0

Kategórie

O duchu zákonů
český

O duchu zákonů

Charles Montesquieu - Aleš Čenek,s.r.o. 2020, EAN: 9788073808716

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš k této knize napsal: Montesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku. Našel je v promyšleném zákonodárství. toto téma zpracoval ve své nejslavnější knize O duchu zákonů, vydané poprvé 1748 v Ženevě.

19,04 € Detail
Právo v medzinárodnom obchode
slovenský

Právo v medzinárodnom obchode

- Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057103202

Predkladaná publikácia sa venuje problematike v súčasnej dobe maximálne aktuálnej, ktorou je právna úprava medzinárodného obchodu.

23,23 € Detail
Whistleblowing a (nejen) tranpoziční legislativa
Novinka český

Whistleblowing a (nejen) tranpoziční legislativa

Jan Pichrt; Jakub Morávek - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788076762596

Publikace po roce navazuje na knihu Whistleblowing - minulost, příomnost, budoucnost. Obsahuje především příspěvky přednesené na konferenci Whistleblowing a (nejen) tranpoziční legislativa, která se konala dne 20. září 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

13,18 € Detail
Zákony III časť A 2022 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP
Novinka slovenský

Zákony III časť A 2022 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622106

Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1. 2022, bez ktorých sa zamestnávateľ alebo mzdový účtovník či personalista nezaobíde. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, ktorý patrí do prvej kapitole. Druhá kapitola obsahuje mzdové predpisy, ku ktorým po novom pribudol zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit.

6,95 € Detail
Zákony I-B/2022 – účtovné zákony
Novinka slovenský

Zákony I-B/2022 – účtovné zákony

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622199

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnený je zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákonom č. 283/2002 Z. z.

6,95 € Detail
Zákony I-A/2022 – daňové zákony
Novinka slovenský

Zákony I-A/2022 – daňové zákony

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622182

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2022. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní...

6,95 € Detail
Zákony III časť C 2022 - Sociálne zákony, sociálne služby
Novinka slovenský

Zákony III časť C 2022 - Sociálne zákony, sociálne služby

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622120

Zákony III časť C obsahujú právne predpisy týkajúce sa sociálnych služieb, sociálneho zabezpečenia a sociálnoprávnej ochrany detí. Publikácia rozdelená do troch tematických kapitol obsahuje právne predpisy po novelách k právnemu stavu 1. 1. 2022.

6,95 € Detail
Zákony III časť B 2022 – Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky
Novinka slovenský

Zákony III časť B 2022 – Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622113

Zákony III časť B obsahujú zákony sociálneho zabezpečenia, medzi ktoré patrí hlavne zákon o sociálnom poistení, ktorý vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo

6,95 € Detail
Zákony II časť C 2022 - Trestné právo, exekučný poriadok a súdne spory
Novinka slovenský

Zákony II časť C 2022 - Trestné právo, exekučný poriadok a súdne spory

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622083

Zákony II časť C obsahujú zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. Prvá kapitola obsahuje aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o rozhodcovskom konaní a zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6,95 € Detail
Zákony II časť B 2022 - Občianske právo, notári, advokáti, prokurátori
Novinka slovenský

Zákony II časť B 2022 - Občianske právo, notári, advokáti, prokurátori

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622076

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.

6,95 € Detail
Zákony II časť A 2022 - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
Novinka slovenský

Zákony II časť A 2022 - Obchodné právo a živnostenské podnikanie

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622069

Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2022.

6,95 € Detail
Poradca 9-10/2022 – Zákon o dani z príjmov s komentárom
Novinka slovenský

Poradca 9-10/2022 – Zákon o dani z príjmov s komentárom

- PORADCA 2021, EAN: 9771335158261

V zákone o dani z príjmov dochádza od 1. 1. 2022k viacerým zmenám. • Daňovníci s vysokým indexom daňovej spoľahlivosti budú od 1. 1. 2022 platiť len polovičnú výšku poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania. Hlavným zámerom je motivácia k dobrovoľnému plneniu daňových povinností.

13 € Detail
Daňové priznania FO a PO a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
Novinka slovenský

Daňové priznania FO a PO a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

- PORADCA 2021, EAN: 9788081622052

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.

8,90 € Detail
Odvody poistného od  1. 1. 2022
Novinka slovenský

Odvody poistného od 1. 1. 2022

Dušan Dobšovič; Martin Surový; Miroslav Tichý - PORADCA 2021, EAN: 9788081622045

Od 1. 1. 2022 sa opäť upravujú sadzby poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

5,90 € Detail
Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ
Novinka slovenský

Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ

Ivana Hudecová - PORADCA 2021, EAN: 9788081622175

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.

6 € Detail
Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 4. vyd. 1/2022
slovenský

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 4. vyd. 1/2022

- HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731310

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie: Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2022, so zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 403/2020 Z. z. a zákona č. 519/2021 Z.z.

8,36 € Detail
Správny súdny poriadok. Úzz, 5. vyd, 1/2022
slovenský

Správny súdny poriadok. Úzz, 5. vyd, 1/2022

- HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731334

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. januáru 2022 a s účinnosťou od 1. apríla 2022 so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 512/2021 Z.z.

4,47 € Detail
Trestný poriadok. Úzz, 10. vyd., 1/2022
slovenský

Trestný poriadok. Úzz, 10. vyd., 1/2022

- HEURÉKA 2022, EAN: 9788081731266

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie: Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. januáru 2022, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 432/2021 Z. z.

7,41 € Detail
Zákonník práce. Úzz, 17. vyd., 1/2022
slovenský

Zákonník práce. Úzz, 17. vyd., 1/2022

- HEURÉKA 2022, EAN: 9788081731273

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce so zmenami novelizácie: zákona č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2022 a od 1. januára 2023, zákona č. 215/2021 Z.z. (zákon o podpore v čase skrátenej práce) s účinnosťou od 1. januára 2022, zákona č. 407/2021 Z.z. s účinnosťou od 2. februára 2022, zákona č.

5,51 € Detail
Stavebný zákon. Úzz, 4. vyd., 1/2022
slovenský

Stavebný zákon. Úzz, 4. vyd., 1/2022

- HEURÉKA 2022, EAN: 9788081731327

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie: zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. januáru 2022, so zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 145/2021 Z. z. a zákona č. 149/2021 Z. z.

4,28 € Detail