0

Knihy

Zákony 2023 V. časť B

Zákony 2023 V. časť B

voľby, školstvo, obce - Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o. 2023
EAN: 9788081622526

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2023. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie...   Školy ZÁKON č. 245/2008 Z. z.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

8,28 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2023.
Nový ročník je doplnený o Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie...
 
Školy

ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie
VYHLÁŠKA č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách
VYHLÁŠKA č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
VYHLÁŠKA č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii
ZÁKON č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
VYHLÁŠKA č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
VYHLÁŠKA č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
VYHLÁŠKA č. 223/2022 Z. z. o základnej škole
VYHLÁŠKA č. 224/2022 Z. z. o strednej škole
ZÁKON č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
OPATRENIE č. 20/2022 R. o., ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024
ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
VYHLÁŠKA č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných pred­pokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
NARIADENIE VLÁDY č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
NARIADENIE VLÁDY č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

 
Obce a mestá

ZÁKON č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
ZÁKON č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
ZÁKON č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
ZÁKON č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
ZÁKON č. 254/1998 Zb. o verejných prácach
VYHLÁŠKA č. 83/2008 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
ZÁKON č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
ZÁKON č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
ZÁKON č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
ZÁKON č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
ZÁKON č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
ZÁKON č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
ZÁKON č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
ZÁKON č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách
ZÁKON č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
VYHLÁŠKA č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii
ZÁKON č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYDAVATEĽSTVO Poradca s.r.o.
ROK VYDANIA 2023
ISBN 9788081622526
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 784
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 31 mm
HMOTNOSŤ 618 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca