0
Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

Autor: Peter Franko; Marcel Fandák
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer 2022
EAN: 9788057104247

Pilotne´ zmienky o proporcionalite a vyvazˇovani´ pra´vnych princi´pov sa objavujú v našom prostredí začiatkom 90-tych rokoch. Napriek uplynutiu troch desatˇrocˇi´ osta´vaju´ te´my proporcionality za´sahov zo za´kladny´ch pra´v na pokraji za´ujmu bezˇnej rozhodovacej cˇinnosti su´dov a ostatny´ch sˇta´tnych orga´nov.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Dodanie 1 až 7 dní

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

23,23 € Bežná cena 26,40 €
 

Viac o knihe

Pilotne´ zmienky o proporcionalite a vyvazˇovani´ pra´vnych princi´pov sa objavujú v našom prostredí začiatkom 90-tych rokoch. Napriek uplynutiu troch desatˇrocˇi´ osta´vaju´ te´my proporcionality za´sahov zo za´kladny´ch pra´v na pokraji za´ujmu bezˇnej rozhodovacej cˇinnosti su´dov a ostatny´ch sˇta´tnych orga´nov. Test proporcionality predstavuje metodologicky´ na´stroj riesˇenia koli´zie pra´vnych princi´pov. Rozpracovanie princi´pu proporcionality, testov jeho aplika´cie sa v judikatu´rnej podobe „rodilo" na u´stavny´ch su´doch. Kedˇzˇe u nás ide o prvu´ publika´ciu svojho druhu publikácia predkladá rozhodnutia u´stavny´ch su´dov aj napriek tomu, zˇe princi´p proporcionality ma´ svoje opodstatnenie pri aplika´cii pra´va na su´doch insˇtancˇne nizˇsˇi´ch stupnˇov. Z uvedeného dôvodu by publikácia nemala chýbať v knižnici každého advokáta, sudcu ale aj študenta práva, ktorý chce pochopiť fungovanie práva na základnej úrovni. Na úvod sa čitateľ dozvie čo su´ pra´vne princi´py, ake´ je ich miesto v pra´vnom poriadku SR a ake´ pra´vne princi´py vlastne pozna´me (za´kladne´ pra´va a slobody, resp. verejne´ dobra). Po tejto cˇasti nasleduje hlˇadisko teoreticke´ho rozboru princi´pu proporcionality a alternati´v jeho judikatu´rneho pouzˇi´vania (test proporcionality a jeho verzie). V dˇalsˇej cˇasti sa publika´cia zameriava na konkre´tne zlozˇky testu proporcionality a si´ce na sku´manie vhodnosti, potrebnosti prijate´ho za´sahu do za´kladne´ho pra´va, resp. slobody a vyvazˇovanie proti sebe stojacich pra´vnych princi´pov. Za´verecˇna´ cˇastˇ ilustruje ako sa sˇtruktura´lne meni´ test proporcionality v za´vislosti od oblasti jeho pouzˇi´vania a v koli´zii stojacich pra´vnych princi´pov (alternati´vy testu proporcionality). Autori publikácie vo svojej odbornej praxi aktívne pôsobia v oblasti ústavného práva, či už v pozícii advokáta alebo poradcu na Ústavnom súde SR.

VYDAVATEĽSTVO Wolters Kluwer
ROK VYDANIA 2022
ISBN 978-80-571-0424-7
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 320
VÄZBA mäkká
ROZMER 214 × 150 × 18 mm
HMOTNOSŤ 412 g

Ďalšie tituly od autora Peter Franko; Marcel Fandák

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

Peter Franko; Marcel Fandák

23,23 € Wolters Kluwer 2022