0
Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima
český

Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima

Petr Urbánek; Jitka Novotová; Andrea Rozkovcová; Helena Picková; Jitka Jursov... - Wolters Kluwer -0001, EAN: 9788075986771

Monografie je jedním z výstupů tříletého smíšeného výzkumu učitelských sborů ZŠ a představuje výsledky šetření jeho kvalitativní fáze, která byla realizována v roce 2017. Výběr devíti učitelských sborů pro vícepřípadovou studii byl postaven na výsledcích dotazníkového šetření (2016) sociálního klimatu ve 125 ZŠ v České republice. S využitím vícepřípadové studie se šestice autorů snažila odkrýt příčiny a souvislosti výrazně rozdílných hodnot klimatu ve sborech vybraných základních škol. Případové studie těžily z bohatých dat získaných individuálními rozhovory a focus group, dotazníky, analýzou dokumentů a pozorováním. Publikace se v prvních dvou kapitolách zabývá teoretickým ukotvením doposud málo sledovaného tématu. Analyzováno je specifikum současné školy, její kultura, učitelský sbor a fenomén sociálního klimatu. Ukazuje se, že pro výchovné ambice je faktor sociálních vztahů ve škole, primárně tedy také mezi učiteli, zcela klíčový. Následná hutná metodologicky zaměřená kapitola knihy dokladuje citlivost a složitost diagnostiky sociálního klimatu ve školním prostředí. Rozsahem stěžejní část knihy, popis devíti autentických příběhů, ilustruje především značnou rozmanitost učitelských sborů. Ta se týká charakteristik, fungování i rozdílných podmínek, ve kterých učitelé pracují. V tematických analýzách jsou následně hledány souvislosti napříč všemi devíti případy, aby rozsáhlou studii uzavřela diskuze k nejvýznamnějším tématům učitelských sborů, která realizovaný výzkum otevřel. Text knihy představuje u nás první monografii k učitelským sborům základních škol.

21,81 € Detail
Rizikové faktory pracovného prostredia
slovenský

Rizikové faktory pracovného prostredia

Marián Schwarz, Miroslav Dado, Richard Hnilica - Technická univerzita Zvolen 2012, EAN: 9788022825818

52,00 € Detail
Rekuperačné lanové zariadenia
slovenský

Rekuperačné lanové zariadenia

Vladimír Štollmann, Štefan Ilčík, Jurij Nikitin Rafailovič - Technická univerzita Zvolen 2019, EAN: 9788022829663

Vysokoškolská učebnica poskytuje poznatky o nových prístupoch ku stavbe strojov zariadení RELAZ, ktorých technické riešenie je založené na použití výkonového akumulátora energie, výhody nového prístupu sa prejavujú predovšetkým v ekonomickej a ekologickej oblasti.

26,00 € Detail
Poľovníctvo
slovenský

Poľovníctvo

Peter Garaj, Rudolf Kropil - Technická univerzita Zvolen 2014, EAN: 9788022828512

Predmetná učebnica neobsahuje záujmovú oblasť biológie poľovnej zveri, ale venuje sa ďalším dôležitým súčastiam poľovníctva, ako je história poľovníctva, legislatíva, poľovnícky manažment a starostlivosť o zver, kynológia, strelectvo, choroby a veterinárna starostlivosť o zver, lov zveri, hodnotenie a výstavy trofejí.

40,00 € Detail
Pestovanie lesa
slovenský

Pestovanie lesa

Milan Saniga - Technická univerzita Zvolen 2018, EAN: 9788022821025

31,00 € Detail
Ochrana dreva
slovenský

Ochrana dreva

Ladislav Reinprecht - Technická univerzita Zvolen 2011, EAN: 9788022823517

Učebnica informuje o trvanlivosti dreva, životnosti výrobkov z dreva, abiotickom poškodení dreva, biologickom poškodení dreva, chemickej ochrane dreva, modifikačnej ochrane dreva, obnove poškodeného dreva atď.

26,00 € Detail
Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti
slovenský

Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti

Tatiana Bubeníková, Iveta Čabalová - Technická univerzita Zvolen 2019, EAN: 9788022830102

Učebnica poskytuje poznatky o vlastnostiach nebezpečných látok, ich charakteristike, toxicite, základných prvkoch označovania, olegislatíve, bezpečnej preprave nebezpečných látok atď.

15,00 € Detail
Mikropropagácia drevín v podmienkach IN VITRO
slovenský

Mikropropagácia drevín v podmienkach IN VITRO

Jaroslav Ďurkovič, Jana Krajňáková - Technická univerzita Zvolen 2015, EAN: 9788022821186

Autori v učebnici objasňujú základné postupy kultivácie explantátových kultúr na umelých živných médiách v podmienkach in vitro a opisujú spôsoby regenerácie lesných drevín prostredníctvom organogenézy a somatickej embryogenézy. Učebnica je doplnená aj o kapitoly zamerané na kryoprezerváciu v tekutom dusíku, praktické aplikácie mikropropagácie v prepojení na šľachtiteľské programy lesných drevín, ako aj o terminologický slovník základných pojmov.

8,00 € Detail
Metrológia pre technikov
slovenský

Metrológia pre technikov

Jozef Krilek, Marián Kučera, Milan Helexa - Technická univerzita Zvolen 2017, EAN: 9788022831383

Učebnica okrem dôrazu na potrebu metrológie a merania fyzikálnych veličín poskytuje podrobné poznatky z metrológie, jej veličín, základov teórie meraní aj druhov meraní, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti a medzinárodnej spolupráce.

38,00 € Detail
Materiály v protipožiarnej ochrane
slovenský

Materiály v protipožiarnej ochrane

Danica Kačíková, Karol Balog, Ivana Tureková, Iveta Mitterová - Technická univerzita Zvolen 2011, EAN: 9788022823173

Učebnica je súhrnom základných poznatkov o surovinových zdrojoch, stručných princípoch technologických výrobných postupov a vlastnostiach výbraných skupín materiálov ako je kamenivo, maltoviny, kaučuk, kožu atď.

26,00 € Detail
Lesnícke stroje a zariadenia
slovenský

Lesnícke stroje a zariadenia

Zdenko Tkáč a kol. - Technická univerzita Zvolen 2010, EAN: 9788022823029

16,40 € Detail
Konštrukcia nábytku z dreva a drevných materiálov
slovenský

Konštrukcia nábytku z dreva a drevných materiálov

Pavol Joščák a kol. - Technická univerzita Zvolen 2013, EAN: 9788022824644

Učebnica obsahuje prehľad o sortimente nábytkových výrobkov, o typológii a navrhovaní nábytku, o konštrukčných a čalúnnických materiáloch, o nábytkových spojoch a nábytkovom kovaní, o prostriedkoch technického vybavenie nábytku atď. Súčasťou je CD s hypertextovými odkazmi pre názornejšiu predstavu o riešení konštrukčných problémov.

34,00 € Detail
Historický nábytok  tvaroslovie a konštrukcia
slovenský

Historický nábytok tvaroslovie a konštrukcia

Juraj Veselovský , Marián Ihring, Roman Nôta, Martin Somora, Anton Stolár - Technická univerzita Zvolen 2015, EAN: 9788022828420

Učebnica poskytuje informácie o vývoji interiéru ako celku, vnútorného priestoru súvisiaceho s architektúrou a o histórii dizajnu nábytku.

40,00 € Detail
Historický interiér
slovenský

Historický interiér

Juraj Veselovský - Technická univerzita Zvolen 2010, EAN: 9788022822800

13,80 € Detail
Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy
slovenský

Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy

Jaroslav Škvarenina, Jaroslav Vido, Jana Škvareninová, Jozef Minďaš, Katarína Střelcová, Peter Fleis - Technická univerzita Zvolen 2017, EAN: 9788022830492

Učebnica poskytuje poznatky so snahou podať pokiaľ možno ucelený obraz reálneho stavu vedeckého riešenia uvedených problémov v oblasti lesníctva na Slovensku.

28,80 € Detail
Fyzika v environmentálnom inžinierstve I.
slovenský

Fyzika v environmentálnom inžinierstve I.

Milada Gajtanska, Miroslav Němec, Ľuboš Krišťák - Technická univerzita Zvolen 2011, EAN: 9788022823166

36,00 € Detail
Fyzika pre drevárstvo
slovenský

Fyzika pre drevárstvo

Milada Gajtanska, Ľuboš Krišťák, Ivan Kubovský, Rastislav Igaz, Ivan Ružiak - Technická univerzita Zvolen 2013, EAN: 9788022825122

Učebnica poskytuje základné informácie z fyziky, kinematiky hmotného bodu, dynamiky hmotného bodu a sústavy hmotných bodov, mechaniky tuhého telesa, mechaniky tekutín, modelov štruktúr látok rôzných skupenstiev atď.

39,20 € Detail
Environmentálne aspkty v kriminalistike a kriminológii
slovenský

Environmentálne aspkty v kriminalistike a kriminológii

Marián Schwarz, Pavel Kypta - Technická univerzita Zvolen 2018, EAN: 9788022831826

Učebnici v úvode autori prezentujú základné a logicky usporiadané informácie o systéme kriminalistiky s dôrazom na environmentálne aspekty, ako aj obsah práva na životné prostredie vrátane úloh spoločnosti na jeho napĺňanie. Vysvetľujú základy kriminalistiky s vymedzením najdôležitejších pojmov a termínov (predmet kriminalistiky, systém kriminalistiky, stopa v kriminalistike, kriminalistická identifikácia i.). Okrem podrobne opísaných základných kriminalistických techník (biometria, mechanoskopia, balistika, trasológia, chémia, biológia atď., ktoré tvoria jadro celého diela), autori upriamujú pozornosť na odhaľovanie a dokumentovanie envirokriminality, pri ktorej sa orientujú na ďalšie špeciálne otázky, ako sú inštitucionálne zabezpečenie, charakteristické prejavy, typické stopy a spôsoby páchania, osobnostné rysy páchateľov a pod. Ďalšia kapitola sa zaoberá postavením a úlohami znalca v trestnom konaní, vymedzením jeho oprávnení, ale i zodpovednosti za vypracovaný znalecký posudok a záver je venovaný kriminalisticky mimoriadnym udalostiam vrátane obhliadky miesta takejto udalosti, opäť s dôrazom na envirokriminalitu. Z didaktického hľadiska sú pozitívom celého textu stručné zhrnutia obsahu každej podkapitoly s kontrolnými otázkami.

53,00 € Detail