0

Knihy

Kategórie

Korpusové přístupy k české diglosii
český

Korpusové přístupy k české diglosii

Michal Škrabal, Zuzana Laubeová, Barbora Štěpánková - Nakladatelství Lidové noviny 2024, EAN: 9788074229442

Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané NLN a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus.

10 € Detail
Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka
slovenský

Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Jaroslava Rusinková - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420389

Publikácia je lingvistickým príspevkom do širokej interdisciplinárnej diskusie o diskriminácii. Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka znamená používanie jazyka ako nástroja a prostriedku diskriminácie, ale aj jeho zneužívanie ako diskriminačného dôvodu. Základnou otázkou výskumu bolo, ako sa jazyk, resp.

15,20 € Detail
Lyrická poezie
český

Lyrická poezie

Mutlu Konuk Blasingová - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024655734

Americká badatelka tureckého původu Mutlu Konuk Blasingová se zabývá povahou lyrického subjektu a jeho vztahem k básnickému jazyku. Zdánlivě soukromé, individuální vědomí vyjádřené v básni je podle ní jen virtuální entitou.

20 € Detail
Šepot života
Novinka slovenský

Šepot života

Škotka Marian - Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 2024, EAN: 9788082022318

Marian Škotka vo svojom knižnom debute Šepot života ponúka deväť poviedok o zložitých medziľudských vzťahoch v modernom svete. Deväť osudov ovplyvnených ľudským egom, vášňami, slabosťami, láskou, ale aj náhodou. Pútavo napísané príbehy sú akoby vystrihnuté zo života, možno sa odohrávajú aj pred našimi očami, len ich vnímame z úplne iného uhla.

13,41 € Detail
Milujem...z iného sveta/ Volim...sa drugog sveta
srbský

Milujem...z iného sveta/ Volim...sa drugog sveta

Pearl Tabita - R.G.T.PRESS, s.r.o. 2024, EAN: 9788089127252

11,90 € Detail
Translating Milton into the Slavic World
anglický

Translating Milton into the Slavic World

Marián Andričík, Taras Shmiher - Modrý Peter 2024, EAN: 9788082450395

Kniha Translating Milton into the Slavic World je súborom štúdií literárneho vedca a prekladateľa Mariána Andričíka z UPJŠ v Košiciach a Tarasa Shmihera z Národnej univerzity I. Franka vo Ľvove, ktorý je doplnený o rozhovor týkajúci sa prekladania umeleckej literatúry.

8,10 € Detail
Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989
slovenský

Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989

Ivana Kupková - Modrý Peter 2023, EAN: 9788082450326

Autorka v monografii chápe ruskú „novú“ literatúru širšie, a to preto, lebo sa ňou zaoberá vo vzťahu k slovenskému kultúrnemu kontextu. Pôjde teda o novú literatúru, novú obsahom i formou, práve v tomto kontexte, a to v troch podobách: 1.

6,30 € Detail
Zlé jazyky
Novinka slovenský

Zlé jazyky (Evitovky)

Hederová Petra - MAFRA Slovakia, a.s. 2024, EAN: 9788082540935

Introvertka Vanesa sa v klebetnom ženskom kolektíve cíti ako piate koleso na voze. Žije obyčajný každodenný život bez vzrušujúcich zážitkov, o ktoré by sa chcela podeliť s ostatnými. Aby zvýšila svoju popularitu a neprišla o jediné kamarátky, ktoré má, uchýli sa ku klamstvu.

12,90 € Detail
Hádky v kompasu
český

Hádky v kompasu

František Dryje, Ladislav Šerý, Šimon Svěrák - Památník národního písemnictví 2024, EAN: 9788088503125

Kniha představuje všechny hlavní ankety, které proběhly v prostředí surrealisticky orientovaných tvůrců sdružených kolem osobnosti básníka a teoretika Vratislava Effenbergera (1923–1986). Přestože je na tyto ankety odkazováno v odborné literatuře, ze značné části zůstávaly pro čtenáře nepřístupné.

20,35 € Detail
Prameny a historický narativ
český

Prameny a historický narativ

Václav Drška, David Tomíček - Univerzita J.E.Purkyně 2024, EAN: 9788075614162

Debata o významu narativů v českém mediální prostoru se shodou nepříznivých okolností stala právě v době řešení projektu specifického výzkumu Prameny a historický narativ na Katedře historie FF UJEP až mrazivě aktuální.

18 € Detail
Strach
slovenský

Strach

Sweet Olívia - MERIDIANO-press, s.r.o. 2024, EAN: 9788082141682

Rodina Mylesová sa topí v peniazoch a Annie po ich pôvode nepátra. Jediné, čo jej v bezstarostnom živote študentky chýba, je sloboda. Roman, jej brat a hlava Mylesovského klanu, ju drží poriadne nakrátko. Žiadne žúry, žiadny spoločenský život. Všetko však zmení jedna desivá noc!

14,39 € Detail
Moderní slovanská lexikografie
český

Moderní slovanská lexikografie

Niševa Božana, Karolína Skwarska, David Blažek - Slovanský ústav AV ČR 2023, EAN: 9788086420639

Publikace je výsledkem spolupráce českých a bulharských jazykovědců a jejím primárním tématem jsou teoretické a metodologické problémy vzniku akademických slovníků a vybrané lexikografické otázky vyvstávající z dvojjazyčného prostředí.

12,10 € Detail
Politológia
slovenský

Politológia

Elena Dřízová a kolektív - ENIGMA 2024, EAN: 9788089509126

Obsahové zameranie textu je prierezom politológie ako vedy o inštitucionálnych, normatívnych, komunikačných a ďalších javoch a procesoch politického života spoločnosti, prebiehajúcich na národnej a medzinárodnej úrovni. Obsah 1 Politológia ako veda 1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie 1.2 Pramene a aplikácia politológie 1.3 Základné členenie politických vied 1.

9,50 € Detail
Vražda Jána a Martiny: Vyšetrovanie
slovenský

Vražda Jána a Martiny: Vyšetrovanie

Kelloo Kalinská Laura - Ringier Slovakia Media, s.r.o. 2024, EAN: 9788069052086

15,90 € Detail
Karamelka
slovenský

Karamelka

Baculáková Jana - Signis, s.r.o. 2023, EAN: 9788099936622

8,99 € Detail
Etymologický slovník jazyka staroslověnského
český

Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Vít Boček - Nakladatelství Lidové noviny 2024, EAN: 9788074229398

Tato kniha bilancuje dokončený projekt Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (1989–2022), zasazuje jej do kontextu staroslověnské a etymologické lexikografie a otevírá nové pohledy na výzkum původu a charakteru slovní zásoby staroslověnštiny a dalších slovanských jazyků.

10 € Detail
Budovat ráj – Bourat peklo
český

Budovat ráj – Bourat peklo

Přemysl Krejčík - Západočeská univerzita v Plzni 2024, EAN: 9788026111801

Monografie Budovat ráj – Bourat peklo zkoumá obrazy diktatur dvacátého století projevující se v dílech fantastické literatury, která do jisté míry stále ještě stojí na okraji vědeckého bádání.

26 € Detail
Český psychologický román v literární výchově na střední škole
český

Český psychologický román v literární výchově na střední škole

Vladimíra Pánková - Západočeská univerzita v Plzni 2024, EAN: 9788026111955

Monografie se pokouší charakterizovat psychologický román jako žánr v jeho vývojových proměnách. Ovšem hlavním cílem je tyto odborné informace didakticky transformovat do literárněvýchovného učiva na střední škole (zejména gymnaziálního typu) a navrhnout didaktické (konstruktivisticky pojaté) postupy k osvojení daného učiva.

13 € Detail
Znaky a přízraky
český

Znaky a přízraky

Xavier Galmiche - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024657738

Tematicky uspořádaný výbor z díla francouzského bohemisty Xaviera Galmiche (* 1963) přináší čtyři desítky statí z let 2000–2021. Vedle textů o spirituální linii českého písemnictví jako odkazu barokního ducha (K. H. Mácha, O. Březina, J. Váchal, J. Deml, V. Holan, B.

27,23 € Detail
Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch
nemecký

Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch

Martin Šemelík - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024651958

Kniha vychází z praktické lexikografické práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku, jenž vzniká v Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tématem knihy jsou centrální otázky zachycení slovotvorby v německo-českých slovnících, tj.

15,35 € Detail