0

Kategórie

Úřednické kabinety v Evropě
Novinka český

Úřednické kabinety v Evropě

Miloš Brunclík - Books & Pipes Publishing 2020, EAN: 9788074852039

Co jsou úřednické kabinety? Proč a za jakých okolností vznikají? Jsou úřednické kabinety legitimní? Ohrožují ústavnost? Jsou skutečně nestranné a neutrální? Kniha představuje systematický rozbor 53 úřednických kabinetů, které byly ustaveny v Evropě v období 19892015, včetně tří českých úřednických vlád (vlády J. Tošovského, J. Fischera a J. Rusnoka). Opírá se o rozsáhlý faktografický základ a vyčerpávající okruh informačních zdrojů a soudobé politologické literatury. Nabízí empiricky podložené vysvětlení mj. toho, proč a za jakých okolností jsou úřednické kabinety jmenovány, proč vznikají výhradně v zemích střední, východní a jižní Evropy, charakterizovaných mimo jiné vyšší mírou korupce, zatímco v zemích západní Evropy se úřednické vlády po roce 1989 nikdy nevyskytly. Součástí knihy je i shrnutí rozsáhlé debaty mezi kritiky a obhájci úřednických vlád. Autor na základě pečlivé argumentace dospívá k závěru, že úřednické vlády mají ve srovnání se stranickými vládami slabší volební legitimitu, nejedná se však o nelegitimní, natož o nedemokratické či neústavní vlády. V obecné rovině se ovšem nejhůře hledají argumenty ve prospěch teze, že úřednické vlády jsou primárně politicky neutrálními sbory expertů, kteří se zasazují o vládnutí ve všeobecném zájmu. Kniha ukazuje, že většina úřednických vlád vznikla a fungovala pod patronací a silným vlivem politických stran. Spíše než jako žádoucí vlády odborníků, které vládnou lépe a kvalitněji ve srovnání s běžnými stranickými vládami, je třeba úřednické vlády chápat jako kabinety ustavované na přechodnou dobu pro překonání akutní politické či ekonomické krize. V tomto světle jsou úřednické vlády nahlíženy jako symptomy hospodářských a politických problémů některých soudobých evropských zemí.

12,93 € Detail
Obavy ze zločinu: mýty a realita
český

Obavy ze zločinu: mýty a realita

Eva Krulichová, Jiří Buriánek - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645582

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy. Čtenáři jsou zároveň seznámeni s hlavními teoretickými proudy, které výzkum v oblasti pocitu bezpečí a obav ze zločinu ovlivnily. Pozornost je také věnována otázce konceptualizace pocitu bezpečí a obav ze zločinu i způsobům jejich měření v praxi.

9,40 € Detail
Dejte lidem peníze
Novinka český

Dejte lidem peníze (Crossover)

Annie Lowrey - ARGO spol. s r.o. 2020, EAN: 9788025732144

Vláda vám každý měsíc pošle na účet částku, s níž dokážete pokrýt své základní výdaje, a nic za to nebude chtít. Zní to neuvěřitelně. Ale přesně tento koncept se pod názvem základní nepodmíněný příjem (ZNP) stal jedním z velkých témat naší doby. V posledních letech o něm zapáleně diskutují odborníci i široká veřejnost napříč sociálním i politickým spektrem. Ekonomická novinářka Annie Lowrey sleduje, jak se první programy ZNP testují v různých koutech naší planety, a jejich výsledky podrobuje zkoumání. Zavede nás přitom do Keni mezi nejchudší lidi na planetě, do Indie, kde dosavadní vládní programy nefungují v případě nejnižších vrstev, do Jižní Koreje mezi akademické zastánce ZNP nebo do Silicon Valley, které zavádí pilotní ZNP v očekávání příchodu pokročilé umělé inteligence, která většinu lidské práce učiní nepotřebnou. Tahle kniha je povinností pro každého, kdo nechce zůstat stranou, když se základní příjem stává jednou z nejdiskutovanějších myšlenek současnosti. Forbes Kniha svědomitě podložená reportážemi z celého světa se snaží poctivě posoudit, jaké změny by mohly přinést peníze a trocha naděje.

16,36 € Detail
Za hranice kapitalismu
český

Za hranice kapitalismu

Pavel Barša, Martin Dokupil Škabraha - RYBKA PUBLISHERS 2020, EAN: 9788087950746

Kniha, ve které se sešlo třináct autorů a autorek od starší po nejmladší badatelskou generaci, je ambiciózním příspěvkem k tuzemskému promýšlení alternativ ke kapitalistickému systému. Vychází v situaci určitého mezivládí, kdy panující neoliberální řád ztratil legitimitu, dosud však není zřejmé, čím bude nahrazen. Autorský kolektiv tuto situaci analyzuje, hledá její kořeny a snaží se v ní identifikovat možné cesty k demokratičtější a ekologicky udržitelnější budoucnosti. V první části, nazvané ODKUD, je pozornost věnována ideologické roli neoklasické ekonomie a neoliberálního myšlení, důsledkům integrace zemí visegrádské čtyřky do Evropské unie, financializaci bydlení a rozvoji digitální platforem. V druhé části, nazvané KAM, se autoři zamýšlejí nad aktuálností myšlenky socialismu a zároveň se věnují problematice ekologické ekonomie a ekonomiky. Prostor dostává také feministická etika a její důraz na podceňovanou roli péče. Knihu uzavírá kapitola o krizi tradiční stranické levice a možnostech její obnovy skrze spolupráci s tzv. autonomní levicí. Autoři: Pavel Barša, Eliška Černá, Jakub Černý, Martin Dokupil Škabraha, Eva Fraňková, Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Hoření Samec, Naďa Johanisová, Lukáš Likavčan, Arnošt Novák, Tomáš Profant, Jiří Růžička, Daniel Šitera.

14,01 € Detail
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu
český

Rozpory a alternativy globálního kapitalismu

Martin Solík - Filosofia 2014, EAN: 9788070074312

Kniha se zabývá tématem sociálních, ekonomických a politických rozporů globálního kapitalismu. Věnuje se zneuznání různých sociálních skupin, analyzuje jejich úsilí o spravedlnost a odkrývá nové společenské alternativy. Obsahuje polemiku s liberálním a neoliberálním stanoviskem. Diskuse navazuje na kritickou teorii globální společnosti a politiky, kterou formuloval Marek Hrubec. Kniha je určena jak čtenářům zajímajícím se o filosofii, politologii, sociologii a globální studia, tak i dalším zájemcům o současné společenské konflikty.

8,46 € Detail
Parlament s lidskou tváří
český

Parlament s lidskou tváří

Stanislav Balík, Michal Pink, Petr Voda - Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2018, EAN: 9788073254919

Kniha se věnuje základní struktuře českého parlamentu od roku 1920 do současnosti z hlediska profesí zvolených poslanců. První část se zaměřuje na meziválečné období, kdy české země představovaly velice různorodý celek. Vedle českých politických stran měla zastoupení i německá část populace, případně polská menšina. Další část pojednává o posledních skoro třech desetiletích po roce 1990, kdy se znovu zavedla volná soutěž politických stran a do zákonodárných sborů demokratizujícího se Československa zasedlo několik set poslanců. Po krátkém období nahradil federální stát nový útvar, současná Česká republika, kde nejdůležitější volený sbor představuje Poslanecká sněmovna, dolní komora Parlamentu České republiky. Ve třetí části knihy jsou více rozebrány vlivy biografických charakteristik profesní a vzdělanostní struktury voleného sboru, věku a pohlaví poslanců na jejich aktivitu a samotnou reprezentaci. Čtenářům se tak přiblíží proměnlivost původní profese politika a může si udělat jasnější představu o tom, kdo jsou poslanci a poslankyně českého parlamentu. Kniha poskytuje zajímavé a podnětné informace o charakteristikách a aktivitách českých zákonodárců, které mohou pomoci najít odpovědi na celou řadu otázek a usnadnit rozhodování o tom, komu má dát v příštích volbách svůj hlas.

9,31 € Detail
Příběh československé ústavy 1920 I.
český

Příběh československé ústavy 1920 I.

Jan Kuklík - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645414

Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992.

18,33 € Detail
Metodologie výzkumu politiky
český

Metodologie výzkumu politiky

Vít Beneš, Petr Drulák - Alena Miltova-Slon -0001, EAN: 9788074192838

Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Autoři se věnují případové studii (včetně interpretativní případové studie a komparativní případové studie), kvalitativní srovnávací analýze (QCA), statistické analýze (regresní, korelační analýze a analýze kategoriálních dat), předpovědním metodám (scenáristice a teorii her), obsahové analýze, diskurzivní analýze a etnografii. Důraz kladou na praktickou využitelnost v empirickém výzkumu. Kniha proto nabízí detailní návod, jak postupovat při plánování a realizaci výzkumu a při prezentaci jeho výsledků. Pojednává též o tom, jak si klást výzkumnou otázku, jak vybírat předmět výzkumu a analyzované případy, jak specifikovat proměnné a jak zpracovávat data. Stojíte na začátku výzkumného projektu a nevíte, kde začít? Potřebujete pomocnou ruku při plánování a realizaci výzkumu v mezinárodních vztazích, politologii a příbuzných společenských vědách? Přemýšlíte, která metoda by byla pro váš výzkum nejvhodnější? Máte zajímavé téma, průlomový argument a potřebujete ho zpracovat do podoby odborného článku či závěrečné práce, které obstojí při přísném posouzení od recenzentů a oponentů? Chcete, aby váš text splňoval kritéria kladená na vědeckou práci a zároveň byl čtivý a srozumitelný pro čtenáře? Pak právě vám je určena naše nová metodologická příručka. Poslouží stejně dobře zkušenému výzkumníkovi jako studentovi při práci na bakalářské nebo diplomové práci. Autorský tým tvoří výzkumníci a pedagogové, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací vlastních výzkumů i dlouholetou metodologickou praxi s řízením odborných časopisů, editováním kolektivních publikací či vedením letních škol výzkumných metod.

23,93 € Detail
Od moravských luk k balkánským horám
český

Od moravských luk k balkánským horám

Petr Stehlík - Matice moravská 2019, EAN: 9788087709245

Kniha vznikla u příležitosti šedesátých narozenin historika, slavisty a všestranného balkanisty Václava Štěpánka, docenta Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a je dílem jeho přátel a žáků. Jádro publikace tvoří dvaatřicet statí sepsaných českými, srbskými, slovenskými a bulharskými badateli, které tematicky odrážejí rozmanitou paletu jubilantových odborných zájmů od historie, etnologie a obrazů Balkánu přes problematiku národnostních menšin a česko(slovensko)-balkánských styků až po jihoslovanské literatury, moravský národopis a krajinnou ekologii. Součástí knihy je též rozsáhlá výběrová bibliografie Václava Štěpánka a tři texty, jež přibližují jeho životní dráhu, odborný profil a pedagogické působení.

15,04 € Detail
Anarchie funguje
český

Anarchie funguje

Peter Gelderloos - Anarchistické federace 2018, EAN: 9788090643987

To by nikdy nefungovalo, namítají obvykle lidé, když se jim snažíme přiblížit anarchistické pojetí lidské společnosti. Anarchie je v jejich očích utopický ideál, který v realitě nemá šanci přežít. Peter Gelderloos jim svou knihou říká, že se zásadně mýlí. Přináší desítky příkladů z celého světa, z minulosti i současnosti, a ukazuje na nich, že anarchie, tedy společenské uspořádání, v němž mezilidské vztahy neurčuje hierarchie a násilný výkon moci, ale principy solidarity a vzájemné pomoci, je nejen funkční, ale hlavně zcela přirozená. Anarchie je systém, z něhož člověk vzešel a ve kterém by žil a prospíval i dnes, kdyby o něj nebyl násilím nebo podvodem připraven. Je to také systém, v jehož rámci se může nejlépe vypořádat s naléhavými problémy dneška, jako je chudoba a nerovnost nebo devastace životního prostředí. Kniha Petera Gelderloose je historický exkurz po nejrůznějších podobách anarchie, které se ve světě kdy vyskytly. Navíc slouží i jako praktický návod pro všechny, kdo si neutěšený stav našeho světa uvědomují a rádi by s ním něco dělali.

12,22 € Detail
Gerontologie pro sociální práci
český

Gerontologie pro sociální práci

Beáta Krahulcová, Jiřina Ondrušová - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024643830

Přehledový text o problematice stárnutí je určen zaměstnancům sociální sféry, kteří pracují se seniory v nepříznivé sociální situaci a s nízkou mírou soběstačnosti. První část představuje teoretický základ pro profesionální práci se znevýhodněnými seniory, který může být využit i v rámci odborného poradenství. Druhá a třetí část nabízí systematický přehled dílčích aspektů péče v sociálních a zdravotních službách, v domácím prostředí i v rezidenční péči. Sociální situace a míra soběstačnosti se u této skupiny klientů úzce pojí se zdravotním stavem, proto poslední část knihy shrnuje základní informace o zdravotní problematice osob vyššího věku v rozsahu kompatibilním s profesí sociálního pracovníka.

20,21 € Detail
Krvavá cesta do raja
slovenský

Krvavá cesta do raja

Jozef Hajko - Postoj Media, s.r.o. 2018, EAN: 9788089994212

Ako a prečo si komunizmus podmanil SlovenskoSlovensko bolo jednou z prvých európskych krajín, kde nakrátko vznikla boľševická republika. Táto kniha zachytáva sled udalostí, po ktorých sa tu neskôr naplno presadil komunistický režim. Pomocou bohatej faktografie, o ktorú sa opiera, pomáha pochopiť, ako sa mohla diktatúra presadiť bez väčšieho odporu obyvateľov Československa. A následne opisuje teror, ktorý im priniesla. Celý proces zachytáva od prvých prejavov v Rakúsko-Uhorsku až po rozvinutie v Československu v druhej polovici 20. storočia. Od idealistického koketovania s Marxovými myšlienkami po krvavé prenasledovanie tisícov ľudí. Od rešpektovanej slobody názoru jednotlivca po spútanie človeka v zastrašenej a zmanipulovanej mase.

16,90 € Detail
Politika proti dominanci
český

Politika proti dominanci

Ian Shapiro - Univerzita Karlova 2018, EAN: 9788024638003

Současný americký politolog Ian Shapiro hájí tezi, že v demokracii by mělo docházet k omezování principu dominance, a ukazuje, jak odpor proti dominanci prakticky prosazovat ve vnitrostátní i zahraniční politice. Dotýká se při tom aktuálních diskusí o volebních systémech, nezávislosti soudů, úloze peněz v politice, minimální mzdě a ochraně menšin. V kapitolách věnovaných dominanci přesahující státní hranice cílí na úlohu mezinárodních institucí, spekuluje o vojenských zásazích, jež mají zabraňovat genocidě a etnickým čistkám, a poukazuje na problémy, které jsou spjaty s prosazováním demokracie v zahraničí. Na základě poznatků o úspěšných politických kampaních minulosti Shapiro vysvětluje, jakým způsobem vytvářet efektivní politické koalice a jak jejich prostřednictvím prosazovat ideál nedominance.

19,74 € Detail
Fenomén práce
slovenský

Fenomén práce

Roman Stopka - Mayer media 2018, EAN: 9788097209957

Roman Stopka vo svojich článkoch ukazuje ľuďom skutočnú tvár mnohých našich politických vodcov aj podstatu toho obrovského a stupňujúceho sa pokrytectva, ktoré sa k nám začalo valiť od konca osemdesiatych rokov a odčerpávať naše zdroje, ale narovnávať desiatky rokov prekrúcanú pravdu a napraviť všemožnými zmluvami deformovanú realitu života občianskej spoločnosti, je nad sily jedinca. Roman Stopka však verí, že predsa len zmení slovenský svet k lepšiemu. Verí, že ľudia si za svoju prácu zaslúžia podstatne lepší život, len potrebujú vhodnú príležitosť, ktorú by im mal poskytnúť prajný, národný štát. Jemu reálny vývoj ukázal silu ľudskej zášti, chamtivosti i informačného manipulovania na prospech zákulisného záujmu megalomanských a mocibažných hráčov. Prišli sklamania a ťažkosti, ktoré by slabšiu povahu dávno zlomili a donútili prospechársky plávať pekne po prúde. Romana Stopku však posilnili a naučili pozorne vnímať mizivé signály prejavu záujmov v spoločenskom prostredí. Kto sa zamyslí nad obsahom knihy Fenomén práce, v ktorej sú sústredené Romanove Stopkove články, veľmi rýchlo pochopí, že ich autor nehľadá popularitu ani osobný prospech, čo ho mimoriadne ctí. Jeho úsilie smeruje do vytvorenia základov dobre organizovanej a spravodlivo riadenej modernej občianskej spoločnosti sústredenej v modernom, demokratickom národnom štáte.

9,90 € Detail
Štefan Launer (1821 - 1851) kritik Štúrovej jazykovej modernizácie vizionár budúcnosti Slovanstva v
slovenský

Štefan Launer (1821 - 1851) kritik Štúrovej jazykovej modernizácie vizionár budúcnosti Slovanstva v

Marcela Gbúrová - VEDA vydavatelstvo 2018, EAN: 9788022417662

O modernizačných predstavách slovenskej spoločnosti, ktoré mal Ľudovít Štúr, existuje množstvo odbornej literatúry z oblastí politológie, kulturológie, histórie, filozofie, jazykovedy a literatúry. O Štefanovi Launerovi, ktorý nepredstavoval hlavnú líniu slovenského národotvorného hnutia v 19. storočí a navyše bol hlavný oponent Štúrovho jazykového nacionalizmu, sa písalo málo a zvyčajne negatívne. Príčinou bol najmä jeho negatívny vzťah k Štúrovej kodifikačnej jazykovej iniciatíve z roku 1843. Inou príčinou bol aj jeho príklon k uhorskému liberálnemu politickému modernizmu, ktorý v tom čase veľmi prekážal dominantnej konzervatívnej štúrovskej línii slovenskej politiky. Druhým dôvodom, prečo sa v tejto publikácii venuje odborná pozornosť Štefanovi Launerovi, je jeho etnicko-modernizačná teória, ktorej sa nedostalo dostatočnej pozornosti v domácej odbornej komunite. Táto teória má síce hegelovský rukopis, avšak je autentická a originálna v tom, že upriamuje pozornosť na ideologické doktríny, podľa ktorých Slovania môžu prispieť do vývoja svetových dejín bez osvojenia si západoeurópskej vzdelanosti. Namiesto rozširovania a prehlbovania týchto doktrín Launer ponúka vlastné riešenie, ktoré spočíva v europeizácii slovanských národov pomocou adaptovania výdobytkov kultúrnej a politickej modernizácie dominantných západoeurópskych národov. Launerova teória bola v čase svojho vzniku idealistickým projektom, ktorému z pochopiteľných dôvodov opozičná štúrovská národotvorná elita nevenovala pozornosť.

9,90 € Detail
Neviditelní senioři a jejich každodennost
český

Neviditelní senioři a jejich každodennost

Marcela Petrová Kafková - Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2018, EAN: 9788073254872

Čtvrtý věk představuje specifické životní období charakteristické velkou mírou nejistoty. Jde o dobu vysokého stáří spojeného s disabilitou. Nejisté je, zda se člověk ve čtvrtém věku vůbec ocitne, kdy do něj vstoupí, jak dlouho bude trvat i jakou konkrétní podobu bude mít. Nejistota provází i každodennost a vyhlídky do budoucnosti. Další výraznou charakteristickou čtvrtého věku je jeho neviditelnost. Lidé ve čtvrtém věku výrazně omezili svou mobilitu a svůj domov opouštějí jen zřídka. Nejistota v kombinaci s neviditelností a potřebou péče vytvářejí podobu čtvrtého věku, kterému je lepší se vyhnout. Zdroj strachu a jinakosti disabilních seniorů. Kniha se podobám čtvrtého věku věnuje z perspektivy samotných seniorů v této životní etapě. Na základě opakovaných rozhovorů s lidmi ve čtvrtém věku žijících v domácnostech a domovech pro seniory a pozorování v domácnostech při návštěvách pečovatelky dokládá značnou heterogenitu podoby čtvrtého věku. Soustředí se na bílá místa čtvrtého věku, konkrétně na možnosti aktérského jednání, způsob trávení dne a sociální vazby. Individuální rozdíly prohlubované v předchozích životních obdobích ještě zvyšuje různá míra a podoba disability. Pro seniory ve čtvrtém věku má jejich čtvrtověkost velmi odlišné dopady na prožívání každodenního života stejně jako na možnosti jejich aktérství a pocit autonomie. Jedná se o výraznou variabilitu zkušeností, kde podoba disability je jen rámcem, nikoliv formátorem podoby stárnutí.

8,41 € Detail
Európa a Rusko
český

Európa a Rusko

Jozef Vlčej, Jiří Blažek - Tribun EU 2018, EAN: 9788026315391

Pohľad na svetovú mapu, alebo bežný glóbus sveta nášmu bežnému oku ukáže, že Rusko zaberá veľkú časť zemského povrchu sveta. Preto je dôležité sa ním vedecky a odborne zaoberať. Ruskom prechádza množstvo prírodných a časových pásiem. Je krajinou viacerých pozitívnych aj negatívnych kontrastov. Má hlbokú a zaujímavú históriu viacerých revolúcií, povstaní a zvratov, z ktorých sa vždy dokázalo, aj napriek hlbokým ľudským a materiálnym stratám pozviechať ako. Dokázať efektívne politicky, spoločensky a ekonomicky ovládať tak veľké územie bolo vždy otázkou pre viacerých vedcov, politológov, ale hlavne vládcov Ruska. Autori si v tejto odbornej knihy položil ciel pokúsiť sa danej úlohe priblížiť. Hlavným cieľom knihy je ponúknuť odborný a nestranný pohľad na problematiku Ruska, ktorá je v súčasnosti predmetom viacerých vášnivých diskusií.

12,00 € Detail
Rusko
slovenský

Rusko

Rastislav Tóth - Tribun EU 2018, EAN: 9788026315407

Názov knihy Rusko - nová demokracia alebo nová diktatúra? má ambíciu byť príspevkom do vyváženej odbornej a vedeckej diskusie zaoberajúcej sa analyzovaním politických a sociálno-ekonomických faktorov ovplyvňujúcich vývoj v Rusku. Rusko je veľmi rozsiahla krajina plná viacerých prírodných a spoločenských kontrastov. Nájsť vhodný systém pre jeho efektívne ovládanie a spravovanie nie je jednoduché. Autor si v tejto odbornej knihy položil ciel pokúsiť sa danej úlohe priblížiť. Hlavným cieľom knihy je ponúknuť odborný a nestranný pohľad na problematiku Ruska, ktorá je v súčasnosti predmetom viacerých vášnivých diskusií.

12,00 € Detail
Pravda v době populismu
český

Pravda v době populismu

Tony Milligan - Filosofia 2018, EAN: 9788070075883

I když všichni občas lžeme a i když si politika vysloužila zvláštní reputaci jako doména nepravd, Pravda v době populismu přináší argument, že odpovědnost vůči pravdě a pravdivosti není možné ani ve sféře politiky odsunout stranou. Nejenže bychom pravdu a pravdivost neměli odsouvat stranou, ale dělat to systematicky není ani možné. Lhát můžeme, ale své zásadní odpovědnosti vůči pravdě a pravdivosti se nemůžeme zbavit. Oba tyto pojmy však mohou být složitější, než bychom si chtěli přiznat. Autorovým argumentem je, že pravdivost není prosté pedantické mluvení pravdy, bez ohledu na důsledky našich sdělení. A zdá se, že sám pojem pravdy je nedefinovatelný a v různých kontextech, kde se jej dovoláváme, se chová různě, politikou počínaje, a etikou, soudy o humoru, nebo každodenním životem konče. Kniha je spojením analýzy těchto témat s pokusem o vysvětlení současné politické změny. Naznačuje, že éra, v níž žijeme, není érou post-pravdy v politice, nýbrž érou demokracie stále hybridnější, jež kombinuje tradiční zastupitelské systémy s rušivým vlivem systémů přímého lidového rozhodování.

9,17 € Detail
V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu
český

V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu

John Holloway - Neklid 2018, EAN: 9788090756212

Kniha V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu. spojuje texty tří přednášek, které John Holloway nedávno přednesl v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. Zabývá se v nich otázkou, jakou podobu by mohla mít protikapitalistická revoluce dnes -- po dějinném selhání myšlenky, že prostředkem k radikální proměně je uchvácení státní moci. Skrze toto téma se nám dostává brilantního a přitažlivého úvodu do Hollowayova díla. Předkládané přednášky si kladou jako ústřední téma myšlenku, že My jsme krizí kapitalismu a jsme na to hrdí. To jde proti mnohým levicovým předpokladům, že za krizi mohou kapitalisté nebo že krize je prostě výsledkem neudržitelnosti systému. Krizi lze ale vidět jako možný přechod k lepšímu uspořádání světa jen tehdy, když selhání kapitalismu uvidíme jako projev tlaku tvořivých sil. S tím je spojena i výzva pro teorii. První přednáška se zabývá tím, co vlastně znamená ono My, druhá představuje kapitalismus jako systém společenských vztahů, které systematicky frustrují naši tvořivost, a třetí přednáška ukazuje, že právě my představujeme krizi tohoto systému vztahů. České vydání přináší navíc ještě Hollowayovu přednášku Vztek proti vládě peněz, kterou s velkým úspěchem přednesl v roce 2011 v Praze.

9,17 € Detail