0
Krížom krážom slovenčina B1 s CD

Krížom krážom slovenčina B1 s CD

Autor: Eva Španová a kolektív
Vydavateľstvo: STUDIA ACADEMICA SLOVACA
EAN: 9788022330350

Učebnica úrovne B1 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk. Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom-krážom A1 a A2.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

24,90 € Bežná cena 29,21 €
 

Viac o knihe

Učebnica úrovne B1 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk.

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom-krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne. Krížom-krážom.
Slovenčina B1 is the third volume in the series of the Slovak language textbooks, Krížom-krážom, following the A1 and A2 levels. It is designed for learners like you who would like to improve their Slovak in an interesting and attractive way. As in the previous books, this one also contains 10 units where you will learn how to communicate in everyday situations in school, at work, with friends, or during your travels throughout Slovakia. It also includes a set of 2 audio CDs with the recordings of the dialogues, texts and exercises. As you go through the book, all the basic skills of acquiring a foreign language are practised (reading, listening, speaking and writing) in line with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) assigned for the Level B1 – Independent Speaker (Threshold or Intermediate). The textbook was developed by teachers and researchers of the Studia Academica Slovaca Centre (The Centre for Slovak as a Foreign Language), which is a research and educational centre of the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava. It is published as part of the project called The Learning Programme of Slovak as a Foreign Language supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. The project is later intended to cover study materials for all language levels.
Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba desiata lekcia, ktorá je koncipovaná ako turistický sprievodca po Slovensku. Každú lekciu tvoria dva ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V závislosti od danej témy sa využívajú obrázky a schémy, ktoré rozširujú lexikálnu bázu a zároveň prispievajú k jej systemizácii. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvojovanie plurálových foriem mennej deklinácie v konfrontácii s inými pádovými formami. Pomerne veľa priestoru zaberá sprístupňovanie slovenských prepozícií so zreteľom na ich klasifikáciu a systemizáciu zohľadňujúc pritom sémantické a funkčné hľadisko. Pri slovesách stojí v centre pozornosti aspekt a reflexívne vlastnosti slovies, spracované jednotlivo i súhrnne pri všetkých použitých slovesách. Učivo zahŕňa najfrekventovanejšie konjunkcie a partikuly a výberovo aj niektoré otázky vetnej stavby, najmä slovosledu. Každá lekcia obsahuje súhrnné cvičenia, v ktorých sa nacvičujú a upevňujú cieľové zručnosti so zameraním na počúvanie, čítanie s porozumením a tvorenie ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou spestrujú sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, frazeologizmy, fotopríbehy či ilustrované komixy. K jednotlivým cvičeniam je vypracovaný kľúč, v ktorom si možno overiť správnosť riešenia. Orientáciu v učebnom materiáli uľahčuje súhrnný abecedný slovensko-anglický slovníček, ako aj prehľadný slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií. Praktickou súčasťou učebnice sú prehľadné gramatické tabuľky a zoznam všetkých použitých slovies v aspektových dvojiciach i zoznam slovies s príslušnou slovesnou väzbou.
All the units (except for Unit 10 which was designed as a Slovakia travel guide) have an identical structure that is easy to follow. In each unit there are two dialogues which are recorded on the CDs and which reflect current social issues. They are followed by texts covering the same issues and give you an opportunity to practise all four skills and to express your opinion on those topics as they are usually presented in a confrontational way. New words are explained by both their synonyms and explanations as well as illustrations, schemes and word groups that make them easier to learn and remember. They are practised in vocabulary and word formation exercises. There are also phrases and idioms mentioned in the units which you can learn and use to enrich your vocabulary in discussions. The grammar sections of the book were adjusted to the topics of the units and cover grammar phenomena on the B1 level, namely plural forms of nouns, adjectives and pronouns, use of prepositions (their division into groups, meaning, function), verbs (aspect, reflexive verbs), the most frequent conjunctions and particles as well as some aspects of the sentence structure, especially word order. Each unit contains comprehensive exercises practising reading, listening, speaking and writing skills. Various exercises, texts, idioms, photo stories and cartoons were also added to the units to make the book even more interesting and increasingly challenging for the students. At the back of the textbook there is a key to the exercises and a Slovak – English glossary with the entries ordered alphabetically as well as according to the units. A very useful part of the book is the grammar reference section with tables explaining grammar rules, a list of all the verbs used in the book with their both aspect forms (perfective and imperfective) and verb phrases.

VYDAVATEĽSTVO STUDIA ACADEMICA SLOVACA
ROK VYDANIA
ISBN 978-80-223-3035-0
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 251
VÄZBA mäkká
ROZMER 220 x 270 mm
HMOTNOSŤ 0.7

Ďalšie tituly od autora Eva Španová a kolektív

Krížom krážom slovenčina B1 s CD

Krížom krážom slovenčina B1 s CD

Eva Španová a kolektív

24,90 € STUDIA ACADEMICA SLOVACA Na sklade