0

Kategórie

Zadávání veřejných zakázek na IT
český

Zadávání veřejných zakázek na IT

Kamil Jelínek - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2022, EAN: 9788074009044

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a následnému užívání informačních technologií.

18 € Detail
Vliv nových technologií na trestní právo
český

Vliv nových technologií na trestní právo

Tomáš Gřivna, Martin Richter, Martina Šimanová - Auditorium s.r.o. 2022, EAN: 9788087284957

Pakliže bylo 19. století, jak praví klasik, stoletím páry, pak 21. století je patrně stoletím umělé inteligence a obecněji nových technologií. Tyto se nesporně promítají takřka do všech aspektů lidského života a také do práva coby normativního systému, který jej reguluje.

26 € Detail
Právo bezpilotných prostriedkov a súvisiace bezpečnostné aspekty
slovenský

Právo bezpilotných prostriedkov a súvisiace bezpečnostné aspekty

Mária Mamojková - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2022, EAN: 9788074009112

Monografia s jedinečnou a aktuálnou témou práva bezpilotných prostriedkov ponúka komplexný pohľad na právne a bezpečnostné otázky, akými sú právna úprava bezpilotných prostriedkov, ochrana osobnostných práv v súvislosti s používaním dronov a neopomína ani trendy vývoja európskej legislatívy.

20 € Detail
Stalinova ekonomika
český

Stalinova ekonomika

Valentin Katasonov - Jan Buzek - Zakázané Vzdělání 2022, EAN: 9788090735156

Může se docela dobře stát, že jedna z těch cyklických krizí kapitalismu pohřbí toto ekonomické uspořádání nadobro. Dříve, než to nastane, bude jistě užitečné rozpomenout se na soubor principů uspořádání ekonomiky, který v minulosti již dokázal schopnost dnes nepředstavitelného hospodářského růstu.

20,26 € Detail
Blockchain z pohľadu ochrany osobných údajov
slovenský

Blockchain z pohľadu ochrany osobných údajov

Daniela Hanousek - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2022, EAN: 9788082320230

Spracovanie aktuálnej tematiky zameranej na technológiu blockchainu z pohľadu ochrany osobných údajov predstavuje jedinečnú monografiu na knižnom trhu, ktorá spája svet technológií s právom. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že s anonymitou neustále spájaná technológia blockchain nemôže byť z hľadiska ochrany osobných údajov problematická, nie je to tak.

15 € Detail
Aktualizácia III/7 2022 – Zákon o rodine, prídavky na deti
slovenský

Aktualizácia III/7 2022 – Zákon o rodine, prídavky na deti

- PORADCA 2022, EAN: 9772730035102

Všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú si navzájom rovnocenné.

3 € Detail
Aktualizácia II/9 2022 – e-Government a Civilný mimosporový poriadok
slovenský

Aktualizácia II/9 2022 – e-Government a Civilný mimosporový poriadok

- PORADCA 2022, EAN: 9772730035096

Novelou zákona o e-Governmente dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov.

4,33 € Detail
Aktualizácia V/6 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
slovenský

Aktualizácia V/6 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy

- PORADCA 2022, EAN: 9772730035089

Cieľom novely zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest, keďže v zásadnej časti činností nenašiel predpokladané uplatnenie.

3,90 € Detail
Aktualizácia IV/3 2022 – bývanie, stavebný zákon
slovenský

Aktualizácia IV/3 2022 – bývanie, stavebný zákon

- PORADCA 2022, EAN: 9772730035072

Cieľom novely zákona je sfunkčnenie a zefektívnenie procesu aktivácie elektronických schránok pozemkových spoločenstiev, keď je nevyhnutná jednoznačná identifikácia osôb oprávnených konať za spoločenstvo, vrátane osoby oprávnenej pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou spoločenstva...

3 € Detail
Aktualizácia I/5 2022 – daňové a účtovné zákony
slovenský

Aktualizácia I/5 2022 – daňové a účtovné zákony

- PORADCA 2022, EAN: 9772730035065

Primárnym cieľom návrhu novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby.

4,59 € Detail
Lidská práva na roz(s)cestí
český

Lidská práva na roz(s)cestí

Žák Krzyžanková Katarzyna - Auditorium 2022, EAN: 9788087284940

23,27 € Detail
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
český

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jelínek Jiří - Nakladatelství Leges 2022, EAN: 9788075026378

88,36 € Detail
Utilitarismus a filozofie lidských práv
Novinka český

Utilitarismus a filozofie lidských práv

Hapla Martin - Nakladatelství Leges 2022, EAN: 9788075026408

19,04 € Detail
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021
slovenský

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021

Karol Frank, Karol Morvay a kolektív - Ekonomický ústav SAV 2022, EAN: 9788071443278

V sérii pravidelných publikácií Hospodársky vývoj Slovenska si už dvadsiaty deviaty rok všímame to, čo považujeme za jedinečné a zaujímavé v ekonomike SR v jednotlivých obdobiach. Hospodársky vývoj v rokoch 2020 a 2021 bol určovaný silami, ktorých pôvod je mimoekonomický. Ekonomiku regulovali pandemické pravidlá.

12,96 € Detail
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2020
slovenský

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2020

Karol Frank, Karol Morvay a kolektív - Ekonomický ústav SAV 2021, EAN: 9788071443216

Stalo sa už dobrým zvykom, že každý rok má naša publikácia nejaký ústredný motív, prierezový problém, na ktorý zaostruje svoju pozornosť. Pri hodnotení hospodárskeho vývoja v roku 2020 by bolo ťažké konkurovať téme dopadov koronavírusovej krízy, a preto sme ju vybrali za centrálnu oblasť záujmu.

10 € Detail
Zákon o silničním provozu Komentář
český

Zákon o silničním provozu Komentář

Daniel Novopacký; Pavel Vetešník; Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788076764941

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které jsou řešeny způsoby, jež nepovažují za ideální.

89,07 € Detail
Smlouva o fungování EU Smlouva o EU Listina základních práv EU Komentář
český

Smlouva o fungování EU Smlouva o EU Listina základních práv EU Komentář

Michal Tomášek; Václav Šmejkal - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788076765085

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z komentovaných ustanovení k přelomu let 2021 a 2022. Kromě relativně stabilních hodnot a institucí komentář obsáhl také téma např.

160,74 € Detail
Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace
český

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace (Právní monografie)

Dita Frintová - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788076765184

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem o více či méně odlišné úpravy, zejména pokud jde o sledovaný účel.

33,49 € Detail
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
slovenský

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Mária T. Patakyová - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788057105107

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy.

34,36 € Detail
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel
český

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová; Ján Matejka; Veronika Příbaň Žolnerčíková; Alžběta Solarczyk Kra... - LEGES 2022, EAN: 9788075026262

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude nejčastější příčinou nehod technická závada.

15,72 € Detail