0
Lex Korona 2020 - Aktualizácia III/3
slovenský

Lex Korona 2020 - Aktualizácia III/3

Poradca - Poradca s.r.o. 2020, EAN: PO549

Zákonník práce Služby zamestnanosti Zákon o BOZP Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Starobné dôchodkové sporenie Doplnkové dôchodkové sporenie Sociálne služby

6,30 € Detail
Nezávislost soudní moci
český

Nezávislost soudní moci (Teoretik)

Vojtěch Šimíček - LEGES 2020, EAN: 9788075024367

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ale také o způsobech, jakými bývají tyto záruky v různých zemích prolamovány. Se znalostí těchto skutečností je možné nezávislost justice daleko lépe a účinněji hájit a chránit. Navýsost důležité je však zejména to, aby se samotní soudci při výkonu své funkce i ve svém osobním životě chovali tak, aby si plně zasloužili důvěru veřejnosti a institucionální nezávislost.

11,58 € Detail
Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)
slovenský

Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)

Miroslava Novodomcová; Michal Cenkner; Nikolas Sabján - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102090

Publikácia sa venuje pomerne komplexnému pojmu „ageizmus“ a problematike vekovej diskriminácie, ktoré sa stávajú stále aktuálnejšími v európskom, ale aj v slovenskom právnom diskurze. Aktuálnosť predmetnej témy nie je v žiadnom prípade náhodná, naopak, tento trend je „prirodzenou“ reakciou na starnutie populácie a možný rast prípadov diskriminácie z dôvodu veku. Autori sa v publikácii okrem pozitívno-právnej analýzy zamerali aj na vzťah ageizmu a vekovej diskriminácie, ktorý sa často ignoruje.

7,74 € Detail
Pasce moci
slovenský

Pasce moci

Vladimír Labáth - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102052

Moc. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Publikácia „Pasce moci“ prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človeka a súčasť každej interakcie medzi ľuďmi. Autor nestranne podáva informácie o všeobecných charakteristikách moci na úrovni osobnej, interpersonálnej, skupinovej a systémovej, ako aj o širších aspektoch a dôsledkoch jej uplatnenia. Hoci na viacerých miestach publikácie upozorňuje, že moc má pozitívnu i negatívnu podobu, väčšiu pozornosť venuje jej deštruktívnej rovine a nástrahám. Originálny prístup k spracovaniu témy moci umocňuje skutočnosť, že autor čitateľovi svoj názor nevnucuje, vyhýba sa striktným hodnoteniam, tvrdeniam či nekritickému zovšeobecňovaniu, čím poskytuje čitateľovi priestor na vlastné úvahy. Publikácia je určená pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o rôznych odtieňoch moci a jej nástrahách. Moc je totiž príťažlivá a vzrušujúca, a každý z nás sa o ňu v rôznej miere a rôznym spôsobom usiluje.

8,79 € Detail
Management kvality a rizik psychiatrické péče
český

Management kvality a rizik psychiatrické péče

Adam Žaludek - GRADA 2020, EAN: 9788027122752

Kniha je v České republice unikátní svou tematikou. I přes stupňující se zájem vlády a Ministerstva zdravotnictví o kvalitu zdravotních služeb podobná monografie na našem trhu neexistuje. V současné době probíhá reforma psychiatrické péče a ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Odborná veřejnost vynakládá značné úsilí na destigmatizaci psychiatrie. Do středu zájmu se dostává též zásadní otázka kvality a bezpečí v této oblasti. Přitom psychiatrická péče zažívá mnohá příkoří a nepochopení ze strany široké veřejnosti i odborníků. Má velmi nejistý legislativní rámec a je značně podfinancována. A to i přesto, že spotřeba neuropsychofarmak vykazuje stoupající trend a lůžkové i ambulantní kapacity jsou naplněny. Nárůst počtu konzumentů péče s sebou přináší i zátěž ve formě žalob, kdy často jedinou oporou, která zdravotníkům zůstává, je řádně vedená dokumentace. Management rizik a sledování kvality zdravotní péče je důležitou součástí péče o psychiatrické pacienty. Stejně jako management nežádoucích událostí ve zdravotnictví je v současné době toto téma více než aktuální. S probíhající reformou psychiatrické péče souvisí právě otázka kvality a bezpečí v této oblasti.

18,25 € Detail
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
slovenský

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní (Teoretik)

Lukáš Cisko - LEGES 2020, EAN: 9788075024299

Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov obchodnoprávnych subjektov. Po obsahovej stránke publikácia skúma a interpretuje vybrané teoretické práce a legislatívne a aplikačné východiská zvoleného právneho inštitútu a zasadzuje ich do širších súvislostí, osobitne pritom akcentuje právo Európskej únie vo väzbe na trendy europeizácie súkromného (obchodného) práva. Poznatky sú predkladané so zreteľom na súčasný proces rekodifikácie tohoto právneho odvetvia v Slovenskej republike. Tematicky sa monografia zameriava predovšetkým na objasnenie otázok súvisiacich s vadným plnením pri zmluvných záväzkoch, pri ktorom nedošlo k zániku primárneho záväzku na riadne a včasné plnenie. Dlžník sa dostáva do omeškania a originárny obchodnoprávny (záväzkový) vzťah sa vo svojom obsahu transformuje do novej dimenzie, ktorej podstatou je zodpovednosť za vady plnenia, pričom rámec základného záväzku zostáva quasi zachovaný. Spracovanie problematiky následkov vád plnenia má význam v prvom rade pre veriteľa, nakoľko mu poskytuje priestor na ochranu jeho oprávnených záujmov voči dlžníkovi. Cieľom publikácie je byť zdrojom užitočných informácií, podnetov a úvah de lege ferenda na ďalšiu odbornú diskusiu. Môže byť užitočnou pomôckou pre študentov a pedagógov právnických fakúlt, ale aj širokú škálu odborníkov a osoby aplikujúce inštitút v praxi.

11,17 € Detail
Podnikání a koronavirus
český

Podnikání a koronavirus

Petr Taranda; Václav Benda; Ivan Macháček - Poradce 2020, EAN: 9788073654429

" V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. " Tímto rozhodnutím daňovému subjektu na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští. " Stejně tak dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. " Dále se ministryně financí rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma daně z příjmů ze závislé činnosti odváděné plátcem, a s pozdní úhradou této daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. 7. 2020. " Plátcům DPH bude z důvodu předmětné mimořádné události prominuta též pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (první pokuta za nepodání kontrolního hlášení v daném roce dle § 101j zákona o dani z přidané hodnoty nevzniká). " Dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání. Titul obsahuje: 1. Daně 1.1 Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem 1.2 Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí 1.3 Daňové úlevy poplatníků daně z příjmů a daňové řešení práce z domova 2. Pracovní právo, mzdy Pracovněprávní nároky v období koronaviru 3. Vzory smluv k ZP 4. Zdravotní pojištění Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění 5. Školství Zákon o maturitách ve školním roce 2019/ 2020 6. Zájezdy, veřejné akce, plnění smluv 6.1 Dopady pandemie koronaviru na zájezdy, veřejné akce a plnění smluv 6.2 Vzory smluv 7. Finanční zpravodaj č. 4/2020 8. Finanční zpravodaj č. 5/2020 9. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 10. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 11. Zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

10,34 € Detail
Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále 6/2020
český

Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále 6/2020

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Olga Bičáková - Poradce 2020, EAN: 9771801993105

Šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, je aktuálním tématem a dotýká se rovněž pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají v této souvislosti své povinnosti. Zaměstnavatel má také vícero povinností, aby zamezil šíření nákazy mezi zaměstnanci. Obecné podmínky vzniku nároku na dávky a jejich výplatu jsou upraveny v zákoně o nemocenském pojištění. Obecnou podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění, platnou pro všech šest dávek (nemocenské peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) je účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v tom dnu, v němž vznikla sociální událost. Jaké možnosti dává zaměstnancům v době pandemie zákon o nemocenském pojištění? Jedná se o dávky nemocenské v době pracovní neschopnosti a karantény a dále zejména o ošetřovné. Poskytování zaměstnaneckých benefitů zaměstnancům je součástí motivace zaměstnanců a vede k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli. V návaznosti na důsledky šíření koronaviru SARS CoV-2 v ČR jsme se zaměřili na tři zaměstnanecké benefity: práce z domova, poskytnutí zápůjček zaměstnancům, poskytnutí sociálních výpomocí zaměstnancům.

7,55 € Detail
Daně Účetnictví Vzory a případy 5-6/2020
český

Daně Účetnictví Vzory a případy 5-6/2020

- Poradce 2020, EAN: 9771213927088

Účetní a daňové odpisy majetku - metody a formy Podmínkou pro zařazení pořizovaného majetku do kategorie Dlouhodobého hmotného majetku je jeho způsobilost k užívání. Způsobilostí k užívání se zde rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně to platí pro technické zhodnocení. Podmínkou pro zařazení pořizovaného majetku do kategorie Dlouhodobého nehmotného majetku je jeho způsobilost k užívání, čímž se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně to platí pro technické zhodnocení. V příspěvku se zabýváme problematikou účetních a daňových odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy? Jaký je dopad tohoto rozdílu na základ daně? Vedení účetnictví pro podnikatele Obsahem příspěvku je vysvětlit (pro ty, kdo se účetnictví učí) či zopakovat (pro ty, kdo o účetnictví již něco vědí) základní principy vedení účetnictví, a to (pokud možno) jednoduchou a srozumitelnou formou. Samozřejmě není možné na tak malém prostoru naučit celou problematiku účetnictví (poznámka autora: … a všechny jeho záludnosti a vazby na všechny zákonné normy, které jsou s tím spojeny - i dnes po mnohaleté praxi se stále učím i já a s pokorou uznávám, že se všechno stejně nikdy nenaučím), ale vysvětlení postupu a metody, jak postupovat při řešení konkrétní účetní operace, aby člověk dokázal odvodit způsob zaúčtování, na tak krátkém prostoru tohoto článku lze. Je třeba ale důrazně upozornit, že je to pouhý první krůček ke zvládnutí tak náročné profese. A těch kroků musí být ještě mnoho, než se někdo může označit jako účetní! Švarcsystém - nelegální zaměstnávání Nelegální zaměstnávání, tedy tzv. práce na černo, je fenoménem poškozujícím ekonomiku nejen v ČR, ale i ostatních členských státech EU. Oblastí nejvíce zasaženou nelegální prací je stavebnictví. Zdroje pro financování nelegálního zaměstnávání jsou pak např. v oblasti pohostinství, kde je stále velký pohyb hotových peněz. Díky tomu vzniká velký prostor pro machinace, které zaměstnavatelům umožňují ušetřit na odvodech a vyplácet zaměstnanci hotové peníze bez toho, aby byly odvedeny zákonem stanovené dávky. Pokud ale není ze mzdy zaměstnanců odváděno zdravotní a sociální pojištění, nebo je odváděno v nejnižší možné částce a část mzdy je vyplácena tzv. "stranou" hotově, pak v případě nemoci klesá nárok takto zneužitého zaměstnance na výplatu dávek a v budoucnu to má vliv samozřejmě i na výplatu důchodu.

11,14 € Detail
Poradce 11 Stavební zákon
český

Poradce 11 Stavební zákon

Jiří Plos - Poradce 2020, EAN: 9771211243111

Stavební zákon byl přijat 14. března 2006 jako zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2007, přičemž od té doby prošel několika novelizacemi. Poslední novelou je nyní novela č. 47/2020 Sb. Rozsáhlejší a podstatnější novelizaci představuje v souladu se současnými tendencemi digitalizace výkonu veřejné správy, zejména s nakládáním soubory dat a jejich standardizací tak, aby byly zpřístupněny nejširšímu okruhu uživatelů. Novelou zákona o zeměměřictví a stavebního zákona byl v roce 2020 rozšířen předmět právní úpravy též o vytvoření a správu národního geoportálu.

6,35 € Detail
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 6/2020
český

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 6/2020

Václav Benda; Jiří Plos; Martin Děrgel - Poradce 2020, EAN: 9771214522107

Novelou zákona o zeměměřictví a stavebního zákona byl v roce 2020 rozšířen předmět právní úpravy též o vytvoření a správu národního geoportálu územního plánování. Do procesu plánování území (i navrhování a projektování staveb) vstupují stále razantněji nové digitální, resp. elektronické (informační) technologie. V případě územního plánování se jedná především o zřízení národního geoportálu územního plánování, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Základní myšlenka geoportálu jakožto efektivního rozhraní k redistribuci a sdílení dat a metadat je nepochybně smysluplná... Pokud daňový subjekt potřebuje řešit úroky z prodlení týkající se jiné daně než je daň z příjmů, nebo pokutu za nepodané kontrolní hlášení jinou než 1 000 Kč, a tyto případy mají souvislost s epidemií koronaviru, postupuje podle pokynu GFŘ D-44. Žádosti podané do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správních poplatků. Daňovým subjektům je prominut úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019. A dále platí, že všem daňovým subjektům je prominut správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. Jinak podání této žádosti standardně podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč... Při uplatňování DPH při poskytování ubytovacích a stravovacích služeb je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona o DPH, a to v návaznosti na směrnicí o DPH a příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Na ubytovací a stravovací služby se již od 1. 12. 2016 vztahuje elektronická evidence tržeb podle zákona o evidenci tržeb. V této souvislosti byla novelou zákona o DPH také s účinností od 1. 12. 2016 snížena sazby daně u stravovacích služeb z dřívějších 21 % na 15 %. Další snížení sazby daně u stravovacích služeb a podávání nápojů na 10 % bylo provedeno novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 256/2019 Sb., a to v souvislosti s novelizací zákona o evidenci tržeb s účinností od 1. 5. 2020. V článku jsou s využitím příkladů nejprve vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u ubytovacích služeb a návazně aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u stravovacích služeb, včetně změn sazeb daně u stravovacích služeb a podávání nápojů od 1. 5. 2020… Prodej knih, novin, časopisů a dalších publikací v tištěné podobě nebo ve formě zvukového záznamu jejich obsahu na hmotném nosiči z hlediska uplatňování DPH chápán obecně jako dodání zboží. Jsou-li knihy, noviny, časopisy a další publikace poskytovány zákazníkům v elektronické podobě, jedná se pro účely DPH o poskytnutí služby. Při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona o DPH. Novelou zákona o DPH s účinností od 1. 5. 2020 byla provedena úprava sazeb daně, kterou došlo prakticky k rozšíření okruhu knih, novin, časopisů a dalších publikací, u kterých se uplatňuje od tohoto data druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Tato možnost uplatnění snížené sazby daně vyplývá ze směrnice o DPH. V článku jsou vysvětlena základní pravidla pro uplatňování daně při poskytnutí knih novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby…

8,75 € Detail
Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
český

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců (Teoretik)

Pavel Vrcha - LEGES 2020, EAN: 9788075024329

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho vyhoření. Dále jaká lze z pohledu Ministerstva spravedlnosti, soudního managementu a zejména soudců samotných přijmout opatření k minimalizaci stresogenních faktorů při soudcovské činnosti a k zamezení vzniku syndromu vyhoření, a jak může sám soudce zvládat při výkonu své náročné funkce negativní stres a vyhnout se vyhoření. A konečně zda, a případně do jaké míry může mít naopak pozitivní stres vliv na zkvalitnění soudcovské činnosti, a jaká je v tomto směru úloha soudních funkcionářů a soudců (vedoucích své minitýmy). Autor, soudce Nejvyššího soudu České republiky, se na tyto otázky (s odkazem na odborné závěry psychologů a psychiatrů) pokouší najít v knize odpověď. Nevyhýbá se ani kritickým pohledům do justice a pro osvětlení sledované materie předkládá konkrétní případy z justičního prostředí. Autorská odměna je věnována NADACI DOBRÝ ANDĚL; proto každý, kdo zakoupí tuto knihu, zčásti podpoří smysluplný projekt NADACE DOBRÝ ANDĚL, která finančně pomáhá rodinám s dětmi, jež nemoc přivedla do finanční tísně.

14,48 € Detail
Videoconferencing in University Language Education
český

Videoconferencing in University Language Education

Libor Štěpánek - muni PRESS 2017, EAN: 9788021090033

Název v češtině: Videokonference v prostředí vysokoškolského jazykového vzdělávání. Publikace Videoconferencing in University Language Education (Videokonference v prostředí vysokoškolského jazykového vzdělávání) se zaměřuje na sdílení osvědčených postupů a inovativních myšlenek, které jsou úspěšně uplatňovány v oblasti videokonferencí při výuce jazyků v kontextu vysokoškolského vzdělávání. Kniha přináší teorie a výsledky výzkumů, nabízí praktické nápady a metody a současně čtenářům vysvětluje, jakým způsobem mohou aplikovat nové přístupy ve svém vlastním kontextu. Cílem publikace, jež mimo jiné poskytuje přehled o dopadech užití videokonferencí na studenty a procesy učení, je pomáhat vyučujícím jazyků, školitelům i akademikům rozvíjet vlastní dovednosti v oblasti vzdělávání a povzbudit je k reflektování a diskusi o vlastních výukových postupech.

39,15 € Detail
Budoucnost organizací
český

Budoucnost organizací

Frederic Laloux - PEOPLECOMM 2015, EAN: 9788087917688

Kniha, která od podlahy mění to, jak nahlížíme na organizaci firem (ziskových, neziskových, státních). Přímo tak navazuje na Podivína a Svobodu v práci a dokonale doplňuje Na čem dnes záleží a Zodpovědnou firmu. Svým naturelem se velmi podobá Domácnosti bez odpadu. I kolem této knihy vznikají ve světě fanouškovské kluby a spontánně organizovaná setkání firemních lídrů. Frederic Laloux přednáší ve vyprodaných sálech a jeho přednášky na videích mají 10 tisíc + či dokonce 100 tisíc + shlédnutí (např. zde). Rostoucí počet firem mění na základě doporučení knihy svou strukturu - např. Buffer. Kniha je totiž prvním podrobným manuálem na to, jak vybudovat organizaci, která je v souladu se stavem vědomí současného člověka. Organizaci, která místo na hierarchii, cukru, biči a manažerské kontrole staví na sdíleném smyslu, hodnotách, vnitřní motivaci a sebeřízení. Knihu si můžete pořídit i v cenově zvýhodněných balíčcích "Nová firma" nebo "Nový management".

17,00 € Detail
Orchidey a púpavy
slovenský

Orchidey a púpavy

W. Thomas Boyce, MD - Citadella 2019, EAN: 9788081821530

Dôležitú úlohu zohráva expozícia prostredia v ranom detstve, a to najmä v prípade nepriaznivých vplyvov a hrozieb alebo naopak s rodinnou podporou a príjemným prostredím. Vo výskumoch sa potvrdilo, že gény a prostredie sa spoločne podieľajú na vzniku orchideí a púpav, a to aditívne aj interaktívne. Donedávna sme však nevedeli, ako táto interakcia medzi génmi a prostredím prebieha. Nová vedná disciplína, epigenetika, vniesla do tejto záhadnej oblasti prvé lúče svetla. Zaoberá sa tým, ako môžu environmentálne expozície modifikovať expresiu génu, ale bez zmeny sekvencie DNA samotného génu. Názov epigenóm vznikol pridaním gréckeho prefixu - epi, vo významne nad alebo mimo a naznačuje tak, že epigenóm doslova zvonku dolieha na genóm a kontroluje expresiu alebo umlčanie DNA.

15,90 € Detail
Kritická ročenka 2019
slovenský

Kritická ročenka 2019

Vladimír Barborík, Viliam Nádaskay - Literárne informačné centrum 2019, EAN: 9788081191312

Vypovedá o aktuálnej literatúre a jej reflexii, je teda aj príspevkom do diskusie o tom, či vlastne niečo také ako kritika a kritická literárna scéna ešte u nás vôbec existuje. Zároveň slúži ako praktický výberový sprievodca najnovšou súčasnou poéziou a prózou. Publikácia obsahuje aj štúdie o básnických (Viliam Nádaskay) a prozaických (Vladimír Barborík) knihách uplynulého roka.

6,00 € Detail
Nenávisť
slovenský

Nenávisť

Nikolaj Starikov - Torden, s.r.o. 2019, EAN: 9788089953622

V knihe Nenávisť Nikolaj Starikov podrobil analýze otázky svetovej politiky z nového uhla pohľadu. Opisuje známe fakty, ktoré by mnohí najradšej zamlčali. Každá z deviatich hláv knihy obsahuje odpovede na kľúčové otázky svetovej politiky.

16,00 € Detail
Stala sa Maďarom krivda?
slovenský

Stala sa Maďarom krivda?

Edita Tarabčáková - Eko-konzult 2020, EAN: 9788080792909

Tohto roku si pripomíname 100. výročie vzniku tzv. Trianonskej zmluvy. Žiaľ, na Slovensku žije len málo ľudí, ktorí vedia, že táto zmluva je pre občanov tejto republiky, tohto národa historicky najdôležitejší dokument, bez ktorého by nemohol existovať ani náš dnešný štát. Je nesmierne smutné a súčasne zahanbujúce, že si to obyvatelia Slovenska neuvedomujú. Z tejto nevedomosti nemožno viniť študentov, lebo im to v škole nepovedali. Žiaľ, ani ich rodičov, lebo ani tí to nevedia, ani im to nik nepovedal. Je to zásadná chyba školstva, ale aj médií a našich politikov. Na druhej strane, neexistuje Maďar, nech už žije kdekoľvek na svete, ktorý by nevedel, čo Trianon znamená. Každý rok si celé Maďarsko smútočne a oficiálne pripomína výročie podpísania tejto zmluvy. Maďari sústavne už 100 rokov vykrikujú ako im bolo ublížené, ako boli okradnutí, ako strašne trpia. Je to pravda alebo len úmyselne živená a šírená lož? Ako to v skutočnosti bolo? Čo viedlo k tzv. národnej tragédii Maďarov a rozpadu Uhorska? Boli to šialení a nezodpovední maďarskí politici a krutý národnostný útlak Slovákov. Aké to malo dopady pre nás? Prečo sa s tým Maďari stále nevyrovnali a požadujú revízie hraníc? Čo to pre nás znamenalo a znamená. Hutne a zrozumiteľne podané množstvo historických faktov a argumentov.

7,65 € Detail
DUPP 5-6/2020 Zmeny zákona o DPH v roku 2020
slovenský

DUPP 5-6/2020 Zmeny zákona o DPH v roku 2020

- PORADCA PODNIKATEĽA 2019, EAN: 8584113063449

Spojené 5-6 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriavajú na dôležitú tému zmeny zákona o DPH v roku 2020. Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom a ich atribútov. Prinášame samozrejme i ďalšie témy - zmeny pri určení základu dane podľa § 22 zákona o DPH, novela daňového poriadku (rok 2020 2021), pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov, dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS). Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu. OBSAH TÉMA MESIACA Zmeny zákona o DPH v roku 2020 (Ing. Jaroslava Betáková) Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy, ďalejurčení miesta dodania tovaru s prepravou a tiež nastala účinnosť oslobodenia od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov. DANE A ÚČTOVNÍCTVO Zmeny pri určení základu dane podľa § 22 zákona o DPH (Ing. Anna Jurišová) Zákon o DPH osobitne definuje základ dane pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a osobitne základ dane pri dovoze tovaru.Od roku 2019 a aj 2020 sa zmeny v tejto oblasti týkajú predovšetkýmurčenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, kedy sa základ dane určí v súlade s § 22 ods. 5 a tovaru, pri obstaraní ktorého nebola odpočítaná daň. Novela daňového poriadku (rok 2020 2021) (Ing. Vladimír Pastierik) Národná rada SR schválila zákon č. 369/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe danís postupnou účinnosťou od 1. januára 2020 a 2021. Ďalej uvádzame vybrané témy novely. Pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov (Ing. Vladimír Pastierik) NR SR schválila zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia s účinnosťou od 1. júla 2019. Ide o nový zákon, ktorý upravuje pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporovmedzi Slovenskou republikou ainým členským štátom EÚ alebo zmluvným štátom podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Zákon preberá Smernicu Rady EÚ 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS) (Ing. Vladimír Pastierik) Slovenská republika podpísala Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami, s platnosťou od januára 2019. Dohovor mení a dopĺňa niektoré dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a je známy pod skratkou BEPS (base erosion and profit shifting). K dohovoru bol vydaný výkladový prostriedok, do ktorého je možné nahliadnuť na Ministerstve financií SR. Hybridné nesúlady (Ing. Michaela Vidová) Narúšanie základu dane z príjmov právnických osôb bolo jednou z hlavných problematických oblastí, ktorými sa v posledných rokoch zaoberali tak štáty OECD, ako aj členské štáty Európskej únie. Zákonom č. 301/2019 Z. sa do ZDP doplnilo ustanovenie § 17i, ktorým došlo k implementácii opatrení zo Smernice Rady (EÚ) 2017/952, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Ide o tzv. smernicu ATAD2. PRÁVNE PREDPISY Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty (Ing. Jaroslava Betáková) Zavádzajú sa spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom v reťazových transakciách, tiež sa stane účinným oslobodenie od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov, ktoré bolo doplnené. Umožní sa tak obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách.

23,43 € Detail
Spisovatelé království českého. Díl II.: CD
anglický

Spisovatelé království českého. Díl II.: CD

Johann Peter Cerroni - Filosofia 2019, EAN: 9788070075142

Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (17531826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených svazků, zařadil Cerroni všechny jemu známé vzdělance Českého království. Protože doufal v přijetí díla i mimo jazykově české či německé oblasti, zvolil jako jazyk své práce latinu. Ačkoli byl Cerroni za svého života ve světě učenců respektován a svými kolegy nabádán, aby výsledky své historické práce publikoval, k jejich vydání nakonec nedošlo. Na zpracování hesel se podílejí latinisté, germanisté, bohemisté a hebraista, kteří edici opatřili textově-kritickým aparátem a výkladovými poznámkami a přeložili latinské biogramy učenců do češtiny.

15,04 € Detail