0
Osudné vynálezy lidstva
český

Osudné vynálezy lidstva

Karel Havlíček - Academia 2020, EAN: 9788020030696

25,97 € Detail
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 9/2020
slovenský

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 9/2020

- PORADCA 2020, EAN: 9771337060067

5,87 € Detail
Zákon o registri partnerov verejného sektora
Novinka slovenský

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Pavol Vargaeštok; Róbert Hronček; Veronika Košíková - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102274

Cieľom komentára je priniesť širokej, odbornej i laickej verejnosti ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, spolu s ustanoveniami iných súvisiacich zákonov v podmienkach slovenskej aj európskej legislatívy. Autori v rámci tohto výkladu prinášajú teoreticko-právny a praktický pohľad a vysvetlenia základných definičných pojmov zavedených a upravených zákonom č. 315/2016 Z. z., ako je zmluva v zmysle tohto zákona, subjekt verejnej správy, verejný podnik, partner verejného sektora (jeho pozitívne aj negatívne vymedzenie), oprávnená osoba či v neposlednom rade pojem „konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora“. Autori približujú aj register partnerov verejného sektora, registrujúci orgán, registračné konanie a jeho základné charakteristiky. Komentár dôkladne vypovedá o obsahu registra partnerov verejného sektora, resp. povinných údajoch zapisovaných do registra partnerov verejného sektora (ich zápisu, zmene alebo výmazu). Autori najmä z praktického hľadiska približujú jednotlivé postupy a procedúry vymedzené zákonom č. 315/2016 Z. z., ako je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora pri jednotlivých verifikačných udalostiach a s tým súvisiace inštitúty, ako je napríklad konanie s odbornou starostlivosťou, nestrannosť oprávnenej osoby, verifikačný dokument či stručne vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a mnohé iné. Pozornosť venujú aj charakteristike a obsahu práv a povinností, ktoré prislúchajú jednotlivým subjektom podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Nemenej významná je aj charakteristika právnych dôsledkov nesplnenia jednotlivých definovaných povinností, resp. dôsledky porušenia povinností spočívajúcich, okrem iného, v uplatnení zákonných sankcií.

15,49 € Detail
Práce a mzdy 9/2020
český

Práce a mzdy 9/2020

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Jana Drexlerová; Richard W. Fetter; Ivan Macháček - Poradce 2020, EAN: 9771801993129

  Dočasné přidělení zaměstnance - zmírnění dopadů pandemie koronaviru Za účelem využití dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli vznikl také projekt „Zachraň práci“. Tento projekt byl spuštěn ve spolupráci WorkLinks a Hospodářské komory ČR. Zaměstnance k dočasné zápůjčce mohou zaměstnavatelé hledat nebo nabízet prostřednictvím aplikace WorkLinks.com. Tento projekt umožňuje zaměstnavatelům místo propouštění zaměstnanců přidělit je dočasně jinému zaměstnavateli. Hospodářská komora České republiky vyzývá zaměstnavatele, aby nepropouštěli zaměstnance, ale sdíleli je. Prostřednictvím aplikaci WorkLinks.com tak vznikla celostátní „burza práce“.   Insolvenční návrh zaměstnanců – dočasně jinak Zaměstnanci už zase mohou podávat relevantní insolvenční návrh proti zaměstnavateli, který jim nevyplácí mzdy, aby je mohli dostat od úřadu práce (a přitom současně aniž by zaměstnavatele tzv. poslali do insolvence). Mimořádný zákon chránící dlužníky před insolvencí totiž dočasně (od 24. 4. 2020 do 18. 5. 2020) znemožnil zaměstnancům vybojovat si vlastní iniciativou dlužné mzdy na úřadu práce prostřednictvím podání insolvenčního návrhu. Jak se bude dočasně zhruba další 4 měsíce postupovat, odlišně od zažitého postupu dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, když jim zaměstnavatel neplatí?     Zdravotní pojištění a karanténa    Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci (z preventivních důvodů), tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Příslušným dokladem je „Potvrzení o nařízení karantény“, vystavované i formou eNeschopenky. Zaměstnavatel je informován o karanténě svého zaměstnance prostřednictvím ČSSZ, obdobně jako u neschopenky. Rovněž se předpokládá, že i zaměstnanec bude o této překážce v práci na jeho straně zaměstnavatele informovat. V případě karantény či nemoci trvající nejméně jeden celý kalendářní měsíc musí OSVČ oznámit (a vydokladovat) zdravotní pojišťovně období trvání, tj. zahájení a ukončení, pro řešení případných nesrovnalostí se v dané souvislosti přikládá k podávanému Přehledu potvrzení OSSZ (viz například Poučení k formuláři VZP ČR Přehled OSVČ).         

7,55 € Detail
1000 řešení   8/2020
český

1000 řešení 8/2020

- Poradce 2020, EAN: 9771212471094

Zákon o DPH nebyl včas projednán a schválen a jeho účinnost se i vzhledem k nouzovému stavu, který byl vyhlášen v březnu 2020, posunula o několik měsíců. Implementační novelou se do zákona o DPH promítají zejména změny vyplývající ze směrnice Rady (EU) 2018/1910, kterou se mění směrnice o DPH, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel pro obchod mezi členskými státy. Tato novela přináší prakticky zejména změny v pravidlech při uplatňování DPH u intrakomunitárních obchodů se zbožím. Koncem ledna 2020 zveřejnilo GFŘ v této souvislosti na webových stránkách finanční správy Informaci k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, která potvrzuje možnost přímého účinku směrnice o DPH od 1. 1. 2020 a až do nabytí účinnosti této tzv. implementační novely. Na dotazech z praxe jsou ilustrovány prakticky dopady změn, které implementační novela zákona o DPH přináší.   Ekonomické dopady pandemie I přes uvolnění restriktivních opatření komplikuje koronavirus, ve svých důsledcích, život zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, podnikatelům i občanům. V reakci na následky pandemie byly přijaty zákony a opatření, zmírňující dopady krize. I v oblasti zdravotního pojištění se objevují témata, vyžadující odpověď na položený dotaz: Musejí zaměstnavatelé nadále podávat zdravotním pojišťovnám přehledy za své zaměstnance? Jak se ve zdravotním pojištění nahlíží na čerpání nemocenských dávek v souvislosti se skončením zaměstnání? Nalezneme za současné situace možnosti, kdy zaměstnavatel nemusí platit za zaměstnance žádné pojistné? Jak se mění vyměřovací základ pro platbu pojistného státem a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance?  

3,55 € Detail
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  9/2020
český

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 9/2020

Václav Benda; Petr Taranda; Eva Sedláková; Jana Strachoňová Drexlerová - Poradce 2020, EAN: 9771214522121

Elektronicky poskytovanou službou se pro účely DPH rozumí vymezené služby poskytované prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě. Pro tyto služby platí v návaznosti na předpisy EU specifická pravidla, a to zejména při stanovení místa plnění. V článku je nejprve vysvětleno vymezení služeb elektronicky poskytovaných služeb, a to jak podle zákona o DPH, tak i předpisů EU a navazujících výkladů. V další části jsou vysvětlena s využitím příkladů aktuálně pravidla pro stanovení místa plnění u těchto služeb. V závěrečné části článku jsou stručně vysvětlena pravidla pro stanovení základu daně, sazeb daně a vzniku povinnosti přiznat daň u těchto služeb, včetně vysvětlení změny sazby daně u elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, novin, časopisů a dalších publikací, která byla provedena s účinností od 1. 5. 2020… Povinnost podat souhrnné hlášení má ve stanovených případech plátce daně a také identifikovaná osoba. Implementační novelou zákona o DPH byla v návaznosti na změny předpisů EU upravena některá pravidla pro uplatňování DPH u intrakomunitárního obchodování se zbožím. Přestože se účinnost implementační novely zákona o DPH o několik měsíců posunula, podle informace GFŘ mohly již od 1. 1. 2020 postupovat daňové subjekty podle novelizované úpravy na základě přímého účinku směrnice o DPH. V návaznosti na uvedené změny se touto novelou také doplňují a upřesňují pravidla pro podávání souhrnných hlášení. V článku jsou nejprve vysvětlena aktuálně platná pravidla pro podávání souhrnných hlášení, a to v návaznosti na novelizované znění § 102 zákona o DPH a metodické informace GFŘ vztahující se k podávání souhrnných hlášení. Návazně jsou na příkladech vysvětleny konkrétní postupy při vykazování plnění, které se vykazují v souhrnném hlášení.   Ekonomická krize si vyžaduje úspory. To se týká zejména zaměstnavatelů, kteří hledají cesty, jak toho dosáhnou. Mezi opatření, která uskutečňují, patří zvyšování efektivnosti nákladů, změny v organizaci práce a snižování počtu zaměstnanců. Ve snaze směřující k nejrychlejší úspoře, často dochází k omylům při skončení pracovního poměru. Zaměstnavatelé doručují zaměstnancům např. ústní výpovědi z pracovněprávního vztahu, „loučí“ se s nimi ústně ve zkušební době a domnívají se, že tento postup zákoník práce umožňuje. Jaká je zákonná úprava?   Obsah: Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem Daňový řád před dalšími změnami Internetové obchody Zdaňování dotací z hlediska daně z příjmů Solidární zvýšení daně rok 2020 & 2019 Starobní důchod a daň z příjmů Odchod společníka ze s.r.o. – vypořádací podíl Výzkum a vývoj – daňové řešení podpory Elektronicky poskytované služby Souhrnné hlášení podávání v roce 2020 Podání souhrnného hlášení v příkladech z praxe Vnitropodnikové směrnice (3.) Dluhy v daňové evidenci z hlediska daně z příjmů Opravné a dozorčí prostředky (2.) Je možné skončit pracovní poměr ústně? Nekolidující zaměstnání důležité skutečnosti Propuštění zaměstnance v karanténě Personální situace po skončení pandemie OSVČ a zdravotní pojištění Nízké příjmy a minimum zaměstnance Otužování jako vstupenka ke zdraví Přirozené plavání Jak přežít v internetové komunitě  

8,75 € Detail
Společnost s ručením omezeným v daních a účetnictví
český

Společnost s ručením omezeným v daních a účetnictví

Martin Děrgel - Poradce 2020, EAN: 9788073654450

Společnost s ručením omezeným v daních a účetnictví V České republice zcela dominují pouze dvě varianty právní formy podnikání: a) samostatně podnikající fyzická osoba neboli osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), b) společnost s ručením omezeným (dále také jen „s.r.o.“). Obecně lze říci, že první alternativa je spíše vhodnější pro málo rizikové a méně rozsáhlé podnikatelské aktivity zvládané jednotlivcem, případně několika spolupracujícími osobami z okruhu nejbližší rodiny. Zatímco s.r.o. je předurčena pro riskantnější a rozsáhlejší činnosti vyžadující manažerskou souhru více lidí. Obě právní formy sice mohou využívat síly a rozumu vlastních zaměstnanců nebo dávat zakázky jiným firmám, s čímž je ovšem rovněž spojeno nemalé riziko. Proto typická OSVČ pracuje pro svého zákazníka sama – jako např. řemeslník nebo auťák - naproti tomu zakladatel s.r.o. si jen výjimečně s provozní činností poradí sám. I když založení a „život“ s.r.o. není žádná velká věda, jak si postupně vyjevíme, je samozřejmě o řád náročnější, než varianta OSVČ – kde stačí jednou navštívit živnostenský úřad a ještě ten den se novopečený živnostník může směle pustit do díla. Přes nedávné snížení finanční bariéry zůstává pro mnohé zájemce o s.r.o. velkým strašákem – nutno poznamenat, že oprávněně – hlavně ze dvou důvodů. Zaprvé tuto právnickou osobu provází citelně vyšší administrativa: např. nutnost podvojného účetnictví, formální sepisování společenské, resp. zakladatelské smlouvy, vyhotovování zápisů z jednání společníků alias valné hromady, mnohá rozhodnutí se neobejdou bez posvěcení (drahého) notáře. Druhou velkou nepříjemností je povinné zveřejňování obchodně citlivých a dalších interních dokumentů, které je pod hrozbou nemalých sankcí potřeba ukládat do sbírky listin v rámci veřejně přístupného obchodního rejstříku. Přitom je nasnadě, že s odkrytými kartami se v konkurenčním tržním prostředí hraje podstatně obtížněji, nemluvě o riziku vydírání společníků více vydělávajících společností.

10,34 € Detail
Daně, účetnictví, vzory a případy 9/2020
český

Daně, účetnictví, vzory a případy 9/2020

Eva Dandová; Václav Benda; Zdenka Cardová - Poradce 2020, EAN: 9771213927101

V současné době projednává PS zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v z.p.p. a některé další související zákony. Novelou zákona o DPH, která byla součástí vládního návrhu, měla být v návaznosti na změny v daňovém řádu upřesněna pravidla pro elektronická podání a upravena pravidla pro vracení nadměrného odpočtu, včetně zavedení institutu zálohy na nadměrný odpočet. Při vedení účetnictví jsou pro přepočty cizích měn na českou uvedena základní pravidla zejména v zákoně o účetnictví, ale také v dalších právních předpisech. Titul obsahuje: Zákoník práce – novela v příkladech DPH – novela v příkladech, Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví Zákoník práce – novele v příkladech Novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Transpoziční lhůta je zde 30. 7. 2020. Předmětná směrnice byla přijata na unijní úrovni mimo jiné s ohledem na dlouhou dobu trvání některých vyslání, přičemž v případě vyslání na dobu delší, než dvanáct měsíců by měly hostitelské členské státy zajistit, aby podniky vysílající pracovníky na jejich území zaručily těmto pracovníkům dodatečný soubor pracovních podmínek, které jsou povinně použitelné na pracovníky v členském státě, ve kterém je práce vykonávána. Proto Směrnice nově zavádí rozlišení mezi tzv. krátkodobým vysláním do 12, resp. 18 měsíců a tzv. dlouhodobým vysláním, přičemž jejich rozlišení má zásadní vliv na okruh práv zaměstnance dlouhodobě vyslaného na území České republiky. Novela DPH v příkladech pro rok 2020 Účinnost novely se zřejmě posune od 1. 1. 2021 s tím, že Ministerstvo financí ustoupilo od svého původního záměru prodloužit touto novelou lhůtu pro vracení nadměrného odpočtu z dosavadních 30 na 45 dnů. Generální finanční ředitelství (GFŘ) pokračuje ve zveřejňování výkladů k zákonu o DPH na webových stránkách finanční správy ve formě informací, stanovisek a sdělení či v jejich aktualizaci. V prosinci byla zveřejněna Informace ke změně sazby daně u tepla od 1. 1. 2020 a Informace k opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky. V lednu 2020 byla vedle Informaci k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020 zveřejněna také Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z Evropské unie. V březnu 2020 byla zveřejněna opatření Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem, která se vztahují i na některé povinnosti v oblasti DPH. Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Většina účetních jednotek však nakupuje majetek nebo služby v cizích měnách. Pokud jsou majetek nebo dluhy vyjádřeny v cizí měně, je nutné příslušným kursem provést přepočet cizí měny na měnu českou. Jaká jsou základní pravidla přepočtu cizí měny na českou korunu?      

6,75 € Detail
100 otázek a odpovědí Benefity zaměstnanců, Obchodování
český

100 otázek a odpovědí Benefity zaměstnanců, Obchodování

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Eva Sedláková; Zdenka Cardová - Poradce 2020, EAN: 9788073654467

Zaměstnanecké benefity Poskytování zaměstnaneckých benefitů, tedy různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy, přispívá k motivaci zaměstnanců, k jejich spokojenosti s pracovními podmínkami u zaměstnavatele a k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli. Při posuzování daňového řešení poskytovaných zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance je nutno vždy zkoumat, zda se jedná o příjem, který je u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, a pokud odpovíme na tuto otázku kladně, pak nutno zkoumat, zda se jedná o příjem podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti, anebo je od této daně osvobozen podle § 6 odst. 9 ZDP. V souvislosti s poskytováním benefitů je pro zaměstnavatele důležité ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.   Obchodování a podnikání Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – jsou obchodní korporací obchodní společnosti a družstva. Při podnikání obchodní korporace často nakupují majetek nebo služby v cizích měnách. Účetní jednotky jsou však povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pokud jsou majetek nebo dluhy vyjádřeny v cizí měně je nutné příslušným kursem provést přepočet cizí měny na měnu českou. V souladu s § 35 zákona o České národní bance (č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje Česká národní banka (ČNB) kurs české měny k cizím měnám ve formě kursů devizového trhu a ve formě kursů ostatních měn. Tyto kursy slouží pro účely právních předpisů, které na ně odkazují (např. zákon o účetnictví, celní zákon…).   Klíčové slova: zaměstnanecké benefity, homeoffice, stravování, firemní automobil, vzdělávání, zápůjčky, slevy, kursové rozdíly, cizí měna, česká měna, zisk, ztráta      

6,35 € Detail
100 otázok • odpovedí, Obchodovanie – odvody - náhrady
slovenský

100 otázok • odpovedí, Obchodovanie – odvody - náhrady

- PORADCA 2020, EAN: 9788081621529

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov.  Obchodovanie – Daň z príjmov – Daň z pridanej hodnoty – Úprava základu dane – Zisk & strata – Automobil v obchodovaní Zamestnávanie – Náhrady mzdy – Preddavky na daň z príjmov – Pracovnoprávne vzťahy   Obchodovanie Podľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote podľa § 49 ods. 3 ZDP, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitne sú upravené zdaňovacie obdobia právnickej osoby v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. počas obdobia konkurzu, likvidácie, hospodársky rok, zdaňovacie obdobia daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom. V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa posúva až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň aj zaplatiť. Predmetnou úpravou sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, pričom všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné, tak ako sú upravené v § 49 ZDP. V nadväznosti na zavedenie tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa od tejto lehoty budú uplatňovať aj ďalšie ustanovenia platného ZDP.   Zamestnávanie Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 ZP) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na a) úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (podľa § 142 ZP), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur alebo b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.   Kľúčové slová: daňové priznanie, splatnosť dane, predĺženie lehoty, konkurz, likvidácia, príspevky podnikateľom, poistné, obdobie pandémie, koronakríza, pozastavenie živnosti, investičný majetok, preddavky na daň, priemerný zárobok, náhrada mzdy, refundácia, pokles tržieb, oživenie ekonomiky  

8,33 € Detail
DUO 9/2020 – Zmeny v daniach, účtovníctve a odpisovaní ako dôsledok pandémie
slovenský

DUO 9/2020 – Zmeny v daniach, účtovníctve a odpisovaní ako dôsledok pandémie

- PORADCA 2020, EAN: 9771336798060

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Nové pravidlá v preddavkoch Daňová strata a pandémia Asignácia dane - zmeny ako následok pandémie Duálne vzdelávanie v zákone o dani z príjmov Postup pri poskytovaní daňovej úľavy v daňovom konaní Odpisovanie elektromobilov Zmeny v zákone o účtovníctve Krádež z pohľadu JÚ Daňová kontrola v období pandémie Úloha zastupovania a vylúčenie zástupcu z daňového konania Súbeh viacerých foriem podnikanie Výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca Príspevky na rekreáciu v podnikateľskej praxi Porušenie pracovnej disciplíny Zákazková výroba - 3. časť Opatrenia v oblasti dane z príjmov v oblasti poukázania podielu zaplatenej dane Ak ide o poukazovanie zaplatenej dane daňovníkom, zamestnancom, ktorému vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, prostredníctvom samostatného tlačiva vyhlásenia o poukázanie podielu zaplatenej dane, tu sa posúva lehota až na koniec druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V súvislosti s týmto vyhlásením, sa posúva aj lehota pre zamestnávateľa na vydanie potvrdenia o zaplatení dane. Postup pri poskytovaní daňovej úľavy daňovému subjektu Správca dane môže povoliť úľavu na dani len na základe žiadosti daňového dlžníka, ktorá je mu adresovaná, pričom daňový dlžník môže byť len fyzická osoba. V daňovom poriadku sa neuvádzajú jednotlivé obsahové náležitosti takejto žiadosti, jej obsah je však možné vyvodiť z daného ustanovenia, nakoľko daňový dlžník musí preukázať, že by vymáhaním daňového nedoplatku bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto zákonnej podmienky je daňový dlžník povinný preukázať. Odpisovanie elektromobilov od roku 2020 V podnikateľskej praxi sa užívajú také elektromobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ktoré boli obstarané a uvedené do užívania do 31. 12. 2018. V takýchto prípadoch sa najskôr uplatňovali odpisy s použitím doby odpisovania 4 roky a následne sa doba odpisovania znížila na 2 roky. Aplikuje sa tak pravidlo zmeny podmienok uplatňovania daňových odpisov z dôvodu legislatívnej zmeny zákona o dani z príjmov, ktorú daňovník nemohol ovplyvniť. V poslednom roku odpisovania sa za odpis z limitovanej vstupnej ceny bude považovať ročný odpis vo výške 24 000 eur. Korona kríza a účtovníctvo Ak posledný deň lehoty na zostavenie účtovnej závierky a na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, príp. na doručenie priebežnej účtovnej závierky na daňový úrad, uplynie počas obdobia pandémie, tak v zmysle zákona o mimoriadnych opatreniach sa táto lehota predlžuje do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.   Kľúčové slová: daňová asignácia, preddavky, daňová strata, rekreácia, pracovná disciplína, daňová kontrola, dňová úľava, duálne vzdelávania, elektromobil, odpisovanie

6,12 € Detail
Vademecum asistenta pedagoga
český

Vademecum asistenta pedagoga

Jitka Kendíková - Pasparta 2020, EAN: 9788088290506

Přestože se s asistenty pedagoga setkáváme v mateřských, základních i středních školách a tato pracovní pozice je již nějakou dobu legislativně ukotvena, stále se vynořují různorodé pochyby a kladou zajímavé otázky. Jaká je přesně role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem a kdo je to školní asistent? Jak může škola získat potřebné finance pro vytvoření takové pracovní pozice? Jaká je náplň práce asistenta pedagoga a jakým způsobem nastavit spolupráci s učitelem či ředitelem školy? To jsou jen některé z otázek, na něž se publikace snaží poskytnout odpověď. Autorka knihy, ředitelka ZŠ a gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze, vychází při svém psaní ze své mnohaleté zkušenosti s inkluzivním vzděláváním na obou typech škol. 2. vydání publikace reaguje zejména na legislativní změny, ke kterým od roku 2016 postupně docházelo a dochází. Proto byly některé kapitoly doplněny nebo přepracovány. Kromě legislativního zarámování zde čtenáři najdou např. také aktualizované individuální vzdělávací plány, nové kazuistiky, informace o nových úpravách přijímacího řízení aj. Kniha je určena pro asistenty pedagoga (začínající i ty již zkušené), pro ředitele škol i ostatní pracovníky ve školství a profesionály zabývající se školskou problematikou. Užitečné informace zde najdou i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

11,17 € Detail
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
český

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek - LEGES 2020, EAN: 9788075024442

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty a podněty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Zatímco v roce 2019 se naše pozornost soustředila k desátému výročí přijetí nového českého trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), v letošním roce navazujeme pojednáními věnovanými procesním otázkám. Nejde jen o připomenutí základních zásad trestního řízení, oněch stavebních kamenů, na kterých stojí konstrukce trestního řádu, ale věnujeme pozornost i aktuálnímu známému nešvaru - problematice odposlechů, resp. nedostatečné právní úpravě zejména tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu. Tematická šíře ochrany práv a svobod v trestním právu procesním je různorodá. Zahrnuje nejen právo obviněného na revizi rozhodnutí v trestních věcech, zákaz sebeobviňování v trestním řízení, zásahy do osobní svobody při nahrazení vazby elektronickým monitoringem, ale i meze rozhodování o zajištění majetku v trestním řízení nebo účast oprávněné osoby, zmocněnce a opatrovníka v řízení proti právnickým osobám, což jsou jen některé z problémů, které se v monografii rozebírají. Opominuty nejsou ani souvislosti vnitrostátních otázek s trestním právem evropským i trestním právem Evropské unie a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Jednotlivé kapitoly jsou orientovány nejen trestněprocesně, ale na autorství se podílejí také odborníci ze správního a ústavního práva. Tím dostává monografie žádoucí mezioborový charakter. Autory kapitol jsou také slovenské kolegyně a kolegové. To umožňuje čtenáři vhled i do právní úpravy, která v zásadě vychází z kdysi společného zdroje. Nyní, po desetiletích samostatného vývoje se ovšem nůžky mezi právními úpravami rozšiřují. Nicméně jak čtenáři poznají, problémy nauky i aplikační praxe v obou státech jsou si velmi podobné, i když konkrétní legislativní řešení mohou být rozličná. Práce tedy svým zaměřením přesahuje vnitrostátní rozměr. Věříme, že závažností otázek, kterými se v práci zabýváme, i jejich aktuálností laskavého čtenáře zaujmeme

32,67 € Detail
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska
slovenský

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Marek Maslák - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102298

Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé problematické otázky vyskytujúce sa v konaní, akými sú vplyv nezákonnosti v jednej etape na nasledujúce etapy, smrť vlastníka počas konania, možnosti súdnej ochrany po vykonaní pozemkových úprav a ďalšie. Osobitne bližšie sa autor venuje pozemkovým úpravám na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami obcí a VÚC, ktoré na ne prešli zo štátu delimitáciou (vrátane zákonného vecného bremena a jeho náhrady), ale aj usporiadaniu vlastníctva v rómskych osadách. Vzhľadom na témy, ktorým sa venuje, je táto publikácia vhodná pre študentov vysokoškolských odborov zameraných na tému pozemkových úprav, pre autorizovaných projektantov pozemkových uprav, právnikov, ako aj pre samotných účastníkov pozemkových úprav (najmä pre vlastníkov, nájomcov, ale aj pre obce a VÚC).

12,58 € Detail
Firma v krizi
český

Firma v krizi

Štěpán Klein - Effento 2020, EAN: 9788027077786

Každý rok se 25 % malých a středních firem potýká s nějakou vážnější formou krize. Přitom každá krize firmu zpomaluje a vrací její vývoj zpět. Tento poměr se v podmínkách ekonomické krize ještě zvyšuje. Kniha Firma v krizi se zaměřuje na klíčové faktory, které pomohou každému podnikateli včas identifikovat klíčové faktory krize, vyhnout se jí nebo ji zvládnout, a vydat se na cestu dalšího růstu. Kniha Firma v krizi se zaměřuje na praktické postupy, které může použít každý podnikatel k lepšímu zvládání krizí. Kniha je určena všem podnikatelům.

19,93 € Detail
Umění realizace
Novinka český

Umění realizace

Štěpán Klein - Effento 2020, EAN: 9788027078530

Proč to někomu v podnikání jde a někomu ne? Co je třeba pochopit a co ovládnout, aby vám firma taky šlapala jako hodinky? Kniha Umění realizace se zaměřuje na proces podnikání od motivace podnikatele až po škálování firmy s pomocí technologií. Obsahuje spoustu praktických návodů a postupů, které ocení každý podnikatel. Každý podnikatel připustí, že má potíže s realizací svých nápadů. Že věci nejdou tak rychle nebo tak dobře, jak by si přál. Ale jaké jsou příčiny? Proč tomu tak je? S knihou Umění realizace dokážete efektivně realizovat i ty nejsmělejší nápady. Protože budete vědět, jak na to. Kniha identifikuje šest oblastí, které podnikatel potřebuje zvládnout, aby svoje tempo realizace zvýšil. Od motivace podnikatele, až po rozšiřování firmy díky škálovatelným systémům.

19,93 € Detail
Výuková komunikace
český

Výuková komunikace

Klára Šeďová; Zuzana Šalamounová; Roman Švaříček; Martin Sedláček; Martin Maj... - muni PRESS 2020, EAN: 9788021095298

Monografie je syntézou více než desetiletého zájmu autorů o výukovou komunikaci, která se v posledních dekádách stala jedním z klíčových témat věd o vzdělávání. Současné teorie akcentují centrální úlohu komunikace ve vztahu k učení a vytváření znalostí ve třídě, důsledkem čehož je, že vzdělávací výsledky žáků začínají být připisovány kvalitě výukové komunikace. Jednoduše řečeno, pokud chceme zlepšit výsledky žáků, musíme se zabývat rolí, kterou řeč a komunikace ve školním vzdělávání sehrávají. Kniha představuje vlivné teorie, jejichž prostřednictvím bývá vysvětlován vztah mezi řečí, myšlením a učením, dále se věnuje základním charakteristikám výukové komunikaci, učitelským otázkám, žákovské angažovanosti, dialogickému vyučování coby žádoucímu komunikačnímu uspořádání, vztahům ve školní třídě a vzděláváním učitelů zaměřenému na zkvalitnění výukové komunikace ve třídách, kde tito učitelé vyučují. Čtenář v knize nalezne aktuální teorie podložené důkazy z výzkumných šetření a možné implikace pro pedagogickou praxi.

11,94 € Detail
Když se práva berou vážně
český

Když se práva berou vážně (Oikúmené)

Ronald Dworkin - OIKOYMENH 2000, EAN: 9788072980222

nes klasické dílo právní a politické filosofie je ucelenou studií o lidských právech a liberálním pojetí právního státu.

24,74 € Detail
Lidská práva v praxi obecných soudů
český

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - LEGES 2020, EAN: 9788075024411

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v soudním rozhodování vznikají, například kdy je namístě aplikovat základní práva přímo, kdy mohou působit pouze nepřímo skrze ústavněkonformní interpretaci zákonů, či kdy je nutno řízení přerušit a věc předložit Ústavnímu soudu. Výklad neopomíjí ani problematiku mezinárodních smluv, které jsou důležitým právním pramenem v oblasti základních práv. Tato část knihy bude pro soudní praxi zvlášť přínosná. Ve druhé části knihy jsou prezentovány výsledky empirické analýzy stovek rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Autor zde zkoumá, jak tyto soudy ve skutečnosti základní práva používají a jaký to má vliv na rozhodování Ústavního soudu. Analyzovány jsou také faktory, které ovlivňují používání lidských práv obecnými soudy. Autor je zároveň praktikem (soudcem Městského soudu v Praze) i teoretikem (odborným asistentem Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého), proto v knize vhodně skloubil teoretické i praktické aspekty zkoumané problematiky.

11,99 € Detail
Výkon advokátní praxe
český

Výkon advokátní praxe

Jakub Maur - Wolters Kluwer -0001, EAN: 9788075986801

Tato monografie se zaměřuje na výkon advokátní praxe s důrazem na práva a povinnosti advokátů i jejich klientů. Kniha analyzuje současnou právní úpravu advokátního práva a zároveň pojednává o vývojových tendencích výkonu advokátní profese v České republice, Německu a Anglii. Tyto jednotlivé právní řády rovněž z pohledu výkonu advokacie srovnává a kriticky komentuje. Monografii Výkon advokátní praxe využijí především začínající, ale i zkušení příslušníci advokátní profese. Zároveň může být zajímavým vodítkem pro klientskou veřejnost, která advokátní služby využívá.

14,91 € Detail