0

Kategórie

Česká škola a žáci ze zahraničí
český

Česká škola a žáci ze zahraničí (Dobrá škola)

Jitka Kendíková - Raabe 2013, EAN: 9788087553626

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou nastat při návratu těchto dětí do českých škol. Naleznete zde základní legislativní pravidla, kterými se daná problematika řídí, vzory mnohých dokumentů a tiskopisů.

16,34 € Detail
Krok za krokem s ADHD
český

Krok za krokem s ADHD (Kuliferda a jeho svět)

Jitka Kendíková - Raabe 2015, EAN: 9788074961717

Příručka, která je koncipována jako rádce pro rodiče dětí s ADHD a další zájemce o danou problematiku z řad veřejnosti. Obsahuje souhrn užitečných informací, zejména praktických návodů a doporučení, jak komunikovat se školou či odborníky. Naleznete zde vzory užitečných dokumentů, příklady z praxe i konkrétní doporučení. Publikace si také klade za cíl zvýšit informovanost rodičovské veřejnosti o legislativních normách a fungování českých škol v oblasti integrace žáků s ADHD.

5,15 € Detail
Český jazyk
český

Český jazyk (Dobrá škola)

Jitka Kendíková - Raabe 2017, EAN: 9788074962721

Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách. Přináší jak teorii, tak praktické ukázky pracovních listů, které by měly být zdrojem inspirace pro učitele, asistenty pedagoga, ale i rodiče.

14,27 € Detail
Rok I.
český

Rok I.

Jitka Kendíková - Pasparta 2018, EAN: 9788088163909

Titul připomíná a představuje důležité legislativní změny, které vešly v účinnost od 1. 9. 2016. Nezabývá se však jen novelizací § 16 školského zákona, ale také mnoha dalšími novinkami, které následovaly. Autorka se věnuje nejen vzdělávání žáků s nějakou „diagnózou“, ale nezapomíná ani na žáky cizince a osoby, které studovaly v zahraničí. Upozorňuje i na mýty, drobné nepravdy a mylné interpretace spojené se sledovanými legislativními změnami. Pokouší se je nejen pojmenovat, ale i vysvětlit. Zároveň se snaží upozornit na některá slabá místa, která se v této souvislosti objevila v každodenní praxi ve školách. V knize přináší příběhy devíti konkrétních žáků základní školy. Všichni patří v širším slova smyslu mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich osud do značné míry ovlivnily popisované legislativní změny.

10,75 € Detail
Rozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura
český

Rozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura

Jitka Kendíková - Raabe -0001, EAN: 9788074963933

Publikace rozšiřuje portfolio materiálů pro výuku dětí s SVP na druhém stupni ZŠ. Proto přináší učitelům, speciálním pedagogům i rodičům další pracovní listy z gramatiky, slohu i literatury. Práce s těmito materiály žákům pomáhá prohlubovat jejich znalosti a dává jim možnost procvičit si učivo z českého jazyka a literatury mnoha různými formami.

14,27 € Detail
ADHD krok za krokem
český

ADHD krok za krokem

Jitka Kendíková - Raabe 2019, EAN: 9788074964381

Publikace přináší komplexně zpracovanou problematiku ADHD. Přestavuje základní vymezení této poruchy, možnosti podpůrných a organizačních opatření či jejich financování, včetně ukázek dokumentů souvisejících se začleněním dětí s ADHD do vzdělávacího procesu. Zpracovává praktické otázky počínaje problematikou školní zralosti dětí s ADHD a jejich nástupem ke školní docházce, přes specifika jejich hodnocení až po otázky související s absolvováním přijímacího řízení na střední školy. Obsah 1. ADHD – definice a projevy 2. Jak pracovat se žáky s ADHD ve škole 3. Legislativní rámec 4. Plán pedagogické podpory 5. Individuální vzdělávací plán 6. Asistent pedagoga 7. Poradenské služby ve školských poradenských zařízeních a ve školách 8. Spolupráce s dalšími odborníky, kteří mohou pomoci jedincům s ADHD 9. Školní zralost 10. Volba správné základní školy 11. Zápis do první třídy 12. Odklad povinné školní docházky 13. První rok povinné školní docházky 14. Komunikace mezi školou a rodinou 15. Hodnocení žáků s ADHD 16. Žáci s ADHD v důležitých dokumentech školy 17. Organizační opatření školy při vzdělávání žáků s ADHD 18. Přijímací zkoušky na střední školy 19. Financování 20. Legislativa a užitečné zdroje informací o ADHD

14,69 € Detail
Vademecum asistenta pedagoga (2. vydání)
český

Vademecum asistenta pedagoga (2. vydání)

Jitka Kendíková - Pasparta 2020, EAN: 9788088290506

Přestože se s asistenty pedagoga setkáváme v mateřských, základních i středních školách a tato pracovní pozice je již nějakou dobu legislativně ukotvena, stále se vynořují různorodé pochyby a kladou zajímavé otázky. Jaká je přesně role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem a kdo je to školní asistent? Jak může škola získat potřebné finance pro vytvoření takové pracovní pozice? Jaká je náplň práce asistenta pedagoga a jakým způsobem nastavit spolupráci s učitelem či ředitelem školy? To jsou jen některé z otázek, na něž se publikace snaží poskytnout odpověď. Autorka knihy, ředitelka ZŠ a gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze, vychází při svém psaní ze své mnohaleté zkušenosti s inkluzivním vzděláváním na obou typech škol. 2. vydání publikace reaguje zejména na legislativní změny, ke kterým od roku 2016 postupně docházelo a dochází. Proto byly některé kapitoly doplněny nebo přepracovány. Kromě legislativního zarámování zde čtenáři najdou např. také aktualizované individuální vzdělávací plány, nové kazuistiky, informace o nových úpravách přijímacího řízení aj. Kniha je určena pro asistenty pedagoga (začínající i ty již zkušené), pro ředitele škol i ostatní pracovníky ve školství a profesionály zabývající se školskou problematikou. Užitečné informace zde najdou i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

11,17 € Detail