0

Kategórie

Čeština v pohybu 2
český

Čeština v pohybu 2

Hana Žižková; Květoslava Klímová - muni PRESS 2020, EAN: 9788021095342

Předkládaná publikace, kterou vytvořili lingvisté Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, volně navazuje na monografii Čeština v pohybu. Tentokrát představuje autorský kolektiv výsledky výzkumu vlastních jmen, a to z několika hledisek, která sledují jejich proměny v komunikaci: fungování pojmenovávacích motivů ve spojení s variabilitou jednoho typu pomístních jmen, gramatické chování místních jmen při opakovaném užívání v současných textech a podoby a funkce antroponym v dramatických textech. Autoři se tak snaží o ucelenou koncepci monografie, prezentující jak dílčí poznatky lingvistických výzkumů, tak i přístup literárněonomastický.

11,59 € Detail
Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho
český

Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho

Tomáš Jurkovič - muni PRESS 2018, EAN: 9788021094260

O japonském spisovateli Haruki Murakamim se občas soudí, že se beze zbytku zhlédl v západní literatuře a následně píše "nejaponské" texty. Pokud ovšem podrobíme rozboru příběhy, které se odehrávají v jeho literárních dílech, musíme podobné soudy odmítnout jako neopodstatněné. Tato publikace provádí čtenáře v chronologickém sledu barvitým světem Murakamiho románových příběhů a krůček po krůčku před ním odkrývá další, zastřešující příběh, sahající od počátků a inspiračních zdrojů autorovy tvorby až po moment, kdy se Murakamimu daří poprvé úspěšně vyrovnat se svým velkým tématem - temnými stíny moderní japonské historie.

12,78 € Detail
Poetika narativního komentáře
český

Poetika narativního komentáře

Jiří Koten - HOST 2020, EAN: 9788027502479

Na rozdíl od většiny teorií výpravného textu, které se věnují silné opozici vyprávění (diegesis) a řeči (mimesis), kniha zaměřuje pozornost na složku často opomíjenou — narativní komentář (exegesis). Předmětem autorova soustředěného zájmu jsou tedy vztahy mezi vyprávěními, která komentáře eliminují (např. dobrodružné či alegorické žánry), a vyprávěními, jejichž účinek naopak spoléhá na diskurzivní síly narativní rétoriky. Tvary a funkce vypravěčské rétoriky jsou zkoumány od středověké zábavné prózy po současný český román. V pomyslné literární řadě, jež není chápána jako vývojová linie, nýbrž jako interpretační taktika, se vyjevují důležité funkce komentářů v české literatuře různých historických období: ve starší literatuře mimo jiné spoluutvářely mravokárné či naukové žánry, v devatenáctém století konstituovaly lidovýchovnou povídku, ale i historický a společenský román, v současné literatuře například produktivní žánr sebereflexivního románu. 

11,94 € Detail
Slovensko - poľská konverzácia
slovenský

Slovensko - poľská konverzácia

- Lingea s.r.o. SK 2019, EAN: 9788081452291

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

4,90 € Detail
Slovensko - ukrajinská konverzácia
slovenský

Slovensko - ukrajinská konverzácia

- Lingea s.r.o. SK 2019, EAN: 9788081452307

Na Ukrajine sa určite dohovoríte po rusky, no ukrajinskou vetou či frázou si získate srdcia tunajších obyvateľov. Naša konverzácia vám bude dobrým pomocníkom, či sa už vydáte do miest za pamiatkami, alebo budete obdivovať krásy ukrajinskej prírody. Azda v každej situácii v nej nájdete potrebné slovné spojenie, využijete informačnú prílohu i slovníček.

4,90 € Detail
Slovensko - grécka konverzácia
slovenský

Slovensko - grécka konverzácia

- Lingea s.r.o. SK 2019, EAN: 9788081452284

Kedysi sa klasická gréčtina vyučovala na školách, dnes sa s jej nasledovníčkou - novogréčtinou - stretneme len na dovolenke. Naučte sa s konverzáciou Lingea základné výrazy, slovíčka a frázy, ktoré vám otvoria srdce miestnych obyvateľov. Pri každej položke je uvedená výslovnosť, užitočnou prílohou je slovník a odporúčania na výlety v pevninskej časti Grécka i na jeho hlavných ostrovoch.

4,90 € Detail
Slovanský jazykový atlas
český

Slovanský jazykový atlas

Petra Přadková; Martina Ireinová - Academia 2020, EAN: 9788020031051

Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů. Dosud bylo od roku 1965 zpracováno a vydáno patnáct fonetických a lexikálních svazků v různých slovanských zemích. Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., zpracovalo mapy a komentáře pro fonetický svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt; který vychází pod českou redakcí.

35,75 € Detail
Pojetí těla ve staroseverské literatuře
český

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Marie Novotná - Herrmann & synové 2018, EAN: 9788087054642

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a proměny podoby (hamr). Těžištěm knihy je sémantická analýza kořene ham, která umožňuje pochopit, co má společného přechod do stavu bojové extáze u berserků, mytologická proměna boha ve zvíře či transformace vlkodlaků. Zdrojem pro tuto analýzu jsou prakticky veškeré texty, jejichž první verze byly zapsány ve staroseverštině převážně v 13. a 14. století; jde o poezii skaldskou i eddickou, prozaická díla původní i překlady z jiných evropských jazyků. V tomto širokém prostoru nacházíme příklady archaického myšlení, kde se pojmy duše a tělo prolínají, stejně jako případy, kdy mentální a fyzická oblast jsou již více či méně oddělené.

9,18 € Detail
Esperanto priamou metódou
slovenský

Esperanto priamou metódou

Stano Marček - neuvedeny 2005, EAN: 9788096956166

Nová učebnica esperanta, bohato ilustrovaná. Používa priamu metódu na výuku, vhodná aj pre samoukov. Obsahuje 22 lekcií a esperantsko-slovenský slovník.

7,50 € Detail
Němčina pro soudní tlumočníky
český

Němčina pro soudní tlumočníky

Karel Rozsypal - Aleš Čenek,s.r.o. 2008, EAN: 9788073802028

Publikácia je určená pre súdnych tlmočníkov nemeckého jazyka, ale môže byť využitá aj právnikmi a každým, kto prichádza do kontaktu s nemeckými právnymi textami, ako sú študenti právnických fakúlt, advokáti, sudcovia, štátni zástupcovia, notári, atď. Obsahuje texty so základnou právnou terminológiou z hlavných právnych odvetví, t.j. ústavného práva, občianskeho a obchodného práva, trestného práva, i z práva pracovného, správneho a nechýba ani právo európske.

15,30 € Detail
O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci
český

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová - AKROPOLIS 2020, EAN: 9788074702778

Ludmila Uhlířová je přední česká badatelka v oblastech kvantitativní lingvistiky, jazykové kultury, syntaxe, bulharistiky a slavistiky a mnoha dalších. Výbor z jejího díla sdružuje především texty vědecké, obsahuje však i nemálo příspěvků drobnějších a určených běžným uživatelům češtiny. Snaží se tak obsáhnout celou šíři jejích odborných zájmů a představit reprezentativní profil této výrazné osobnosti české jazykovědy. V sedmi oddílech jsou sdruženy studie věnované demonstrativům a determinaci, příspěvky k poznání bulharštiny a obecněji i dalších slovanských jazyků, články odrážející autorčinu historiografickou a sociolingvistickou reflexi jazykověporadenské problematiky, popularizační texty z časopisu Naše řeč a z publikací pro širokou veřejnost, analýzy slovosledu a aktuálního členění větného, výsledky výzkumů kvantitativnělingvistických a v neposlední řadě i dva texty dokládající komplexnost autorčiny činnosti, která překračuje vymezené oblasti jejího lingvistického bádání. Knihu otevírají osobní pohledy tří vědců na Ludmilu Uhlířovou – prof. Jiřího Krause, doc. Radka Čecha a doc. Milena Tomova – a uzavírá ji úplná bibliografie dosavadních autorčiných odborných textů.

13,98 € Detail
Dějiny české detektivky
český

Dějiny české detektivky

Michal Jareš; Pavel Mandys - PASEKA 2020, EAN: 9788074329777

Detektivka byla po celé dvacáté století nejoblíbenějším oddechovým žánrem českých čtenářů a její popularita neklesá ani v současnosti. Čeští literární detektivové se přitom dost liší od anglosaských suverénů: bývají nenápadní, skromní, neohromují okolí svými dedukcemi ani tvrdými pěstmi či přesnou muškou. Typické je pro ně ironizování, parodování a obecně podvracení autority takzvaného velkého detektiva. Mnohdy jejich příběhy psali uznávaní spisovatelé, knížka předních znalců však představuje i málo prozkoumané a temné uličky detektivní literatury. První podrobné shrnutí dějin kriminálního žánru v českých zemích ukazuje, kdy se poprvé objevil český detektivní román, kde má česká detektivka kořeny nebo jak se za poslední století vyvíjela. V monografii, která se čte jedním dechem jako detektivka, se potkávají Emil Vachek, Edgar Collins, Eduard Fiker, Josef Škvorecký, Hana Prošková, Václav Erben, Jaroslav Velinský, Pavel Frýbort, Michal Sýkora, Michaela Klevisová a další.

14,43 € Detail
Čeština pro rusky hovořící
český

Čeština pro rusky hovořící

- LEDA 2019, EAN: 9788073356224

Zcela nová, moderní učebnice češtiny pro rusky hovořící se zaměřuje na praktické osvojení komunikace v českém jazyce. Učebnice obsahuje 20 lekcí, z nichž prvních pět je věnováno fonetice, dalších patnáct lekcí je tematicky orientováno na základní oblasti každodenního života. Studující si v nich osvojí asi 2000 slov a slovních spojení. • učebnice nepředpokládá předchozí znalost češtiny • gramatický výklad je přehledný, zdůrazňuje základní odlišnosti mezi oběma jazyky • bohatá nabídka různorodých cvičení podporuje osvojení a upevnění látky • důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě • učebnice obsahuje klíč ke cvičením a česko-ruský slovníček • součástí učebnice je CD s MP3 nahrávkami úvodních textů a vybraných cvičení včetně jejich správných řešení. Učebnice je určena pro začátečníky a mírně pokročilé. Vhodná je jak pro výuku v kursech, tak i pro samouky. Studující dosáhne středně pokročilé úrovně osvojení češtiny (tj. samostatný uživatel B2 podle Evropského jazykového rámce).

19,58 € Detail
Jak psát transkulturní literární dějiny?
český

Jak psát transkulturní literární dějiny?

Václav Petrbok; Václav Smyčka; Matouš Turek - AKROPOLIS 2019, EAN: 9788074702686

Sborník Jak psát transkulturní literární dějiny? obsahuje vybrané příspěvky z mezinárodní konference uspořádané 15.-16. 11. 2018 Germanobohemistickým týmem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Konference se zaměřila na teoretickou a metodologickou problematiku psaní dějin vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí. Součástí sborníku jsou příspěvky týkající se jak středověké slovesné produkce či exponovaného "dlouhého" devatenáctého století až k první polovině století dvacátého, tak i celé řady problémových okruhů (překlad, kulturní transfer, periodizace, vícejazyčnost, kánon, regionalismus, konfesionalismus) i teoretických a metodologických přístupů (postkoloniální studia, transkulturní teorie, nový historismus). Vedle odborného záměru usiluje rovněž tento sborník stimulovat další debaty o podobě budoucí literárněhistorické syntézy literatur(y) českých zemí napříč obory - bohemistikou, germanistikou i dalšími filologiemi a taktéž kulturálními studii či sociální a politickou historií.

9,95 € Detail
Kritika v pohybu
český

Kritika v pohybu

Marek Lollok - muni PRESS 2019, EAN: 9788021094161

Monografie "Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století" vychází z autorovy stejnojmenné dizertační práce obhájené v r. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: zabývá se českou literární kritikou 90. let 20. století, zejména v té podobě, v jaké se projevovala v literárních a kulturních časopisech dané doby. V osmi kapitolách (včetně metodologické úvodní a syntetizující závěrečné) v širokém kontextu představuje nejvýraznější tendence tehdejšího, značně dynamického myšlení o literatuře, včetně jeho soudobé reflexe (metakritiky). Konkrétně se předmětem zkoumání stávají např. retrospektivní a anticipační pohledy na českou literaturu, kritika "postmoderní", kritika katolická, křesťanská, resp. spirituální a tzv. spory o autenticitu; samostatně jsou analyzovány také ohlasy vybraných prozaických knih. Ve svém celku tak publikace předkládá ucelený, plastický obraz literárněkritických a metakritických snah sledované periody, přičemž mnohá z témat identifikovaných v dobové diskuzi, jsou - jak se ukazuje - směrodatná dodnes.

14,38 € Detail
Mladá slavistika IV
český

Mladá slavistika IV

Josef Šaur; Zbyněk Michálek - muni PRESS 2019, EAN: 9788021094024

Sborník "Mladá slavistika IV" je již sedmou publikací v řadě každoročních publikačních počinů doktorandů brněnského ústavu slavistiky. Knihu uvozuje studie prof. Ivo Pospíšila "Generace v literární vědě, jejich sláva a traumata". Dále je zařazeno šest studií, jejichž autory a autorkami jsou doktorandi a doktorandky různých slavistických oborů. Ti se ve svých textech věnují konkrétním vybraným tématům slovanských literatur, jazyků a kultur. Jejich výzkum vychází z připravovaných disertací a publikace je tak prezentací aktuálních badatelských témat řešených brněnskými mladými slavisty a zároveň také naznačují trendy, které toto nastupující pokolení badatelů přináší do současného slavistického výzkumu.

6,39 € Detail
Jiří Levý zakladatel československé translatologie
český

Jiří Levý zakladatel československé translatologie

- muni PRESS 2019, EAN: 9788021093485

Monografie se zabývá zhodnocením vědeckého odkazu Jiřího Levého, zakladatele československé translatologie. Kolektivní monografie je dílem jedenácti autorů z ČR a Slovenské republiky. Kniha sestavená z deseti kapitol objasňuje inovativní přínos J. Levého v oblasti teorie překladu a myšlenky jeho pokračovatelů, představuje inspirativnost J. Levého translatologických koncepcí pro překladovou kritiku a praxeologii, zhodnocuje literárně-teoretické myšlení Levého ve vztahu k teorii informace, k filozofii a k literární estetice a konečně ukazuje význam jeho novátorského myšlení pro didaktiku překladu. Teoretické koncepce J. Levého vykazují neobyčejnou anticipační potenci díky jeho interdisciplinárnímu uvažování o komunikaci, literatuře a kultuře z perspektivy lingvistiky, literární vědy a kybernetiky. Tímto myšlením Jiří Levý předběhl svou dobu. V kolektivní monografii se autoři pokoušejí nahlédnout vybrané aspekty badatelova díla a zhodnotit jejich význam pro práci dnešních teoretiků, pedagogů i praktiků překladu.

12,78 € Detail
Pokušení neviditelného
český

Pokušení neviditelného

Vladimír Papoušek - AKROPOLIS 2019, EAN: 9788074702631

Cílem kolektivní monografie Pokušení neviditelného: Myšlení moderny není podat komplexní zprávu o veškerých hnutích mysli mezi modernisty, ale ukázat na vybraných prípadech promeny tohoto myšlení, jeho transformace ci prípadný kolaps. Jednotlivé studie pokrývají zejména období první poloviny dvacátého století, kde jsou tyto radikální promeny nejviditelnejší. Úvodní studie se soustredí na jeden z „krizových stavu“ moderny a (razantního) procesu modernizace konce 19. a pocátku 20. století, tzv. krizi jazyka. Obrací se k ceskému myšlení o literature první poloviny 20. století a jeho promenám ci k textum pražského funkcne-strukturalistického ohniska klasického období, které jsou analyzovány pomocí komputacních nástroju. Další studie se venují vztahum fantasie a skutecnosti v meziválecných textech ceských prozaiku, promenám myšlení Karla Teigeho, dynamizaci pojmu obrazu ci reflexí socialistického umení v ceském kulturním prostredí druhé poloviny 30. let. Záverecné studie se soustredí na myšlení autoru konce moderny, na pochybnosti o moderne patrné v jejich textech i na pokusy o hledání východisek a nových možností.

15,94 € Detail
Variace na hlásku m
český

Variace na hlásku m

Veronika Košnarová - Torst 2019, EAN: 9788072155866

Jádro podnětné knihy o díle spisovatelky Věry Linhartové není orientováno diachronicky a není poplatné schématu „život a dílo“. Jednotlivé kapitoly podrobně analyzují klíčová témata a „referenční rámce“ jejího psaní. Biografický základ zde ovšem nechybí: autorka ho nabízí v kapitole Cesta. Všechny inspirace Věry Linhartové a jimi ovlivněné postoje jsou minuciózně pojednány v následujících kapitolách, v nichž autorka osvědčila detailní znalost díla Věry Linhartové a schopnost nahlédnout je v širokých souvislostech. Tyto kapitoly nabízejí mimořádně bohatý, vnitřně provázaný a jakoby nikdy nekončící interpretační proces, vždy dokonale zajištěný kontaktem s konkrétními texty, a v tomto smyslu otevřený k dialogu se čtenářem. Velká pozornost je věnována proměně autorčiny motiviky pod vlivem zejména orientální inspirace. Velmi obsažně je komentován též vztah textů Věry Linhartové k výtvarným projevům. Kniha je doprovozena množstvím barevných i černobílých reprodukcí výtvarných děl.

12,36 € Detail
Piš, nebo střelím
český

Piš, nebo střelím

Tereza Verecká - ARGO 2019, EAN: 9788025729342

Když už se rozhodnete, že chce psát, musíte vědět, o čem. A než se dostaví opravdová inspirace, je zapotřebí zvládnout řemeslo. Právě k tomu slouží naše „cvičební kniha“, která vám nabídne hned 365 krátkých stylistických cvičení. Pokud s námi budete psát celý rok, nezaručujeme Nobelovu cenu za literaturu, ale kvalitní trénink na váš velký román zcela jistě. A taky spoustu legrace. Pište, kde chcete a kdy chcete!

8,19 € Detail