0
Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy

Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy

Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 - Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622502

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej hospodárnosti budov a zákony z oblastí: architektúra, rozvoj bývania, dotácie, pôda.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

7,82 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej hospodárnosti budov a zákony z oblastí: architektúra, rozvoj bývania, dotácie, pôda. Zmeny po novelách sú prehľadne vyznačené.
 
Stavebný zákon a súvisiace predpisy

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

 
Energetika

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
Stavebné výrobky

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
Vyhláška č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

 
Bývanie

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania
Nariadenie vlády č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania
Zákon č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Opatrenie č. 376/2020 Z. z. ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení
Opatrenie č. 329/2022 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Vyhláška č. 284/2013 Z. z., o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

 
Pôda

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-250-2
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 592
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 23 mm
HMOTNOSŤ 472 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca