují služby pro občany a veřejnou správu zaměřené na automatizaci budov, městské osvětlení a mobilitu, interoperabilitu plynu a vody. V procesu vývoje chytrých sítí je prioritou otázka kybernetické bezpečnosti. Je zde popsán současný stav a rizika pro kybernetickou bezpečnost a je naznačen přístup k jejich zmírnění a řešení. Inteligentní město je definováno jako město vybavené inteligentní infrastrukturou, která vyžaduje spolehlivou, energeticky účinnou a kvalitní energii, a proto se inteligentní síť stává nezbytnou. Energetika a mobilita v inteligentních městech sdružuje soubor odborných perspektiv zaměřených na klíčová témata, která jsou základem úspěšného rozvoje inteligentních měst. Kniha klade zvláštní důraz na vývoj v oblasti energie a mobility, poskytuje rozsáhlou analýzu klíčových hnacích sil inovací. Zkoumá potenciální příležitosti a výzvy spojené s nárůstem digitální infrastruktury a technologií inteligentních měst. Chytré sítě, energie a mobilita v inteligentních městech budou pro výzkumné pracovníky, studenty vysokých škol a postgraduální studenty základní pomůckou při studiu uvedené problematiky. Kniha se může stát užitečným nástrojem pro konzultanty, inženýry, urbanisty, vládní úředníky a tvůrce politik.

22,42 € Detail
Čítanka pre 1. ročník základných škôl
slovenský

Čítanka pre 1. ročník základných škôl

Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2018, EAN: 9788081206900

Inovovaná Čítanka pre 1.ročník ZŠ Virgovičová nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný. Pri zostavovaní Čítanky pre 1. ročník ZŠ mali autorky na zreteli, že každé dieťa je individuálne, iné, má svoje silné i slabé stránky, spôsob koncentrácie. Každý žiak je aktívnym subjektom vlastného učenia a rozvoja. Čítanka je zameraná na diferencované vyučovanie. Umožňuje rozvíjať techniku čítania vyspelejších i pomalších žiakov. Všetky texty a úlohy učiteľ nemusí preberať so všetkými žiakmi. Obsah i rozsah čítanky zodpovedá pôvodnej koncepcii. K zmenám dochádza na základe požiadaviek učiteľov prvých ročníkov. Pracovné strany z druhej časti čítanky sú priradené priamo k jednotlivým textom. Vytvárajú obsahovo jednotné dvojstrany, čo umožní žiakom ľahšiu orientáciu pri riešení úloh. Texty a úlohy môže učiteľ vyberať podľa úrovne žiakov v čítaní tak, aby bolo každé dieťa úspešné. Časť textov a pracovných strán nadväzuje a dopĺňa učivo prírodovedy. Obsah čítanky je zostavený s postupne rastúcou náročnosťou úloh, ktoré si vyžadujú samostatné myslenie a sebahodnotenie. Núti žiakov hľadať odpovede, objavovať, dopĺňať, dosahovať určitú úroveň operačnej a poznávacej činnosti. Mení sa postavenie žiaka v učení. O tom, ako pracovať s Čítankou L. Virgovičovej čo najefektívnejšie, sa dozviete v metodickom online seminári. Čítanka je schválená Ministerstvom školstva SR.

8,98 € Detail
Matematická analýza 1
český

Matematická analýza 1

Edita Pelantová - CVUT Praha 2017, EAN: 9788001064412

Skripta jsou určena studentům prvního ročníku studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Hlavní náplní učebního textu je teorie číselných posloupností s řadou metod na výpočet jejich limit a teorie reálných funkcí reálné proměnné. Řešené příklady ilustrují uvedené věty a popsané metody výpočtu.

9,12 € Detail
Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I
český

Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I

Mojmír Němec, kolektiv - CVUT Praha 2019, EAN: 9788001066881

Skripta shrnují návody k úlohám, které jsou náplní dvou základních praktik pro studenty 3. ročníku bakalářského studia a jednoho pokročilého praktika pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze. Cílem učebního textu je seznámit studenty se základy práce v radiochemické laboratoři a se základními principy procesů a jevů, se kterými se budou běžně setkávat v radiochemické praxi. Skripta jsou rozdělena na 4 hlavní kapitoly podle postupné náročnosti prováděných úloh včetně části uvádějící studenty do základů zpracování měřených dat. Přílohy těchto skript pak obsahují seznam používaných radionuklidů včetně jejich základních charakteristik, schéma přirozených přeměnových řad, metodické pokyny a šablonu protokolu.

11,75 € Detail
Učebnice klasické japonštiny
český

Učebnice klasické japonštiny

Tomas Klima - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645155

Druhé vydání učebnice klasické japonštiny si klade za cíl seznámit studenty japanologie se základy historického jazyka zformovaného v 9.12. století, který se takřka nezměněn používal v písemné podobě až do první poloviny dvacátého století. Zdůrazněním etymologického aspektu se snaží propojit archaická slova, idiomatická vyjádření, gramatické jevy nebo přísloví současného jazyka s jazykem klasickým a zpřístupnit tak studentům učení se těžkému předmětu. Učebnice sestává ze dvou svazků: 1) Učebnice s úvodním textem ve starém jazyce a popisem gramatických jevů s ukázkovými větami a cvičeními a 2) Dodatků s důležitým rozšiřujícím materiálem pro překládání (gramatické tabulky, slovníček, seznam starých provincií s mapou, přehled starých jednotek nebo uctivých sloves atd.) a také s klíčem ke cvičením v Učebnici. Celkové rozvržení a metodika učiva jsou vhodné jak pro jazykové kurzy vedené učitelem japanologie, tak i pro samostudium.

14,81 € Detail
Geo-Matematika I
český

Geo-Matematika I

Milada Kočandrlová, Jaroslav Černý - CVUT Praha 2019, EAN: 9788001066713

Skripta Geo-Matematika I jsou určena pro studenty prvního ročníku bakalářského programu oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Učební text má pět částí, dva dodatky a rejstřík pojmů. První dvě části pokrývají probíranou látku prvního semestru (a to nejen pro geodety). Zbývající tři části obsahují látku druhého semestru bakalářských programů na FSv ČVUT. Dodatek algoritmů výpočtů vznikl z dotazů a potřeb studentů jako pomoc pro předměty informatiky a programování. Druhý dodatek rozšiřuje vlastnosti matic. Rejstřík pojmů, který je v rozsáhlé publikaci samozřejmostí, zlepšuje orientaci v textu.

18,99 € Detail
Betonové a zděné konstrukce 1
český

Betonové a zděné konstrukce 1

Hana Hanzlová, Jiří Šmejkal - CVUT Praha 2017, EAN: 9788001065082

Skripta slouží jako pomůcka studentům FSv ČVUT v Praze při přednáškách a cvičeních z předmětu Betonové a zděné konstrukce. Učební text shrnuje poznatky pro navrhování betonových konstrukcí podle platných evropských norem ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí a pro betonové konstrukce ČSN EN 1992-1-1 a navazující ČSN EN pro zatížení, materiály a provádění. Cílem autorů je vysvětlit základní pojmy a definovat základní postupy navrhování a posuzování prvků běžných železobetonových konstrukcí v oblasti pozemních staveb. Text je doplněn o vybrané návrhové tabulky, tabulky charakteristik výztuže a betonu a pomocné tabulky pro kotvení výztuže, tabulky pro stanovení požární odolnosti prvku a podobně.

20,63 € Detail
Beton, Břasy, Boletice / Praha na vlně brutalismu
český

Beton, Břasy, Boletice / Praha na vlně brutalismu

Petr Vorlík, Klára Brůhová - CVUT Praha 2019, EAN: 9788001065679

Architektura brutalismu se stala v posledních letech jedním z ústředních témat, přitahujících zájem odborné i laické veřejnosti. Svou barvitostí a autentičností upoutává a v pozitivním i negativním slova smyslu provokuje. Kniha se věnuje fenoménu a různým polohám této architektury v Praze, kde brutalismus a s ním spřízněné projevy získaly velmi širokou škálu nezaměnitelných, svébytných podob. Ze staveb, které autoři vybrali a zahrnuli do knihy, lze jmenovat ukázky ryzího brutalismu (např. Urologickou kliniku Karlovy univerzity, Hotel Intercontinental), skulpturálně tvarovaná díla (věže kláštera Pod Slovany, Barrandovský most, výdechy metra), plasticky pojednaná průčelí (Centrotex, Hadovka), strukturalismus (Kotva), technicistní a konstruktivní linii (Federální shromáždění, pošta a celnice v Košířích) nebo první náznaky postmoderního přehodnocování (Transgas, Metrostav na Moráni).

30,83 € Detail
Grafická prezentace architektury
český

Grafická prezentace architektury

Zuzana Pešková, Jindřich Svatoš, Jan Kašpar - CVUT Praha 2018, EAN: 9788001066379

Pro tvůrčího architekta je potřeba dobře graficky prezentovat své myšlenky, nápady a návrhy investorům, spolupracovníkům, dalším odborníkům i neodborníkům nezbytná. Převést představy do grafického zobrazení srozumitelného pro ostatní bývá úkon, který často rozhoduje o uskutečnění díla. Publikace se proto zaměřuje na obecně platné zásady a postupy pro grafickou prezentaci architektonických návrhů bez ohledu na zvolenou techniku (ruční kresbu či digitální zpracování) a použité médium pro zobrazení (papír či displej). Zabývá se problematikou zachycení myšlenky ? skicou v historických souvislostech i soudobém tvůrčím kontextu, představuje základní zobrazovací metody, zásady architektonického kreslení, pojednání kresby, přístup k barvě. Ukazuje principy tvorby obrazu, možnosti postprodukčních úprav a možnosti výsledné prezentace. Kniha je koncipována tak, aby si ji každý majitel mohl dotvářet a vkládat do ní své poznatky.

24,49 € Detail
Testové otázky z pediatrie
český

Testové otázky z pediatrie

Tomáš Honzík, Martin Magner - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645568

Publikace představuje soubor testových otázek z pediatrie, jejichž primárním cílem je opakování učiva a vymezení přibližného rozsahu předpokládaných znalostí před státní závěrečnou zkouškou z pediatrie. Otázky jsou rozděleny do patnácti kapitol podle jednotlivých odborností v rámci dětského lékařství. Největší rozsah je věnován pediatrické propedeutice zaměřené na růst a vývoj a na specifika fyziologie dítěte. Zastoupeny jsou jednotlivé pediatrické obory dermatologie, endokrinologie, gastroenterologie a hepatologie, hematologie, kardiologie, pneumologie, revmatologie, nefrologie, neonatologie, onkologie a imunologie. Výrazněji je zastoupena kapitola pojednávající o akutních stavech v pediatrii. Zahrnuty jsou také otázky z přidružených oborů (např. genetika, specifika radiologie u dětí). Vybrané otázky jsou formulovány se simulací reálné klinické situace a nutností o rozhodnutí dalšího diagnostického nebo léčebného postupu. Úkolem testů je inspirovat k zamyšlení nad uvedenými tématy a k doplňkové četbě pediatrické literatury.

7,52 € Detail
Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie
český

Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie

Zdeňka Šklubalová - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645612

Praktická cvičení jsou důležitou součástí výuky oboru farmaceutické technologie, v nichž posluchači farmaceutické fakulty získávají základní znalosti a dovednosti v přípravě lékových forem. Učebnice je rozdělena podle technologických specifik léčivých přípravků a je uspořádána od jednodušších forem představovaných homogenními soustavami (roztoky a speciální druhy roztoků), přes koloidní disperze (slizy a gely), k hrubým disperzím (suspenze, emulze). Základní poznatky jsou uplatňovány a rozvíjeny u polotuhých (masti, krémy, pasty) a pevných přípravků (čípky, vaginální kuličky, perorální prášky, zásypy). Součástí textu je kapitola o inkompatibilitách, tabulky emulgátorů a tabulka rozpustnosti vybraných léčivých a pomocných látek. Pozornost je zaměřena na tři hlavní aspekty přípravy: znalost požadavků kladených na danou lékovou formu; osvojení si správných technik a základních principů práce ve farmaceutické laboratoři; pochopení základních technologických principů a přístupů uplatňovaných při přípravě léčivých přípravků pro různé aplikační cesty. Nedílnou součástí je posouzení kritických faktorů, ovlivňujících jakost léčivého přípravku s ohledem na jeho stabilitu, mikrobiologickou jakost a účinnost léčiva, výběr vhodného obalu a určení doby použitelnosti přípravku.

7,99 € Detail