0

Knihy

Zákony III časť B 2023 - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie...

Zákony III časť B 2023 - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie...

Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622410

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku, ... v úplnom znení.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

8,28 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku, ... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, príspevkov a sociálnych služieb.

Zákony III časť B obsahujú zákony sociálneho zabezpečenia, medzi ktoré patrí hlavne zákon o sociálnom poistení, ktorý vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. na základe sociálneho poistenia odvádza podnikateľ či zamestnávateľ odvody do Sociálnej poisťovne na účely dôchodku, PN, alebo invalidného dôchodku. Okrem zákona o sociálnom poistení sú dôležitými právnymi predpismi zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákon o 13. dôchodku. Tieto právne predpisy aj s ostatnými novelami patria do prvej kapitoly.
Ďalšia kapitola sa venuje zdravotnému poisteniu a odvodom, pričom zdravotným poistením je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.
Tretia kapitola je zameraná na príspevky a posledná kapitola sa venuje sociálnym službám.
 
Sociálne, dôchodkové a nemocenské poistenie

ZÁKON č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
ZÁKON č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OPATRENIE MPSVaR SR č. 138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
OPATRENIE MPSVaR SR č. 139/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
OPATRENIE MPSVaR SR č. 140/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
ZÁKON č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku

 
Zdravotné poistenie

ZÁKON č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Sociálne zákony

ZÁKON č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
OPATRENIE MPSVaR SR č. 439/2022 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
ZÁKON č. 601/2003 Z. z. o životnom minime s prehľadom opatrení MPSVaR SR
OPATRENIE MPSVaR SR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima
ZÁKON č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
ZÁKON č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
OPATRENIE MPSVaR SR č. 497/2021 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
ZÁKON č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
OPATRENIE MPSVaR SR č. 444/2022 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku
ZÁKON č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ­nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
ZÁKON č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
OPATRENIE MPSVaR SR č. 233/2018 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
ZÁKON č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
NARIADENIE VLÁDY SR č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb

 
Sociálne služby

ZÁKON č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
NARIADENIE VLÁDY SR č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023
ZÁKON č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
NARIADENIE VLÁDY SR č. 213/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-241-0
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 880
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 47 mm
HMOTNOSŤ 682 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca