0
Ruční knižní vazby
český

Ruční knižní vazby

Lucie Beranová - GRADA 2020, EAN: 9788027121991

Vyzkoušejte si knihařské řemeslo v domácích podmínkách. Seznamte se s knihařským náčiním, materiály a odbornými pojmy a osvojte si základní dovednosti od jednoduchých vazeb až po složitější knihaření. Naučte se 10 základních druhů knižních vazeb a vytvořte si vlastní jedinečné knihy. „Knížka o knížkách“ je sestavená zkušenou lektorkou kurzů ruční knižní vazby. Autorka seznamuje s tradičním způsobem vázání knih, jako je zavěšení bloku do pevných desek, a to nejen u nové vazby, ale i u převazby starší publikace. Nechybí ani příklady jednodušších knihařských postupů spolu s nezvyklými japonskými vazbami, např. Asa-no-ha toji nebo Youtsume toji.

10,53 € Detail
Obzory a ruiny
český

Obzory a ruiny

Václav Hájek - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2019, EAN: 9788075710369

Na Friedrichových obrazech Mnich na mořském pobřeží a Opatství v dubovém lese vidíme dualitu horizontu a fragmentu, vzdáleného a blízkého, nekonečna a časovosti. Ke vznešenému nekonečnu se romantický divák vztahoval s nenaplnitelnou touhou, jejíž relikty představují fragmenty, ruiny, které romantici chápali jako metafory lidského zlomkovitého poznání a vnímání. Na Friedrichově malbě pohlíží faustovská postava mnicha do neprostupné temnoty a mlhy, jež zahalují výhled k horizontu. Friedrich chápe mlhu a temnotu jako otevřený prostor pro divákovu imaginaci a evokování představ vznešena. Malby Caspara Davida Friedricha reflektují a spoluvytváří romantický úzus myšlení, v němž se výrazně uplatňují pojmy a představy horizontu, fragmentu, temnoty, hieroglyfu či prázdna.

7,52 € Detail
Hry
český

Hry

Milan Uhde - Větrné mlýny 2018, EAN: 9788074433672

Tvorba Milana Uhdeho pro divadlo se klene nad téměř šest desítek let trvajícím časovým úsekem. Svazek shrnuje dva tucty her a přináší autorovo dramatické dílo v doposavad největší šíři.

52,22 € Detail
Open end
Novinka český

Open end

Miroslav Polách - Torst 2020, EAN: 9788072155958

Kniha je první rozsáhlejší monografií malíře mladší střední generace Miroslava Polácha (nar. 1980). Přes realistický výraz je Poláchova malba důsledně uměle komponovaná. Dějinně zatížený problém malířské iluze s její vazbou na tradiční ikonografický aparát autor staví do paradoxních situací a vztahů k technické imaginaci současné digitální kultury a pohyblivého obrazu. Ty modifikují formu a přetvářejí obsah. Jako by se tu před námi odehrával proces konceptualizace obrazu, jenomže způsobem ne zcela předvídatelným a často zastřeným. Publikace obsahuje vedle úvodní studie historika umění a kurátora Petra Vaňouse řadu reprodukcí naznačujících pohyb Poláchova myšlení obrazem. Jeho autorský přístup nelze z hlediska tradiční vývojové optiky dějin umění označit ani za progresivní ani za regresivní, naplňuje spíše status široce založené výrazové syntézy, která otevírá řadu otázek.

22,94 € Detail
Pred portrétom
slovenský

Pred portrétom

Ingrid Halászová - TU - Filozofická Fakulta 2019, EAN: 9788056803882

Predložená publikácia nie je v našich končinách celkom bežným pojednaním o portrétnom žánri v ranom novoveku. Jej ambíciou nie je pozerať sa na portrét cez optiku pomyselných súradníc doba dielo umelci objednávatelia. Naopak, zámer tejto knihy je skôr hĺbková analýza niekoľkých celkom bazálnych otázok týkajúcich sa samotnej povahy a podstaty portrétu ako špecifického dobového obrazového fenoménu v novovekých dejinách. Vie si čitateľ v dnešných podmienkach všeobecnej presýtenosti portrétmi a za situácie, keď na ich vytváranie celkom stačí dotknúť sa smartfónu, predstaviť, ako portrét na ľudí účinkoval v 15. storočí? Ako magicky a zároveň pragmaticky boli vlastne až do vynálezu fotografie obsahy, významy a funkcie tohto žánru? Autorka kladie za cieľ naviesť diváka na hlbšie uvažovanie o problematike portrétu v ranom novoveku skrze texty. Viac než samotné portréty-obrazy sú tu teda čitateľovi ponúkané smerodajné dobové traktáty a iné odborné i laické pojednania o portréte. Tento pôvodný portrétny diskurz je paralelne reflektovaný autorkou v rámci diskurzu súčasného, teda v kontexte aktuálnych metodologických pohľadov a konkrétnych interpretačných prístupov k danému žánru, ako je napríklad Beltingova antropológia obrazu, Freedbergove a Mitchellove úvahy o moci obrazu, Gellova téza o umelcovi ako okultnom technikovi, smerujúce konkrétne v portrétnom žánri k Marinovým a Burkeho interpretáciám vladárskych portrétov ako prostriedkov k ovládnutiu publika.

18,00 € Detail
Zahrada slov
český

Zahrada slov

Julie Černá - Filosofia 2018, EAN: 9788070075623

Zahrada slov je sborníkem sestaveným u příležitosti životního jubilea PhDr. Zuzany Silagiové, vynikající editorky a významné badatelky v oboru středolatinské lexikografie a dějin botaniky. Se slavnostním zaměřením sborníku se pojí jeho specifická struktura i tematická různorodost příspěvků. Svazek obsahuje úvodní laudatio z pera prof. Pavla Spunara, po němž následuje kompletní bibliografie doktorky Silagiové. Jádro sborníku tvoří devatenáct dosud nepublikovaných odborných příspěvků, které se věnují široké škále témat souvisejících s latinským a řeckým jazykem, literaturou a kulturou od antiky po současnost, s důrazem na recepci klasických témat v českém prostředí: od proměn chápání Afrodity v průběhu staletí nebo antických a středověkých představ o blahodárných účincích některých rostlin na zdraví zvířat, přes středověkou diplomatiku, historii a odbornou literaturu, renesanční příležitostnou poezii nebo obraz žen v barokním kazatelství až po veršované pomůcky pro žáky gymnázií na počátku 20. století. Na závěr sborníku je připojen seznam gratulantů.

14,10 € Detail
Ve stínu hellénského slunce
český

Ve stínu hellénského slunce

Jakub Čechvala, Eliška Poláčková - Filosofia 2015, EAN: 9788070074602

Sokolové v úboru antických Řeků soupeří roku 1912 s Peršany u Marathónu na letenském sletišti. Josef Svatopluk Machar, Jaroslav Vrchlický a další čeští literáti ve svých dílech nechávají harmonické, jasné a uměřené Řecko zastínit smyslný, v orgiastických symposiích se utápějící Řím. A název pro divadelní střevíc, kothurn, synekdochicky odkazuje k tragickému divadlu jako takovému či k divadelnímu umění vůbec. Když se v průběhu 19. a na počátku 20. století utvářela česká národní kultura, jedním z fenoménů, k nimž se obrozenští buditelé národa vztahovali, byla i řecko-římská antika či lépe řečeno dobově podmíněná představa o ní. Tato kniha na různých příkladech ze života tehdejší české společnosti ukazuje, že obrozenecká antika byla kulturním konstruktem sui generis, který dodnes často nepostřehnutelným, o to však zásadnějším způsobem ovlivňuje současné chápání antiky a jejího místa v české kultuře.

12,93 € Detail
Zoner Photo Studio X
český

Zoner Photo Studio X

Matěj Liška - Zoner Press 2020, EAN: 9788074134197

Aktualizované vydání příručky pro fotografy, kteří své snímky upravují v Zoner Photo Studiu X. Najdete v ní desítky aktuálních návodů, které ocení jak úplní začátečníci, tak zkušení fotografové. Na více než 170 stranách uceleně popisuje příběh fotografie od stažení do počítače přes organizaci až po úpravu a sdílení. Nechybí ani návod na práci s novinkami ZPS X pokročilými Barevnými korekcemi a ostatními zbrusu novými nástroji pro práci s barvou. Publikace je souborem samostatných tutoriálů, které čtenáře provedou každým postupem krok po kroku. Vše je ukázané na konkrétních příkladech a doplněné názornými fotografiemi. Nechybí ani praktický rejstřík, který vám usnadní orientaci v knížce, či odkazy na podrobnější návody na stránkách Milujemefotografii.cz. S touto knihou pro vás bude ovládání ZPS X hračka.

11,23 € Detail
Poučený estetický postoj
český

Poučený estetický postoj

Barbora Řebíková - Togga 2020, EAN: 9788074761706

Otázky tázající se po podstatě umění, jeho roli ve společnosti a možnosti poznání prostřednictvím uměleckých děl můžeme sledovat ve vývoji lidských kultur po staletí. Dominantním tématem této knihy je hledání vztahu umění a poznání, které je zastřešeno problematikou konceptu estetické zkušenosti. Pojem poučený estetický postoj upozorňuje na nesamozřejmost našeho přístupu k umění a nutnost naší aktivní snahy uměleckému dílu porozumět. Autorka neprezentuje historický přehled či sondu, ač na tradiční náhledy odkazuje tam, kde to přispívá k názornější a přehlednější argumentaci. Soustřeďuje se na „současnou historii“, tedy vývoj umění, kultury i teorií umění a obecné estetiky v posledních desetiletích a vzájemné ovlivňující propojení těchto oblastí.

11,99 € Detail
Elixír smiechu
slovenský

Elixír smiechu

Zuzana Bakošová - Hlavenková - Divadelny ustav - SK 2009, EAN: 9788089439034

Elixír smiechu - umelecký obraz nezabudnuteľnej umeleckej tvorby výnimočného herca Jozefa Kronera Popis: Výnimočná publikácia kolektívu renomovaných slovenských divadelných a filmových teoretikov pod editorským vedením známej teatrologičky profesorky Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej prináša plastický a bohatý obraz umeleckej tvorby Jozefa Kronera, významnej hereckej divadelnej a filmovej osobnosti. Zároveň upriamuje pozornosť na herecké majstrovstvo jeho manželky Terézie Hurbanovej-Kronerovej, dcéry Zuzany Kronerovej, jednej z najvýznamnejších súčasných slovenských herečiek a ďalšej výraznej hereckej osobnosti, herca Jána Kronera. Kniha je obohatená aj o vzácne a výstižné názory Zuzany Kronerovej a Jána Kronera, tvorcov a spolupracovníkov, čo ju robí príťažlivou a čitateľsky pútavou. Jozef Kroner patrí k nezabudnuteľným hercom pre generácie slovenských aj československých divákov už desiatky rokov. Jeho Tóno Brtko zo svetoznámeho, Oscarom ovenčeného filmu Obchod na korze je jednou z tých postáv, čo sa zapísali do svetovej kiematografie. Rovnako ako ďalšie slávne postavy, ktorými sa tento výnimočný a charizmatický herec preslávil v divadle, filme či televízii, doma aj v zahraničí. Kubo, Fidlikant na streche, Tisícročná včela, Sváko Ragan, Slovácko sa nesúdi...a mnohé ďalšie klenoty slovenskej kultúry sa stali populárnymi aj vďaka prítomnosti Jozefa Kronera, ktorý svoje ľudsky hlboké pôsobivé postavy stvárnil nenapodobiteľným spôsobom.

18,00 € Detail
Velké tajemství Raffaelovy Athénské školy
český

Velké tajemství Raffaelovy Athénské školy

Harald Falck-Ytter, Radomil Hradil - Franesa 2019, EAN: 9788088337027

Athénská škola malíře Raffaela patří k nejslavnějším a nejpůsobivějším výtvarným dílům vůbec. Tento výjev skrývá velké tajemství, které dosud unikalo odhalení. Kniha přináší poznání toho, co se na obraze skutečně odehrává, kdo jsou jednotlivé ztvárněné postavy a proč zde jsou a jak vlastně celá freska působí na pozorovatele v hloubi jeho duše. Odhalit toto skryté Raffaelovo poselství by ovšem nebylo možné bez poznání jeho dřívějších inkarnací.

17,86 € Detail
Text a divadlo
český

Text a divadlo

Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská - Nakladatelství Academia 2019, EAN: 9788020031082

Monografii uvádí rozsáhlá studie Divadlo a text jako průnik fuzzy množin, která velmi komplexně načrtává široké sémantické pole vztahu literární a divadelní komunikace. Dále je kniha rozdělena do šesti tematických oddílů: 1. Teorie současného dramatu/divadelního textu; 2. Poetiky dramatické a režijní; 3. Dobové fenomény publikování a recepce díla; 4. Intertextové vztahy v operním libretu a dramatizacích literárních textů; 5. Dramatičtí autoři; 6. Performeři a písničkáři. Struktura celé knihy pokrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních, když v úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na jednom, historicky jedinečném fenoménu.

19,98 € Detail
Fotografické obrazy cestovatelů přelomu 19. a 20. století
český

Fotografické obrazy cestovatelů přelomu 19. a 20. století

Štěpánka Borýsková - Akademie múzických umění 2019, EAN: 9788073315283

Fotografie byla od počátku využívána cestovateli jako v porovnání s do té doby rozšířenými kresbami objektivní médium k zaznamenání vzdálených objektů a míst. Už v roce jejího vynálezu (1839) zachytili francouzští cestovatelé pomocí daguerrotypie egyptskou sfingu. Mezi českými cestovateli se nová technologie ujímala pomaleji, ve druhé polovině 19. století spíše nakupovali suvenýrové fotografie jako pomůcky pro své přednášky. Prvním doloženým českým cestovatelem-fotografem v mimoevropských zemích byl až v 80. letech 19. století Enrique Stanko Vráz. Publikace přináší jeho podrobný profil a profily dalších sedmi českých cestovatelů a vědců (Alois Musil, Vojtěch Suk, Alberto Vojtěch Frič a další), kteří byli zároveň fotografy a po nichž mnohdy zůstaly bohaté sbírky fotografického materiálu. Ve druhé části knihy se autoři zaměřují na technologii restaurování a analýzu archivních cestovatelských fotografií a zařazen je také modelový příklad průzkumu fotografických sbírek, fondu díla cestovatele Jiřího Viktora Daneše.

6,06 € Detail
Od číslované opery k opernímu dramatu
český

Od číslované opery k opernímu dramatu

Miloš Schnierer - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2016, EAN: 9788074601279

Publikace se zabývá ústřední myšlenkou chápat v nynější době s výhledem do budoucnosti operní divadlo jako nejvyšší hudebnědramatický útvar, který vyžaduje vícestranný progresivní pohled na soulad práce všech uměleckých složek každého operního ústavu. Kniha je psána především jako výsledek celoživotních zkušeností autora, který od svého dospívání sleduje historický vývoj opery a s ním praktické inscenace nejen jako muzikolog a pedagog vysokých škol, ale též jako aktivní pianista ve spolupráci s řadou studentů a absolventů uměleckých škol. Není opomenut ani náležitý výběr literatury vztahující se k tématu. Knihou prostupuje snaha podat množství informací čtivou přístupnou cestou, která je si vědoma stavu vědomostí současné vysokoškolské mládeže a jejích potenciálních potřeb. Ovšem právě tak je určena širokým vrstvám obecenstva milujícího operní divadlo.

11,70 € Detail
Herec/pěvec v hudebním divadle
český

Herec/pěvec v hudebním divadle

Tomáš Studený - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2018, EAN: 9788074601620

11,70 € Detail
Technika Lestera Hortona v obrazech
anglický

Technika Lestera Hortona v obrazech

David Strnad - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2018, EAN: 9788074601606

Publikace se snaží zaplnit bílé místo mezi českojazyčnými dokumenty o popisované metodě, je podrobným obrazovým manuálem pro tanečníky a taneční pedagogy, toužícími se seznámit s technikou Lestara Hortona. Strnad volí formu kreslených siluet a v doprovodném textu tuto metodologii vysvětluje a dostatečně obhajuje její názornost a použitelnost v praxi. Veškeré české texty i popisky k obrázkům jsou souběžně překládány do angličtiny, tudíž mohou posloužit i zahraničním zájemcům o uplatnění této metody v praxi.

19,51 € Detail
Audiovizuální propaganda
český

Audiovizuální propaganda

Pavel Aujezdský - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2018, EAN: 9788074601613

Publikace se zabývá vývojem filmové a televizní propagandy v historických a politických souvislostech, které se dotýkají českých zemí. Ve dvacátém století proběhly tři globální konflikty - dvě světové války horké a jedna studená. V nich hrála stále významnější roli propaganda. Od první světové války se stal důležitým nástrojem manipulace film. Jeho fotografický naturalismus snadno přesvědčoval diváky, u nichž vyvolával dojem viděného "na vlastní oči". Ten umocňovala zvyšující se technická kvalita obrazu a nové možnosti kamery, umožňující natáčení vynalézavějších a účinnějších záběrů uprostřed bojů. Zároveň však filmový obraz ukazoval fikci, kterou často vydával za skutečnost. Filmový zvuk znamenal další umocnění manipulativního působení. Publikace rozebírá filmy animované, dokumentární i hrané, i tvorbu televizní. Zároveň poukazuje na vlivy nacistického Německa a Sovětského svazu, jejichž zájmům jejichž zájmům tuzemská propaganda sloužila.

35,91 € Detail
Šťastně v Říši
nemecký

Šťastně v Říši

Vojen Drlík - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2017, EAN: 9788074601484

Publikace představuje činnost brněnského německého divadla za protektorátu. Kniha se věnuje činnosti brněnského německého divadla v období od záběru Sudet v roce 1938 až po druhou polovinu roku 1944, kdy byl ukončen profesionální divadelní provoz v Brně v důsledku totálního nasazení. Brněnské německé divadlo se v průběhu roku 1938 dostalo do rukou nacionálně socialisticky orientované skupiny reprezentované spolkem Deutsche Theatergemeinde, který povolal do vedení divadla brněnského rodáka a zkušeného divadelního režiséra Thea A. Modese. Ten tu postupně rozvíjel svou vizi velkého poetického divadla především v inscenacích děl Friedricha Schillera a Heinricha von Kleista. Od sezóny 1942/43 jej nahradil Franz Klingenbeck, který dokázal navázat lepší vztahy jak s publikem, tak s politickou reprezentací. Umělecký program německého divadla v Brně se proměňoval způsobem odpovídajícím době. Po počátečním masivním odlivu publika se postupnou proměnou programu směrem k lehčí zábavě podařilo přivést diváky zpět do hlediště. Významný zlom v činnosti německého divadlo způsobilo uzavření českého divadla na podzim roku 1941, kdy k německé konkurenci přešla řada zaměstnanců nejen technického personálu, ale i výkonných umělců. Šlo o velkou část bývalého baletního souboru, který našel v německém divadle odpovídající uplatnění a paradoxně tak zvýšil jeho kvalitu. Důležitou součástí knihy je seznam denního repertoáru brněnských německých domů Deutsches Haus, Divadlo na Hradbách (dnešní Mahenovo divadlo) a Reduta od 24. listopadu 1938 do 31. srpna 1944, který byl zpracován na základě odborné literatury, memoárů a především dobového denního tisku (zvl. Tagesbote aus Mähren). Připojen je rovněž seznam všech pracovníků činných na německých scénách v Brně v letech 1938-1944. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem, rejstříkem děl a německým shrnutím.

12,41 € Detail
Paul Verhoeven a jeho filmy
český

Paul Verhoeven a jeho filmy (Filmoví tvůrci)

Zdeněk Hudec - Casablanca 2020, EAN: 9788087292495

9,67 € Detail
Lexikon der tribalmotive Tätowieren
nemecký

Lexikon der tribalmotive Tätowieren

Radek Fiksa - Bodyart Press 2020, EAN: 9788087525524

Tattoos haben in der menschlichen Kultur seit Tausenden von Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Dieses visuelle Lexikon ist ideal für Tätowierer, Anthropologen oder Tätowierer und deckt Tattoos aus Hunderten verschiedener Kulturen ab. Es listet Bedeutungen, Gründe für das Tragen, Übergangsriten auf und zeigt die Platzierung von Tausenden von individuellen Tattoos an. Das Buch enthält fast 650 Illustrationen, die die Symbolik dieser Tattoos aufschlüsselt und auf die Herkunft und Bedeutung von Motiven aus Tätowierungskulturen hinweist, die noch existieren und in der Geschichte verloren gegangen sind. Die Breite und Tiefe dieser Information dient dazu, den heutigen Tätowierer zu inspirieren und das Wissen über diese alten und globalen Phänomene zu erweitern.

11,94 € Detail