0

Kategórie

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  9/2020
český

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 9/2020

Václav Benda; Petr Taranda; Eva Sedláková; Jana Strachoňová Drexlerová - Poradce 2020, EAN: 9771214522121

Elektronicky poskytovanou službou se pro účely DPH rozumí vymezené služby poskytované prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě. Pro tyto služby platí v návaznosti na předpisy EU specifická pravidla, a to zejména při stanovení místa plnění. V článku je nejprve vysvětleno vymezení služeb elektronicky poskytovaných služeb, a to jak podle zákona o DPH, tak i předpisů EU a navazujících výkladů. V další části jsou vysvětlena s využitím příkladů aktuálně pravidla pro stanovení místa plnění u těchto služeb. V závěrečné části článku jsou stručně vysvětlena pravidla pro stanovení základu daně, sazeb daně a vzniku povinnosti přiznat daň u těchto služeb, včetně vysvětlení změny sazby daně u elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, novin, časopisů a dalších publikací, která byla provedena s účinností od 1. 5. 2020… Povinnost podat souhrnné hlášení má ve stanovených případech plátce daně a také identifikovaná osoba. Implementační novelou zákona o DPH byla v návaznosti na změny předpisů EU upravena některá pravidla pro uplatňování DPH u intrakomunitárního obchodování se zbožím. Přestože se účinnost implementační novely zákona o DPH o několik měsíců posunula, podle informace GFŘ mohly již od 1. 1. 2020 postupovat daňové subjekty podle novelizované úpravy na základě přímého účinku směrnice o DPH. V návaznosti na uvedené změny se touto novelou také doplňují a upřesňují pravidla pro podávání souhrnných hlášení. V článku jsou nejprve vysvětlena aktuálně platná pravidla pro podávání souhrnných hlášení, a to v návaznosti na novelizované znění § 102 zákona o DPH a metodické informace GFŘ vztahující se k podávání souhrnných hlášení. Návazně jsou na příkladech vysvětleny konkrétní postupy při vykazování plnění, které se vykazují v souhrnném hlášení.   Ekonomická krize si vyžaduje úspory. To se týká zejména zaměstnavatelů, kteří hledají cesty, jak toho dosáhnou. Mezi opatření, která uskutečňují, patří zvyšování efektivnosti nákladů, změny v organizaci práce a snižování počtu zaměstnanců. Ve snaze směřující k nejrychlejší úspoře, často dochází k omylům při skončení pracovního poměru. Zaměstnavatelé doručují zaměstnancům např. ústní výpovědi z pracovněprávního vztahu, „loučí“ se s nimi ústně ve zkušební době a domnívají se, že tento postup zákoník práce umožňuje. Jaká je zákonná úprava?   Obsah: Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem Daňový řád před dalšími změnami Internetové obchody Zdaňování dotací z hlediska daně z příjmů Solidární zvýšení daně rok 2020 & 2019 Starobní důchod a daň z příjmů Odchod společníka ze s.r.o. – vypořádací podíl Výzkum a vývoj – daňové řešení podpory Elektronicky poskytované služby Souhrnné hlášení podávání v roce 2020 Podání souhrnného hlášení v příkladech z praxe Vnitropodnikové směrnice (3.) Dluhy v daňové evidenci z hlediska daně z příjmů Opravné a dozorčí prostředky (2.) Je možné skončit pracovní poměr ústně? Nekolidující zaměstnání důležité skutečnosti Propuštění zaměstnance v karanténě Personální situace po skončení pandemie OSVČ a zdravotní pojištění Nízké příjmy a minimum zaměstnance Otužování jako vstupenka ke zdraví Přirozené plavání Jak přežít v internetové komunitě  

8,75 € Detail