0

Kategórie

Oxford Living Grammar Pre-intermediate with Key and CD-ROM Pack (New Edition)
anglický

Oxford Living Grammar Pre-intermediate with Key and CD-ROM Pack (New Edition)

M. Harrison - OXFORD UNIVERSITY PRESS 2009, EAN: 9780194557139

A three-level series where students learn and practise grammar in everyday contexts.

15,13 € Detail
Základy programování v C++
český

Základy programování v C++

Miroslav Virius - CVUT Praha 2016, EAN: 9788001054703

Skriptum seznamuje posluchače se základními programovacími nástroji v jazyce C++. Začíná u základních pojmů jako je počítač, program, algoritmus. Pak ukáže několik velmi jednoduchých programů, na nichž se student naučí přeložit program a pozná nejzákladnější konstrukce, které mu umožní zkoušet dále probíranou látku na spustitelných programech. V dalších kapitolách se seznámí s deklaracemi proměnných, příkazy, výrazy a vstupními a výstupními operacemi. V posledních třech kapitolách najde čtenář úvod do objektově orientovaného programování, úvod do práce s výjimkami a rozsáhlejší příklady - implementaci jednosměrně zřetězeného seznamu a implementaci filtru SORT.

17,55 € Detail
Hravé diktáty 9
slovenský

Hravé diktáty 9

- TAKTIK s.r.o. 2019, EAN: 9788081801914

Predstavujeme Vám špeciálnu edíciu precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty, venované žiakom 2. stupňa ZŠ. V novinke Hravé diktáty 9 nájdete vyše 150 tematicky usporiadaných diktátov, ktoré pokrývajú javy zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá jazyková rovina obsahuje spektrum tém (zdvojené spoluhlásky, priama reč, uvádzacia veta, skracovanie slov, združené pomenovania, slovné druhy - číslovky - základné, radové, násobné, určité, neurčité...) a v nich trojicu diktátov zoradených podľa náročnosti. V závere publikácie nájdete súvislý text s pravopisnými chybami, určený na precvičenie všetkých gramatických javov 9. ročníka ZŠ. Svoje riešenie si žiaci môžu hneď skontrolovať na vedľajšej strane. Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl a je určená na praktické a efektívne precvičovanie a upevnenie vedomostí zo slovenskej gramatiky.

7,80 € Detail
Hravé diktáty 8
slovenský

Hravé diktáty 8

- TAKTIK s.r.o. 2019, EAN: 9788081801907

Predstavujeme Vám špeciálnu edíciu precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty, venované žiakom 2. stupňa ZŠ. V novinke Hravé diktáty 8 nájdete vyše 100 tematicky usporiadaných diktátov, ktoré pokrývajú javy zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá jazyková rovina obsahuje spektrum tém (dvojhlásky, spodobovanie, písanie veľkých písmen, slovné druhy - slovesá - jednoduchý a zložený tvar slovies, neurčité slovesné tvary, tvorenie slov, slová cudzieho pôvodu...) a v nich trojicu diktátov zoradených podľa náročnosti. V závere publikácie nájdete súvislý text s pravopisnými chybami, určený na precvičenie všetkých gramatických javov 8. ročníka ZŠ. Svoje riešenie si žiaci môžu hneď skontrolovať na vedľajšej strane. Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl a je určená na praktické a efektívne precvičovanie a upevnenie vedomostí zo slovenskej gramatiky.

7,80 € Detail
Hravé diktáty 6
slovenský

Hravé diktáty 6

- TAKTIK s.r.o. 2019, EAN: 9788081801884

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch farebne vyznačené. Na záver publikácie je zaradený text s chybami určený na precvičenie všetkých gramatických javov zo 7. ročníka. Voľné strany na konci sú určené na praktické poznámky podľa potreby každého žiaka.

7,80 € Detail
Hravé diktáty 5
slovenský

Hravé diktáty 5

Emília Suríková, Miroslava Degúlová - TAKTIK s.r.o. 2019, EAN: 9788081801877

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 6. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch farebne vyznačené. Na záver publikácie je zaradený text s chybami určený na precvičenie všetkých gramatických javov zo 6. ročníka. Voľné strany na konci sú určené na praktické poznámky podľa potreby každého žiaka.

7,80 € Detail
Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore
slovenský

Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore

Libuša Bednáriková - TAKTIK s.r.o. 2019, EAN: 9788081801563

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 2. ročníka. Pracovný zošit obsahuje úlohy rôzneho charakteru: zatvorené s výberom odpovede, doplňovacie, otvorené s formuláciou odpovede, priraďovacie, zoraďovacie a ďalšie. Úlohy, v ktorých musia žiaci v texte niečo podčiarknuť, zakrúžkovať, prípadne vyznačiť odsek, sú zamerané na orientáciu v texte.

6,00 € Detail
Lesné tajomstvá
slovenský

Lesné tajomstvá

Zuzana Gahérová - TAKTIK s.r.o. 2018, EAN: 9788081801785

Pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Vedie deti k čítaniu a k porozumeniu prečítaného textu. Rozvíja nielen čitateľské zručnosti žiaka, ale prináša aj nevšedné zážitky a zaujímavé informácie o lese a jeho obyvateľoch. Je výbornou pomôckou pre žiakov s dyslexiou. Príbehy dopĺňajú jedinečné ilustrácie. Pracovný zošit je vhodný do škôl i do domáceho prostredia.

5,30 € Detail
Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima
český

Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima

Petr Urbánek; Jitka Novotová; Andrea Rozkovcová; Helena Picková; Jitka Jursov... - Wolters Kluwer -0001, EAN: 9788075986771

Monografie je jedním z výstupů tříletého smíšeného výzkumu učitelských sborů ZŠ a představuje výsledky šetření jeho kvalitativní fáze, která byla realizována v roce 2017. Výběr devíti učitelských sborů pro vícepřípadovou studii byl postaven na výsledcích dotazníkového šetření (2016) sociálního klimatu ve 125 ZŠ v České republice. S využitím vícepřípadové studie se šestice autorů snažila odkrýt příčiny a souvislosti výrazně rozdílných hodnot klimatu ve sborech vybraných základních škol. Případové studie těžily z bohatých dat získaných individuálními rozhovory a focus group, dotazníky, analýzou dokumentů a pozorováním. Publikace se v prvních dvou kapitolách zabývá teoretickým ukotvením doposud málo sledovaného tématu. Analyzováno je specifikum současné školy, její kultura, učitelský sbor a fenomén sociálního klimatu. Ukazuje se, že pro výchovné ambice je faktor sociálních vztahů ve škole, primárně tedy také mezi učiteli, zcela klíčový. Následná hutná metodologicky zaměřená kapitola knihy dokladuje citlivost a složitost diagnostiky sociálního klimatu ve školním prostředí. Rozsahem stěžejní část knihy, popis devíti autentických příběhů, ilustruje především značnou rozmanitost učitelských sborů. Ta se týká charakteristik, fungování i rozdílných podmínek, ve kterých učitelé pracují. V tematických analýzách jsou následně hledány souvislosti napříč všemi devíti případy, aby rozsáhlou studii uzavřela diskuze k nejvýznamnějším tématům učitelských sborů, která realizovaný výzkum otevřel. Text knihy představuje u nás první monografii k učitelským sborům základních škol.

21,81 € Detail
Rizikové faktory pracovného prostredia
slovenský

Rizikové faktory pracovného prostredia

Marián Schwarz, Miroslav Dado, Richard Hnilica - Technická univerzita Zvolen 2012, EAN: 9788022825818

52,00 € Detail
Rekuperačné lanové zariadenia
slovenský

Rekuperačné lanové zariadenia

Vladimír Štollmann, Štefan Ilčík, Jurij Nikitin Rafailovič - Technická univerzita Zvolen 2019, EAN: 9788022829663

Vysokoškolská učebnica poskytuje poznatky o nových prístupoch ku stavbe strojov zariadení RELAZ, ktorých technické riešenie je založené na použití výkonového akumulátora energie, výhody nového prístupu sa prejavujú predovšetkým v ekonomickej a ekologickej oblasti.

26,00 € Detail
Poľovníctvo
slovenský

Poľovníctvo

Peter Garaj, Rudolf Kropil - Technická univerzita Zvolen 2014, EAN: 9788022828512

Predmetná učebnica neobsahuje záujmovú oblasť biológie poľovnej zveri, ale venuje sa ďalším dôležitým súčastiam poľovníctva, ako je história poľovníctva, legislatíva, poľovnícky manažment a starostlivosť o zver, kynológia, strelectvo, choroby a veterinárna starostlivosť o zver, lov zveri, hodnotenie a výstavy trofejí.

40,00 € Detail
Pestovanie lesa
slovenský

Pestovanie lesa

Milan Saniga - Technická univerzita Zvolen 2018, EAN: 9788022821025

31,00 € Detail
Ochrana dreva
slovenský

Ochrana dreva

Ladislav Reinprecht - Technická univerzita Zvolen 2011, EAN: 9788022823517

Učebnica informuje o trvanlivosti dreva, životnosti výrobkov z dreva, abiotickom poškodení dreva, biologickom poškodení dreva, chemickej ochrane dreva, modifikačnej ochrane dreva, obnove poškodeného dreva atď.

26,00 € Detail
Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti
slovenský

Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti

Tatiana Bubeníková, Iveta Čabalová - Technická univerzita Zvolen 2019, EAN: 9788022830102

Učebnica poskytuje poznatky o vlastnostiach nebezpečných látok, ich charakteristike, toxicite, základných prvkoch označovania, olegislatíve, bezpečnej preprave nebezpečných látok atď.

15,00 € Detail
Mikropropagácia drevín v podmienkach IN VITRO
slovenský

Mikropropagácia drevín v podmienkach IN VITRO

Jaroslav Ďurkovič, Jana Krajňáková - Technická univerzita Zvolen 2015, EAN: 9788022821186

Autori v učebnici objasňujú základné postupy kultivácie explantátových kultúr na umelých živných médiách v podmienkach in vitro a opisujú spôsoby regenerácie lesných drevín prostredníctvom organogenézy a somatickej embryogenézy. Učebnica je doplnená aj o kapitoly zamerané na kryoprezerváciu v tekutom dusíku, praktické aplikácie mikropropagácie v prepojení na šľachtiteľské programy lesných drevín, ako aj o terminologický slovník základných pojmov.

8,00 € Detail
Metrológia pre technikov
slovenský

Metrológia pre technikov

Jozef Krilek, Marián Kučera, Milan Helexa - Technická univerzita Zvolen 2017, EAN: 9788022831383

Učebnica okrem dôrazu na potrebu metrológie a merania fyzikálnych veličín poskytuje podrobné poznatky z metrológie, jej veličín, základov teórie meraní aj druhov meraní, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti a medzinárodnej spolupráce.

38,00 € Detail
Materiály v protipožiarnej ochrane
slovenský

Materiály v protipožiarnej ochrane

Danica Kačíková, Karol Balog, Ivana Tureková, Iveta Mitterová - Technická univerzita Zvolen 2011, EAN: 9788022823173

Učebnica je súhrnom základných poznatkov o surovinových zdrojoch, stručných princípoch technologických výrobných postupov a vlastnostiach výbraných skupín materiálov ako je kamenivo, maltoviny, kaučuk, kožu atď.

26,00 € Detail
Lesnícke stroje a zariadenia
slovenský

Lesnícke stroje a zariadenia

Zdenko Tkáč a kol. - Technická univerzita Zvolen 2010, EAN: 9788022823029

16,40 € Detail