0

Knihy

Kategórie

Zákony II časť B 2023 - Trestné právo, exekučný poriadok správne právo...
slovenský

Zákony II časť B 2023 - Trestné právo, exekučný poriadok správne právo... (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622397

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok,.... .

9,20 € Detail
Zákony I-B/2023 – účtovné zákony
slovenský

Zákony I-B/2023 – účtovné zákony (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622496

Účtovné zákony obsahujú úplné znenie zákonov po ostatných novelách z oblastí účtovníctvo pre JÚ a PÚ - postupy účtovania, účtovná osnova, účtovná závierka, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnené o zákonom o správnych poplatkoch, cestovných náhradách a o sociálnom fonde.

8,28 € Detail
Zákony I-A/2023 – daňové zákony
slovenský

Zákony I-A/2023 – daňové zákony (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622489

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené.

8,28 € Detail
Zákony III časť A 2023 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP
slovenský

Zákony III časť A 2023 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622403

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami, ktoré sú prehľadne graficky zvýraznené. Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1.

8,28 € Detail
Zákony III časť B 2023 - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie...
slovenský

Zákony III časť B 2023 - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie... (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622410

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku, ... v úplnom znení.

8,28 € Detail
Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy
slovenský

Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622502

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej hospodárnosti budov a zákony z oblastí: architektúra, rozvoj bývania, dotácie, pôda.

8,28 € Detail
Zákony V-A/2023 – verejná správa
slovenský

Zákony V-A/2023 – verejná správa (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622519

Verejná správa obsahuje úplné znenie zákonov po novelách pre rok 2023 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby, informačných technológií, verejného obstarávania, elektronickej komunikácie. Zmeny v zákon sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: 1. Rozpočtové pravidlá Zákon č.

8,28 € Detail
Zákony 2023 V. časť B
slovenský

Zákony 2023 V. časť B (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - Poradca s.r.o. 2023, EAN: 9788081622526

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2023. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie...   Školy ZÁKON č. 245/2008 Z. z.

8,28 € Detail
Zákony 2023 VI.
slovenský

Zákony 2023 VI. (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - Poradca s.r.o. 2023, EAN: 9788081622533

Životné prostredie obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti: životné prostredie, zálohovanie, separovanie, ochrana ovzdušia, lesné hospodárstvo, intergrovaná prevencie, kontrola znečistenia životného prostredia, odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo. Zákony po novelách pre rok 2023 sú uvedené s prehľadne zvýraznenými zmenami v texte.

8,28 € Detail
Zákony II časť A 2023 - Obchodné právo, Občianske právo, živnostenské podnikanie
slovenský

Zákony II časť A 2023 - Obchodné právo, Občianske právo, živnostenské podnikanie (Zákony 2023)

Kolektív Poradca - PORADCA 2023, EAN: 9788081622380

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame, slobodnom prístupe k informáciám, ... . Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené.

9,20 € Detail