0

Knihy

Zákony I-B/2023 – účtovné zákony

Zákony I-B/2023 – účtovné zákony

Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 - Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622496

Účtovné zákony obsahujú úplné znenie zákonov po ostatných novelách z oblastí účtovníctvo pre JÚ a PÚ - postupy účtovania, účtovná osnova, účtovná závierka, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnené o zákonom o správnych poplatkoch, cestovných náhradách a o sociálnom fonde.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

8,28 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Účtovné zákony obsahujú úplné znenie zákonov po ostatných novelách z oblastí účtovníctvo pre JÚ a PÚ - postupy účtovania, účtovná osnova, účtovná závierka, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnené o zákonom o správnych poplatkoch, cestovných náhradách a o sociálnom fonde. Zmeny v zákonoch sú vyznačené tučným písmom.
 
Účtovníctvo

ZÁKON č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príj­mov
Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Opatrenie MF SR č. 15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky
Opatrenie MF SR č. 23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky
Opatrenie MF SR č. 23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Opatrenie MF SR č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ a postup účtovania pri prechode zo sústavy PÚ do sústavy JÚ pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
Opatrenie MF SR č. MF/14454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Opatrenie MF SR č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy
Opatrenie MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania
Opatrenie MF SR č. MF/17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

 
Cestovné náhrady

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Opatrenie MPSVR SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného
Opatrenie MPSVR SR č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

 
Poplatky

ZÁKON č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-249-6
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 560
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 21 mm
HMOTNOSŤ 408 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca