0

Knihy

Zákony III časť A 2023 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

Zákony III časť A 2023 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622403

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami, ktoré sú prehľadne graficky zvýraznené. Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

8,28 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami, ktoré sú prehľadne graficky zvýraznené.

Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1. 2023, bez ktorých sa zamestnávateľ alebo mzdový účtovník, či personalista nezaobíde.
Základným právnym predpisom je Zákonník práce, ktorý patrí do prvej kapitoly. Druhá kapitola obsahuje mzdové predpisy. Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole.
Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch, nachádzajúci sa vo štvrtej kapitole, upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Ďalšie kapitoly obsahujú právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, združovania sa občanov, BOZP, nelegálneho zamestnávania, inšpekcie práce a ochrany osobných údajov.
 
Zákonník práce

ZÁKON č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 
Mzdové predpisy

ZÁKON NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
NARIADENIE Vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
ZÁKON č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
ZÁKON č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Zamestnanosť

ZÁKON č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Pedagogickí zamestnanci

ZÁKON č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov

ZÁKON č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
ZÁKON č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ZÁKON NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
ZÁKON č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Správne právo

ZÁKON č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-240-3
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 528
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 21 mm
HMOTNOSŤ 388 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca