0

Obchodný zákonník. Komentár
slovenský

Obchodný zákonník. Komentár

Mária Patakyová, kolektiv - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2022, EAN: 9788082320186

Rozšírený kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. Patakyovej prináša v poradí prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva, vrátane novely č. 111/2022 Z. z. Čitateľom tak ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu.

149 € Detail
Príbehy zo stola 1.
slovenský

Príbehy zo stola 1.

Dan Krajčo - Daniel Krajčovič 2022, EAN: 9788057036029

To nevymyslíš! Skutočné príbehy klientov počas terapií, ktoré svojou autenticitou obohatia každého čitateľa. Úsmevné i poučné príbehy z reálneho života na odľahčenie dňa od každodenných starostí... Nechajte sa nimi uniesť...

13 € Detail
Kdo je šťastný - je i zdravý
český

Kdo je šťastný - je i zdravý

Petr Novotný - DIALOG knižní velkoobchod a nakladatelství 2022, EAN: 9788074241192

Autor pečuje o psychicky strádající a těžce nemocné, jimž se nemoc po úspěšné klasické léčbě vrátila, takže ztrácejí víru v uzdravení. Jeho klienti, především středního věku, bývají dlouhodobě stresování např. v partnerství, ve svých profesích nebo selháním při vylepšování světa, bližních i nejbližších.

11 € Detail
Z 20. století do nového tisíciletí
český

Z 20. století do nového tisíciletí

Monika Březinová, Miroslav Kunštát, Hildegard Schmoller - Masarykův ústav AV ČR 2022, EAN: 9788088304760

Další svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví přibližuje na vybraných tématech, jak se Češi a Rakušané vyrovnávali s převratným vývojem posledních desetiletí. I když ještě v 80.

14 € Detail
Čo sa vám stalo?
slovenský

Čo sa vám stalo?

Bruce D. Perry, Oprah Winfrey - Eastone Books 2022, EAN: 9788081094330

Opýtali ste sa niekedy samých seba: Prečo som to urobil? Alebo: Prečo jednoducho nedokážem ovládnuť svoje správanie? Možno ste sa zamysleli nad niekým iným: Čo to je s ním? Prečo je taký?

15,29 € Detail
Roman Kaliský - Cesta búrnym storočím
slovenský

Roman Kaliský - Cesta búrnym storočím

Jozef Leikert, Mária Macková - Vydavateľstvo Luna 2022, EAN: 9788097293567

Na základe množstva archívnych dokumentov, autentických výpovední a spomienok pamätníkov autori spracovali osud novinára a spisovateľa Romana Kaliského na pozadí turbulentných udalostí minulého storočia. Roman Kaliský dlhé roky pracoval v novinách, vo filme, v televízii, odkiaľ ho začiatkom normalizácie vyhodili a dvadsať rokov bol robotníkom.

22,27 € Detail
Vidiecke Šľachtické sídla v Hontianskej stolici
slovenský

Vidiecke Šľachtické sídla v Hontianskej stolici

Tomáš Janura, Zuzana Zvarová - Spoločnosť Kolomana Sokola 2021, EAN: 9788089756179

Publikácia predstavuje šiesty diel série, ktorej ambíciou je postupne spracovať kaštiele a kúrie na celom území Slovenska. V každej knihe nájde čitateľ nielen pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, ktoré do neho neboli zaradené. Predchádzajúce diely sa zaoberali Liptovskou, Oravskou, Spišskou, Turčianskou a Zvolenskou stolicou.

27 € Detail
Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny
slovenský

Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny

Stanislav Mičev - Múzeum Slovenského Národného Povstania 2022, EAN: 9788089514946

Zborník Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny predstavuje najnovšie štúdie 23 slovenských a zahraničných historikov k téme rokov 1944-1945. Autori obsiahli široké spektrum pohľadov na dejinné udalosti tohto turbulentného obdobia, od veľkých bitiek po osudy jedného človeka v danom období.

18 € Detail
Slovenské národné povstanie - medzi minulosťou a odkazom pre dnešok
slovenský

Slovenské národné povstanie - medzi minulosťou a odkazom pre dnešok

Marek Syrný - Múzeum Slovenského Národného Povstania 2021, EAN: 9788089514922

Slovenské národné povstanie nepotrebuje obhajobu. Ide nesporne o najvýznamnejšiu historickú udalosť slovenských dejín, ktorá sa v historickom kontexte dávno obhájila sama. Ani náhodou to nie je čierny deň slovenskej histórie.

9,52 € Detail
Slovensko a Európa v roku 1940
slovenský

Slovensko a Európa v roku 1940

Marek Syrný - Múzeum Slovenského Národného Povstania 2021, EAN: 9788089514939

Kolektívne dielo 15 slovenských, českých a poľských historikov prináša erudovaný pohľad na významné problémy, udalosti a procesy formujúce vojenský, politický a hospodársko-spoločenský vývoj v druhom vojnovom roku 1940.

15,02 € Detail
Kam aj kráľ chodí pešo
slovenský

Kam aj kráľ chodí pešo

Daniel Furrer - mamaš 2022, EAN: 9788082680044

Kde strávime v priemere viac ako rok života?

13,41 € Detail
Liptovský Hrádok - prechádzky dejinami / Walking through the History
anglický

Liptovský Hrádok - prechádzky dejinami / Walking through the History

Iveta Zuskinová - Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny O.Z. 2019, EAN: 9788097340902

Mesto Liptovský Hrádok má bohaté dejiny spojené nielen s históriou hradu a jeho panstva. Hrádok bol od roku 1731 komorským mestečkom a sídlom komorského prefekta. Úrad sa venoval rozvoju obchodu so soľou, drevárstvu, piliarstvu a aj baníctvu a hutníctvu. V mestečku žili viaceré významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj.

35 € Detail
Liptov - Dom a život v ňom / House and Living
anglický

Liptov - Dom a život v ňom / House and Living

Iveta Zuskinová - Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny O.Z. 2022, EAN: 9788097340919

Je to piaty diel monografických publikácií s tematikou ľudovej kultúry regiónu Liptov. Je venovaná problematike ľudového staviteľstva a architektúry. Okrem charakteristiky drevených stavieb sa venuje aj murovaným domom, ktoré sú jedinečným dokumentom majstrovstva liptovských murárov. V knihe je prezentovaný aj spôsob bývania a života veľkých rodín v minulosti.

39,60 € Detail
Liptov - rodinné a kalendárne obyčaje /  Family and Seasonal Customs
anglický

Liptov - rodinné a kalendárne obyčaje / Family and Seasonal Customs

Iveta Zuskinová - Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny O.Z. 2021, EAN: 9788097187484

Kniha podáva obraz tradičného rodinného života v Liptove v období na prelome 19. a 20. storočia. spojeného s najvýznamnejšími udalosťami v života človeka - narodením, svadbou a smrťou. Okrem opisov týchto rodinných obyčajov je v monografii opísané kalendárne zvykoslovie počas celého ročného cyklu -od jari až do konca zimy.

39,60 € Detail
Liptov - ľudové umenie FOLK Art / Art and Craft in a Living Tradition
anglický

Liptov - ľudové umenie FOLK Art / Art and Craft in a Living Tradition

Iveta Zuskinová - Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny O.Z. 2019, EAN: 9788097187446

To čo sa v súčasnosti nazýva ľudovým umením, bolo v minulosti súčasťou každodenného života človeka. Ľudový výrobca pracoval s praktickým cieľom a jeho výrobky charakterizoval dokonalý súlad materiálu a techniky, funkcie a výzdoby. Každá vec ktorú zhotovil, musela byť taká, aby slúžila a aj ukázala, spájala sa v nej krása materiálu, výzdoby a účelnosti.

36 € Detail
Univerzitný profesor Andrej Getlík - nestor slovenskej pediatrie
slovenský

Univerzitný profesor Andrej Getlík - nestor slovenskej pediatrie

Tibor Šagát - HERBA, spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788082290144

Kniha o nestorovi slovenskej pediatrie - historické súvislosti 1 Brdlíkova škola detského lekárstva Starostlivosť o deti pred rokom 1918 Prvá detská nemocnica v Bratislave Brdlíkova misia dobrej vôle Žiaci profesora Brdlíka Prof. MUDr. Jozef Švejcar Ďalší žiaci prof.

15,79 € Detail
Liptov - Ovčiarstvo v Liptove / Shep Breeding in Liptov
anglický

Liptov - Ovčiarstvo v Liptove / Shep Breeding in Liptov

Iveta Zuskinová - Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny O.Z. 2019, EAN: 9788097187460

Pastierska kultúra a tradičné formy chovu oviec v minulosti významne ovplyvnili pôvodnú roľnícku kultúru Liptova. Kniha prináša pútavé rozprávanie o salašnom hospodárení a pasení oviec na vysokohorských a hôľnych pasienkoch. Pri čitateľov budú zaujímavé skutočné príbehy bačov a valachov, ich osobné spomienky a zážitky.

36 € Detail
Ovčiari na Slovensku / Shepherds in Slovakia
anglický

Ovčiari na Slovensku / Shepherds in Slovakia

Iveta Zuskinová - Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny O.Z. 2020, EAN: 9788097187477

Reprezentačná monografia ovčiarstva na Slovensku za obdobie viac ako storočie, od poslednej tretiny 19. storočia až do začiatku 21.storočia. Hlavná pozornosť je venovaná profesionálnym ovčiarom - bačom a valachom.

39,60 € Detail
Svetové dejiny štátu a práva
slovenský

Svetové dejiny štátu a práva

Peter Vyšný, Ján Puchovský, Ivana Šošková - TU - právnická fakulta 2013, EAN: 9788080827335

Svetové alebo všeobecné dejiny štátu a práva sú v procese právnického vzdelávania jedným z propedeutických, t. j. do štúdia práva uvádzajúcich kurzov. Popritom ide aj o vedeckú disciplínu, spočívajúcu na (prípadne porovnávacom) výskume dejín štátu a práva vybraných, resp. významných európskych, ale aj mimoeurópskych krajín.

11,90 € Detail
Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia
český

Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia

Jiří Kameník, Lubomír Mlčoch, Martin Potůček - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024651002

Fakulta sociálních věd UK ustavila v roce 1995 Cenu Josefa Vavrouška, Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. O cenu se do roku 2021 ucházelo 407 autorů studentských prací. Publikace přináší nejen dokumentaci prací a jejich ocenění, ale také zamyšlení nad vědními disciplínami, do jejichž rámce náležejí.

8 € Detail