0

Kategórie

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 91 ( vč. CD )
český

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 91 ( vč. CD )

Ústavní soud ČR - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2019, EAN: 9788074007941

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

36,00 € Detail
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD
slovenský

Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD

Katarína Ševcová - Belianum 2018, EAN: 9788055716206

Cieľom predloženej vedeckej monografie je predložiť komplexný pohľad na procesný princíp ústnosti, či už z hľadiska jeho pôsobenia v minulosti, jeho vzniku, jeho postavenia v právnom poriadku, a vzťahy k iným procesným princípom. Zamerali sme sa pritom na právnu úpravu u nás v Slovenskej republike ale i v zahraničí a v kontexte európskeho právneho priestoru, nevynechajúc ani systém common law ako vhodnú pôdu na komparáciu. Keďže v posledných rokoch je tento fenomén vnímaný cez možnosti, ktoré prinášajú moderné technológie nevyhli sme sa i tejto oblasti. Zámerom bolo poskytnúť rozmer praktickej aplikácie ústnosti a jej fungovanie v civilnom procese. Titul na CD nosiči.

5,44 € Detail
Odborová organizácia
slovenský

Odborová organizácia

Marek Švec - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102359

14,52 € Detail
Radosť z práce
Novinka slovenský

Radosť z práce

Bruce Daisley - Lindeni 2019, EAN: 9788056617595

10,99 € Detail
Účtovná závierka obchodných spoločností
slovenský

Účtovná závierka obchodných spoločností

Richard Farkaš - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102472

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v mnohých oblastiach aj z IFRS, venuje sa v potrebnej miere aj im. Sú v nej analyzované takmer všetky ustanovenia zákona o účtovníctve, postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení MF SR k účtovnej závierke mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, pričom poukazuje aj na chyby, ktoré sa pri ich uplatňovaní v praxi vyskytujú. Nevenuje sa vedeniu účtovníctva, ale len účtovnej závierke. Preto v nej nie sú uvedené účtovné súvzťažnosti, s výnimkou prípadov, keď to je potrebné na pochopenie účtovnej závierky. Kvôli názornosti a prehľadnosti obsahuje aj niekoľko desiatok tabuliek a približne 600 schém. Svojím obsahom, rozsahom a detailom spracovania sa radí k unikátnym publikáciám tohto druhu na Slovensku. V mnohých prípadoch má charakter až komentára k právnym predpisom. Autor, pôvodne vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, od r. 1991 pracuje v audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG, najskôr v Nemecku a od r. 1993 na Slovensku, od r. 2019 na pozícii retired partner / consultant. Jeho odborným zameraním je audit účtovnej závierky a účtovné poradenstvo. Počas svojej 30-ročnej audítorskej praxe má za sebou viac ako 1 000 auditov účtovnej závierky. Bol lektorom stoviek seminárov, školení a interných tréningov. Je autorom viac ako 40 knižných publikácií a vysokoškolských skrípt a 80 príspevkov v odborných časopisoch.

57,20 € Detail
Slovník investora
český

Slovník investora (Slovníky)

Michal Stupavský - PLOT 2020, EAN: 9788074283819

Slovník investora slouží jako nezbytný „manuál“ ať již pro začínajícího investora pohybujícího se na kapitálových trzích, tak i pro investora „amatéra“, který se odhodlá zúročit svůj kapitál na burze buď sám, nebo prostřednictvím burzovních makléřů. Přehledný, fundamentálně vyčerpávající, vysvětlující hojně používané poměrové ukazatele a benchmarky ve finanční branži. Slovník je psaný s důrazem na faktičnost, popsané termíny jsou srozumitelné i pro laickou veřejnost.

15,94 € Detail
Nestátní neziskové organizace právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost
český

Nestátní neziskové organizace právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost

Marek Jošt - Nakladatelství Oeconomica 2018, EAN: 978802452325

Publikace rozebírá právní úpravu vybraných forem nestátních neziskových organizací. Vedle toho obsahuje řadu praktických příkladů nejčastějších i specifických účetních operací včetně účtování darů, dotací a dalších zdrojů financování. Zvláštní pozornost je pak věnována specifikům v oblasti účetnictví a auditu těchto účetních jednotek v porovnání s podnikatelskými subjekty. Závěrečná část seznamuje s výzkumy posledních let na poli transparentnosti hospodaření nestátních neziskových organizací.

39,23 € Detail
Makroekonomické modely pro měnovou analýzu
český

Makroekonomické modely pro měnovou analýzu

Quang Tran Van - Nakladatelství Oeconomica 2018, EAN: 9788024523057

Monografie Makroekonomické modely pro měnovou analýzu přístup DSGE se zabývá využitím modelů DSGE v analýze měnové politiky. Nejdříve pojednává o postupech při modelování s použitím přístupu DSGE. Dále jsou odvozeny různé typy modelů DSGE s důrazem na novokeynesovské modely. Nakonec jsou diskutovány transmisní mechanismy měnové politiky při cílování inflace, analýza schopnosti modelů DSGE vystihnout realitu a možnosti jejich zdokonalení. Monografie je určena odborníkům v oblasti makroekonomického modelování, může být studijním materiálem pro studenty magisterského a doktorského studia.

27,89 € Detail
Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války
český

Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války

Jan Eichler a kol. - Nakladatelství Oeconomica 2015, EAN: 9788024522968

Monografie navazuje na svoji předchůdkyni vydanou v roce 2016 a vyhodnocuje události, ke kterým došlo v letech 20152018. Zaměřuje se především na hlavní bezpečnostní hrozby a rizika, jimž c?elí Evropa 30 let po skončení studené války. Je to především přenesení úderů globálního terorismu na území západní Evropy, přičemž nejhůře postižena byly Francie, Belgie a SRN. Další hrozbou jsou důsledky války na Ukrajině, zejména pak nárůst vojenského napětí v Evropě. Na tyto hrozby musela reagovat EU i její členské státy.

39,23 € Detail
Dějiny VŠE v Praze II.
český

Dějiny VŠE v Praze II.

Aleš Skřivan, Andrej Tóth - Nakladatelství Oeconomica 2016, EAN: 9788024521923

Druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze analyzuje fungování školy na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let. Dějiny VŠE v uvedeném období jsou podány na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oboru? na tehdejší partnerské bratislavské Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a i na obdobných vysokoškolských institucích ve středoevropských zemích patřících nejen do tzv. zemí východního bloku: v Maďarsku, Německé demokratické republice a Polsku, ale i v Rakousku.

22,77 € Detail
Zlepšování procesů při budování informačních systémů
český

Zlepšování procesů při budování informačních systémů

Alena Buchalcevová - Nakladatelství Oeconomica 2017, EAN: 9788024522357

Cílem knihy je seznámit čtenáře s možností zlepšování procesů při budování informačních systémů, představit normy, standardy a metodiky, které je možné použít, a objasnit jejich vzájemné vztahy. Podrobně je popsán model CMMI-DEV, mezinárodní normy ISO/IEC, včetně nové řady norem určených pro velmi malé podniky. Je představen původní systém hodnocení metodik a popsány významné současné metodiky včetně nejnovějších přístupů ke škálování agilních metodik.

25,49 € Detail
Úvod do IT Governance
český

Úvod do IT Governance

Zora Říhová - Nakladatelství Oeconomica 2017, EAN: 9788024522722

Kniha je primárně určena pro studenty oboru informatika, ale i všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou IT Governance a s určitými aspekty fungování organizace důležitými pro aplikaci IT Governance. Governance představuje postupy a procesy pro správu a řízení organizací reprezentující zájmy zainteresovaných stran. Je realizována pomocí souboru politik, rámců, pravidel, omezení, procesů, dat, personálního zajištění a nastavení odpovědností tak, aby organizace prováděla činnosti efektivně, transparentně a odpovědně s minimalizací nákladů a rizik. Koncepce řízení ITGovernance již prošla určitým vývojem a nyní zdůrazňuje potřebu důraznějšího propojení řízení IT s řízením byznysu.

25,33 € Detail
Teorie ekonomických a politických her
český

Teorie ekonomických a politických her

Martin Dlouhý, Petr Fiala - Nakladatelství Oeconomica 2014, EAN: 9788024521244

Teorie her se zabývá rozborem širokého spektra konfliktních či kooperativních rozhodovacích situací s více účastníky. Pojem hra má obecný význam, který nezahrnuje jen salónní hry typu šachy či poker, nýbrž v podstatě jakoukoli konfliktní situaci mezi jedinci, firmami, armádami, politickými stranami, biologickými druhy. Kniha obsahuje základní i pokročilejší modely teorie her, jako například hra v normálním tvaru, hra v rozvinutém tvaru, koaliční hra, teorie formování koalic, opakované hry, hra s neúplnou informací, vyjednávací hra. Text obsahuje ilustrativní i reálné příklady.

24,85 € Detail
Pracovní právo
český

Pracovní právo

Milan Galvas a kol. - Masarykova Univerzita 2017, EAN: 9788021080218

Učebnice rozebírá pracovní právo v jeho teoretické i aplikační rovině, zahrnuje všechny tři složky zahrnované do předmětu pracovního práva (zaměstnanost, individuální pracovní právo a kolektivní pracovní právo), zahrnuje rovněž i unijní úpravu některých otázek, spadajících do pracovního práva.

34,78 € Detail
Praktické příklady z makroekonomické analýzy
český

Praktické příklady z makroekonomické analýzy

Eva Zamrazilová - Nakladatelství Oeconomica 2016, EAN: 9788024522524

Publikace přináší ucelený praktický rámec pro makroekonomickou analýzu. Vysvětluje obsahové vymezení a způsoby výpočtu hlavních makroekonomických ukazatelů i možnosti jejich další analýzy. Příklady jsou voleny s ohledem na skutečnou praxi hospodářské politiky. Znalost práce s makroekonomickými ukazateli je nezbytnou podmínkou odborného aparátu veřejné sféry i managementu soukromého sektoru. Lze konstatovat, že tímto vybavením by měl disponovat každý absolvent vysoké školy ekonomického směru.

23,41 € Detail
Mezinárodní management
český

Mezinárodní management

Dana Zadražilová - Nakladatelství Oeconomica 2016, EAN: 9788024522197

Učebnice Mezinárodní management je určena pro navazující magisterské studium oborů, které se zabývají mezinárodním podnikáním. Celý text je pojat jako obvyklý znalostní standard na této úrovni studia v oblasti vymezení a významu nadnárodních korporací ve světové ekonomice, mezinárodních firemních strategií, organizace nadnárodních korporací, interkulturního managementu a tvorby strategií tvorby lidského kapitálu v mezinárodním kontextu a pochopení myšlenky společenské odpovědnosti korporací z globálního hlediska.

19,42 € Detail
Nástin právních dějin
český

Nástin právních dějin

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen - Masarykova Univerzita 2017, EAN: 9788021054622

Učební text má primárně poskytnout informace o základních trendech vývoje státu a práva v Evropě a v některých mimoevropských státech a umožnit tak studentům vnímat platný český právní řád. Primárně je učební text určen pro předmět Evropská právní studia a nastiňuje charakteristické rysy starověkého státu a práva, romanizaci práva, pojímá vývoj konstitučních států a jejich právních řádů stejně jako vývoj státu a práva v Evropě ve 20. století.

14,99 € Detail
Kreativní metody v inovacích
český

Kreativní metody v inovacích

Miroslav Špaček, Karel Červený - Nakladatelství Oeconomica 2019, EAN: 9788024523224

Publikace představuje a rozebírá jednotlivé kreativní techniky managementu inovací, tak jak jsou aktuálně využívány v inovační praxi. Jednotlivé metodiky a přístupy představují velice flexibilní nástroje, které si mohou firmy adaptovat podle své potřeby a podnikatelského zaměření. Jednotlivé metody lze v rámci komplexnějších inovačních projektů i efektivně kombinovat. Metody jsou vesměs konstruovány tak, aby je zvládl každý pracovník po nezbytném zaškolení. Metody nejsou založeny na složité matematické podpoře, čímž se otvírá prostor k jejich využití i pro intuitivně založené a uvažující pracovníky. Jednotlivé kreativní metody jsou seřazeny do logických kategorií dle svého účelu. Pro snazší pochopení principů fungování jednotlivých metod využívají autoři v maximálně možné míře vizualizace formou obrázků a grafů. Kniha se svým pojetím vymyká existujícím publikacím, které jsou z velké části zaměřeny deskriptivně. Publikace se snaží propojit existující teoretické poznatky publikované v manažerské literatuře s vlastními empirickými poznatky získanými jak v průběhu mnohaleté praxe v průmyslových podnicích, tak vlastní konzultační a edukační činností. Tyto poznatky a zkušenosti jsou syntetizovány do normativních postupů, které poskytují manažersky ověřený návod, jak jednotlivé kreativní metody používat. Tyto přístupy dokresluje řada praktických příkladů realizovanými autory publikace, případně převzaty z best practices ostatních firem. Popis a rozbor metod je doplněn seznamem doporučené literatury, která se předmětnou problematikou zaobírá.

39,31 € Detail
Eseje z postkeynesovské ekonomie
český

Eseje z postkeynesovské ekonomie

Zdeněk Chytil a kol. - Nakladatelství Oeconomica 2014, EAN: 9788024521220

Monografie představuje pro českého čtenáře zajímavou sondu do více i méně známých kapitol postkeynesovské ekonomie. Postkeynesovství zpochybňuje velkou část teoretických základů ekonomické vědy za posledních dvě stě let. Odlišností svých závěrů od závěrů ekonomických škol hlavního proudu v oblasti monetární ekonomie zaujme pozornost akademiků i praktiků, především pak návrhy na změnu paradigmatu měnové politiky. Pokud čtenář shledá argumenty autorů za přesvědčivé, může provést hlubší reflexi fundamentů svého pohledu a publikace tak pro něj může být obohacením i zajímavou zkušeností.

41,79 € Detail
Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium
český

Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

Pavel Sirůček - Nakladatelství Oeconomica 2016, EAN: 9788024521893

Publikace již 6. aktualizovaným a doplněným vydáním reaguje na trvalou poptávku ohledně materiálů určených především zájemcům o navazující magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol. Text přitom samozřejmě mohou využívat i stávající studenti VŠE v Praze na všech stupních studia. Publikace precizuje základní požadavky z oblasti standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie, nároky odpovídající bakalářským kurzům mikroekonomie a makroekonomie přednášeným Katedrou mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské na různých fakultách VŠE v Praze. Těžiště sbírky leží v řešených úkolech, příkladech a problémech. Publikace obsahuje též struktury tematických okruhů, podrobné odkazy na literaturu, doporučené příklady a úkoly k procvičení, ukázky různých testů s klíčem řešení atd. 6. aktualizované a doplněné vydání obsahuje (obdobně jako 4. přepracované a doplněné vydání z roku 2011 a 2013 či 5. aktualizované a doplněné z roku 2014) podstatné změny oproti vydáním předchozím. Jde např. o aktualizované pasáže u makroekonomických agregátů, rozšíření dodatků nebo zařazení dalších ukázek testových variant. Aktuální vydání publikace se také snaží reagovat na nové trendy a výzvy ve výuce standardní ekonomické teorie ve druhé dekádě 21. století. Autor přeje všem čtenářům úspěšné přijímací řízení nejenom z EKONOMIE a mnoho zdaru i síly v dalším (či pokračujícím) studiu na VŠE v Praze, včetně nezbytné pokory před skutečnými velikány ekonomické vědy. Nicméně nikdy se nenechte od ekonomů ošálit!.

23,01 € Detail