0

Kategórie

Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech
český

Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech

Pavel Koštuřík - Masarykova Univerzita 2006, EAN: 9788021043329

Publikace je upravený a doplněný habilitační spis doc. Pavla Koštuříka, CSc. (zemř. 1998). Ve své práci zhodnotil eneolitický materiál z hradiska u Kramolína na Třebíčsku a jiných lokalit jihozápadní Moravy a zasadil jej do středoevropského rámce. Prezentuje se tak bohatý obrazový a dokumentační materiál v graficky výborné podobě.

27,64 € Detail
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 19471950)
český

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 19471950)

David Válek a kol. - Masarykova Univerzita 2013, EAN: 9788021066809

Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách (okr. Znojmo), situované v přilehlých tratích Padělky a Nivky, patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu na Moravě. Předložená práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého archeologického materiálu (keramika, kamenná industrie, zvířecí kosti) kultury s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů (19471950). Potvrdilo se dvojí osídlení lokality nejprve ve fázi Ib (opevnění) a poté znovu v mladším stupni této kultury (v průběhu fází IIa/IIb). Zjištěná relativní chronologie se opírá zejména o keramické artefakty, jejichž klasifikace a následné vyhodnocení s početným obrazovým doprovodem byly dalším z jejích hlavních cílů. Přínosem je také přehled průběhu výzkumných aktivit na lokalitě ilustrovaný řadou dosud nezveřejněných dobových plánů a fotografických snímků.

16,45 € Detail
Workshopy ke středověké a novověké keramice
český

Workshopy ke středověké a novověké keramice

Kateřina Doležalová, Jan Klápště, Zdeněk Měřínský - Masarykova Univerzita 2015, EAN: 9788021081512

Hlavním tématem třetího supplementa ediční řady Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque je výzkum vrcholně až pozdně středověké keramiky, ale zahrnuje i studie věnované starším i mladším chronologickým obdobím. Společným jmenovatelem jsou otázky metodických postupů výzkumu keramiky. Sborník obsahuje především příspěvky týkající se experimentální výroby keramiky, aplikace deskripčních systémů a interdisciplinárního výzkumu keramiky ve spolupráci s přírodovědnými obory. Cílem sborníku je představit současné trendy výzkumu keramiky především z pohledu mladých badatelů.

11,75 € Detail
Opevnění Pohanska u Břeclavi
český

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Petr Dresler - Masarykova Univerzita 2010, EAN: 9788021054219

Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Jsou zde představeny jednotlivé řezy destrukcí a jejich vyhodnocení, stejně jako komplexní vyhodnocení získaných poznatků a jejich zařazení do celkového rámce v oblasti jižní Moravy, jádra Velké Moravy v 9. století. V souvislosti s výstavbou opevnění byly řešeny i otázky transportu, organizace práce a vztahů mezi sousedními lokalitami.

31,73 € Detail
Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny
český

Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny

Ondřej Mlejnek - Masarykova Univerzita 2014, EAN: 9788021078185

Práce se zabývá paleolitickým osídlením východních svahů Drahanské vrchoviny (Vyškovsko, Prostějovsko). Autor vychází z publikované literatury, souborů štípané industrie uložených v muzejních sbírkách i z výsledku vlastních sběrů a archeologického výzkumu stratifikované lokality v Želči. Kromě soupisu jednotlivých lokalit obsahuje práce také technologicko-typologickou analýzu jednotlivých souborů a kapitolu věnující se sídelním strategiím jednotlivých v oblasti zastoupených technokomplexů.

14,10 € Detail
Na hranicích impéria. Extra fines imperii
anglický

Na hranicích impéria. Extra fines imperii

- Masarykova Univerzita 2016, EAN: 9788021085794

Sborník přináší příspěvky, které autoři z mnoha evropských zemí (kromě ČR a Slovenska především z Polska, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, Německa a Maďarska) věnovali jednomu z nejvýznamnějších badatelů v oblasti archeologie doby římské, doc. PhDr. Jaroslavu Tejralovi, DrSc. Za úvodní gratulace se řadí oslavencův životopis a také přehledně zpracovaná bibliografie, čítající desítky titulů především v kategorii studií, doplněných monografiemi, editorskými počiny a dalšími příspěvky, publikovanými jak v českých tak i zahraničních periodikách. Přes třicet příspěvků s bohatou obrazovou dokumentací představuje archeologické nálezy a situace z prostoru za hranicí římského impéria.

28,20 € Detail
Náboženství pravěkých Evropanů
český

Náboženství pravěkých Evropanů

Vladimír Podborský - Masarykova Univerzita 2005, EAN: 8021041781

Moderní věda nemá mnoho nástrojů, které by umožnily nahlédnout počátky a rané fáze náboženského smýšlení člověka. Biologická evoluce člověka stejně jako naprostá většina jeho dějin se odehrála v době předhistorické, tj. předpísemné. S prvními zachytitelnými náznaky lidské religiozity i jejím následným vývojem se tak seznamujeme především díky archeologii. Autor knihy, profesor Vladimír Podborský, přichází s koncepcí nové hraniční disciplíny: archeoreligionistika, jak ji nazývá, má studovat právě pravěkou a raně historickou náboženskost. Takové množství archeologického materiálu k pravěké a raně historické religiozitě nebylo dosud shromážděno, a tak po knize jistě sáhnou nejen studenti archeologie, ale i archeologové, religionisté a další.

46,62 € Detail
Úvod do studia archeologie
český

Úvod do studia archeologie

Vladimír Podborský - Masarykova Univerzita 2011, EAN: 9788021061606

Publikace je určena posluchačům archeologie 1. ročníku, jimž má usnadnit vstup do odborného studia archeologie. Má je seznámit se základní terminologií oboru, s dějinami archeologie, s principy periodizace pravěku a rané doby dějinné a s hlavními osobnostmi oboru minulosti i současnosti. Ve druhé části práce jsou rozebírány základy metodiky a metodologie oboru, které jsou ilustrovány řadou konkrétních případů. Jsou tu definovány jednotlivé entity dvou základních řad archeologických pojmů: řady horizontálně-geografické (civilizace okruh archeologická kultura skupina typ) a řady vertikálně-chronologické (perioda či stupeň fáze či etapa subfáze horizont), uvedeny metody určování etnicity pravěkých kultur, metody absolutní i relativní chronologie, metody studia duchovního života lidí pravěku a raného středověku a metody studia ekonomiky a z toho plynoucího sociálně-ekonomického systému jednotlivých etap pravěku a rané doby dějinné. Na závěr je připojena kapitola o výstupech archeologického bádání a o vědecké etice a připojen je i obsáhlý slovník odborných pojmů.

7,05 € Detail
Zlatý věk uničovské archeologie
český

Zlatý věk uničovské archeologie

Miloš Hlava - Univerzita Palackého v Olomouci 2018, EAN: 9788088278290

V roce 1928 začaly pod záštitou německého Městského muzea v Uničově a brněnského prehistorika Karla Schirmeisena archeologické výzkumy v regionu. Pomyslný zlatý věk uničovské archeologie neztratil svůj lesk ani po roce 1938, kdy se stal Uničov součástí Německé říše. Uničovská archeologie se tehdy profesionalizovala, ovšem v roce 1945 dospěla k zániku. Na terénních výzkumech a jejich laboratorním zpracování se od počátku podílela Mizzi Manethová, rodačka z Uničova a jedna z prvních žen v moravské archeologii. V jejích životních osudech se takřka ukázkově odrážejí společenské a politické proměny, jimiž prošly české země v 1. polovině 20. století.

11,70 € Detail
Poslyš vyprávění z časů tvých otců
český

Poslyš vyprávění z časů tvých otců

Diana Míčková, Dorotea Wollnerová - Nakladatelství Academia 2018, EAN: 9788020030443

Již staří Egypťané si vyprávěli příběhy o faraonech, kouzelnících z dávných časů, o trosečnících, chamtivých úřednících, podivuhodných dobrodružstvích a tajemných místech. Některé z těchto příběhů se dochovaly až do dnešních dnů a jedná se o jedny z nejstarších literárních textů na světě. Kniha představuje čtyři nejznámější texty, zapsané v tzv. klasické egyptštině: vyprávění O trosečníkovi, příběhy z papyru Westcar, příběh O výmluvném rolníkovi a vyprávění O Sinuhetovi. Tyto nové české překlady jsou bohatě opatřené vysvětlivkami staroegyptských reálií a jazyka. Každý text je uveden informacemi o historii jeho nálezu a je vždy také zasazen do historického a kulturního kontextu, který čtenářům přiblíží jak dobu, kdy se daný příběh odehrává, tak jeho možné interpretace.

13,87 € Detail
Sherabad Oasis
anglický

Sherabad Oasis

Ladislav Stančo, Petra Tušloví - Univerzita Karlova 2018, EAN: 9788024639024

Tato práce je druhým svazkem řady zveřejňující výsledky Česko-uzbecké archeologické expedice v jižním Uzbekistánu. Zatímco první díl byl věnován výkopům na centrální lokalitě Šerabádské oázy zvané Džandavláttepa, druhý svazek představuje vývoj osídlení v celé této oáze rekonstruovaný na základě dat naší expedice. Využitá metodika zahrnuje jak extenzivní, tak intenzivní povrchové prospekce, revize dosavadních publikovaných dat, mapových podkladů a satelitních snímků. Kromě samotné dynamiky osídlení zájmové oblasti od pravěku do moderních dob, byl také sledován rozvoj zavodňovacích systémů v nížinných stepích.

19,74 € Detail
Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky
český

Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky

kolektív - Masarykova Univerzita 2017, EAN: 9788026108115

Historická keramika je základním archeologickým pramenem s vysokou vypovídající hodnotou. Publikace představuje komplexní technologický proces výroby středověké keramiky v souladu s konceptem operačního výrobního řetězce (châine opératoire) na základě přímých i nepřímých dokladů výroby a inferencí získaných prostřednictvím makroskopického a mikroskopického studia keramiky samotné nebo pomocí experimentálního výzkumu. Podrobně jsou publikovány technologické znaky na středověké keramice, podle nichž lze usuzovat na způsob výroby (zejména formování, výpal). Publikace může dobře sloužit i jako učebnice seznamující studenty oboru historie, archeologie, keramologie, etnografie a přírodních věd (geologie, mineralogie) s komplexním studiem technologie a archeometrie středověké keramiky.

21,15 € Detail
Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866
český

Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866

Matouš Holas - Pavel Mervart 2018, EAN: 9788074653704

Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky. Jelikož nebyla na podobné pozůstatky této války v minulosti upřena větší pozornost archeologů, prezentuje publikace i zcela nové poznatky z nedestruktivních prospekcí východočeských bojišť, které mohou pozměnit zažitý pohled na mnohé historické události. Inspiraci pro jejich zpracování je ale nutno hledat i za hranicemi naší země, na lokalitách starších válečných konfliktů s delší výzkumnou tradicí. Studie si tak klade za cíl přehledně představit interpretace získaných dat a nastínit tak další směr, kterým by se měl výzkum ubírat.

7,94 € Detail
Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika
český

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

Jakub Halama - Univerzita Karlova 2018, EAN: 9788024632285

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy.

15,04 € Detail
Průvodce pražskou archeologií
český

Průvodce pražskou archeologií

Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska - Národní památkový ústav 2017, EAN: 9788075810083

2. upravené vydání Autorský kolektiv: Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Ždárská Kolektiv odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají archeologickým výzkumem Prahy, připravil pro všechny zájemce netradičního knižního průvodce zaměřeného především na její historii ukrytou pod současným povrchem. Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast historického centra, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady naší minulosti nejbohatší. Prostřednictvím krátkých kapitol se čtenář seznámí s historií a současností moderního archeologického bádání v Praze, popsány jsou také metody archeologické práce v terénu i mimo něj. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách Prahy v minulosti. Formou krátkých medailonků je předložen aktuální souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti. Kniha je jedním z výstupů grantového projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky.

19,41 € Detail
Studies of Homeric Greece
anglický

Studies of Homeric Greece

Jan Bouzek - Univerzita Karlova 2017, EAN: 9788024635613

Kniha je přepracovaným a doplněným přehledem archeologie a historie pozdně mykénského a geometrického Řecka a společenství geometrických stylů rané doby železné v Evropě a severní Eurasii, ve vztahu k egyptským a předovýchodním civilizacím: období od 13. do 8. století př. Kr., tzv. axiální době lidských dějin a počátkům přechodu od předfilozofického k filozofickému myšlení, od mýtu k logu. Kniha obsahuje mnoho mapek a kreslených ilustrací, černobílé a barevné přílohy. Svazek kombinuje svědectví archeologických pramenů s obrazem světa u Homéra a Hesioda a líčení doby Davidovy a Šalamounovy ve Starém Zákoně, věnuje se počátkům soukromých obchodních výprav fonických a řeckých, předkolonizačních aktivit a rané foinické a řecké kolonizace, době přechodu od systému centrálních pyramidálních struktur říší doby bronzové k řeckému modelu městského státu, řízeného nikoli už božskou autoritou, ale ústavou městské obce, vzniklou jako výsledek dohody jejích svobodných občanů, osobní nezávislé inteligence a jejích schopností, které umožnily mimo jiné i plné ovládnutí sil zvířat. Vyspělé uměnní jezdecké rozvinuly především národy eurasijské stepi, zatímco rozvoj mořeplavby a obchodu započali Foiničané (mj. objevem hláskového písma, umožňujícího přesný záznam slov), a dále rozvinuli především Řekové a jejich nejbližší sousedé na východě, Lýdové a Kárové; obdobný vývoj proběhl také u starozákonních Hebrejců v první době královské. The volume brings a kind of companion to the subject of study of archaeology and history of Late Mycenaean to Geometric Greece and of the koine of Early Iron Age Geometric styles in Europe and Upper Eurasia, ca 1300-700 BC, in relation to their Near Eastern neighbours. The age around the so-called axial period of human history, of transition from Bronze to Iron Age, from the prephilosophical to philosophical mind, from mythical level of human thought to logos, is discussed in the frame of combining several approaches into a synthetic picture revisiting the previous books and papers by the author, in an attempt to combine the witness of archaelogical sources with the worlds of Homer and Hesiod, and the first private Phoenician and Greek merchant ventures. It surveys the birth of Greek autonomous city states, of their art and their free citizens. The book contains many maps and drawings illustrating the disussed subjects, black and white and colour photographs.

18,33 € Detail
Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie
anglický

Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie

Šárka Velhartická - Národní galerie v Praze 2015, EAN: 9788070355978

Publikace obsahuje jak souhrnnou kapitolu o životě profesora Bedřicha Hrozného a jeho rozluštění chetitštiny v roce 1915, kdy se tak zasloužil o jeden z největších úspěchů české vědy, tak i monotematické kapitoly zaměřené na jednotlivé archeologické lokality, kde Bedřich Hrozný bádal, tedy Šech Sa´ad, Tell Erfad a Kültepe-Káneš. Samostatné stati jsou věnovány dalším oblastem jeho vědeckého zájmu, především luštění klínopisných tabulek z doby staroasyrských obchodních kolonií a osvětlení vztahů mezopotámské a anatolské kultury v 1. polovině 2. tisíciletí př. n. l., jeho působení ve Vídni, v Istanbulu i na Univerzitě Karlově. Kniha přináší mnoho dosud nezpracovaných archivních materiálů a fotodokumentace, zásadním způsobem přibližuje část sbírky uchované v Národní galerii v Praze, jež pochází z archeologických expedic Bedřicha Hrozného na Předním východě ve 20. letech 20. století.

30,55 € Detail
Archeologické zrcadlení
anglický

Archeologické zrcadlení

Kolektív autorov - Archeologické centrum 2000, EAN: 808503722X

Publikace vydaná u příležitosti konání výstavy „Lopatou i počítačem (Archeologie na Olomoucku – včera a dnes)“ rekapituluje téměř 150 let archeologické práce v olomouckém regionu.

4,28 € Detail
Středověké a novověké kachle z Opavy
český

Středověké a novověké kachle z Opavy

Tereza Krasnokutská - Archeologické centrum 2004, EAN: 9788086989006

Katalog nálezů z archeologických výzkumů.

0,85 € Detail
Archeologické stopy dávných věků v Nymburce a ve středním Polabí
český

Archeologické stopy dávných věků v Nymburce a ve středním Polabí

Karla Motyková - Nakladatelství VEGA-L -0001, EAN: 9788087275733

Kniha nabízí široké veřejnosti informace o archeologických výzkumech z doby kamenné ve středním Polabí. Hlavní výzvou k jejímu napsání se stal objev neobvyklé a z velké části poměrně dobře zachované mohyly z pozdní doby kamenné, datované do 4. tisíciletí před Kr. Pro lepší porozumění významu zmíněné památky v rámci dobových souvislostí byla však věnována pozornost i starším úsekům nejstaršího zemědělského pravěku na sledovaném území v mladší době kamenné (neolitu) i následnému vývoji na sklonku pozdní doby kamenné (eneolitu) nejen na území Čech ale i Evropy.

17,34 € Detail